Minkerstatninger - skat og moms

Hvilke erstatninger

Der kan for de pågældende virksomheder blive tale om erstatninger/udbetalinger i forbindelse med aflivningen af mink, ved permanent nedlukning af virksomheden og ved midlertidig nedlukning (dvale). Der vil først og fremmest være tale om følgende:

 • Honorar for aflivning/rengøring og tempobonus  
 • Erstatning for tab af virksomhed og nedlukningsomkostninger (permanent nedlukning)   
 • Kompensation for faste omkostninger (dvale)   
 • Erstatning for indtægtstab  
 • Godtgørelse af udgifter til sagkyndig bistand.
Beierholm-mink-februar-2022

Skat

Regler og retningslinjer

Den skattemæssige behandling af de udbetalte erstatninger m.v. følger de almindelige principper i skattelovgivningen, som er beskrevet nedenfor. Skattemyndighederne har på nuværende tidspunkt ikke udsendt specifikke retningslinjer om beskatningen af minkerstatninger.

Skattepligt

De modtagne erstatninger m.v. er skattepligtige, med mindre de udtrykkeligt er gjort skattefri (se nedenfor) og skal derfor medregnes til modtagerens skattepligtige indkomst.

Beskatningstidspunkt

Erstatningsbeløb m.v. skal som udgangspunkt medregnes til indkomsten i det år, hvor der er erhvervet endelig ret til beløbet. Det betyder, at beløbet først er skattepligtigt i det år, hvor der er truffet en endelig afgørelse om erstatningen/godtgørelsen.

Forskud eller acontoudbetalinger, der er modtaget inden dette tidspunkt, er derfor som udgangspunkt ikke skattepligtige i det år, hvor beløbet modtages. Virksomheden har dog mulighed for at vælge at få sådanne udbetalinger beskattet i udbetalingsåret i forbindelse med indsendelsen af selvangivelsen for det pågældende år.

Erstatning for aktiver

I det omfang, der ved permanent nedlukning modtages erstatning for restværdien af virksomhedens aktiver, anses de modtagne beløb som salgssummer for de pågældende aktiver. De indgår derfor i opgørelsen af avance/tab og genvundne afskrivninger på de pågældende aktiver.

Måske skattefrihed

Der er to former for erstatningsbeløb, som efter gældende regler kan være skattefri.

Fast ejendom

En fortjeneste, der opnås ved ekspropriation af fast ejendom, dvs. ved afståelse af ejendommen eller modtagelse af godtgørelse for værditab for rådighedsindskrænkninger, er skattefri. En skattefrihed vil dog ikke omfatte genvundne afskrivninger.
 

Tab af indkomstgrundlag

Erstatning for tab af indkomstkilden/indkomstgrundlaget er efter praksis skattefri.

Det er dog på nuværende tidspunkt uafklaret, om disse fritagelser kan anvendes i relation til minkerstatningerne.

Virksomhedsordningen

Hvis virksomhedsordningen anvendes, skal alle modtagne erstatninger indgå heri. Det betyder også, at evt. skattefrie erstatninger først kan hæves til privat, når alle opsparede overskud i virksomhedsordningen er hævet.

Skattepligtige erstatninger kan opspares i virksomhedsordningen til 22% skat - i det omfang erstatningerne bliver stående i virksomheden/virksomhedsordningen.

Det er et krav for at anvende virksomhedsordningen og opspare overskud/erstatninger, at der er en erhvervsmæssig virksomhed. Hvis virksomheden med minkavl ophører, så skal der være en anden virksomhed eller startes en ny virksomhed, for at opsparing af erstatninger og tidligere års overskud kan opretholdes.

Ved ophør af virksomhed kan virksomhedsordningen opretholdes resten af indkomståret og det efterfølgende indkomstår, forudsat der erhverves eller startes ny virksomhed inden udgangen af året efter ophør. Ophørsåret er det indkomstår, hvori minkvirksomheden ophørte, og altså ikke det år, hvori erstatningen fastlægges endeligt.

En særlig regel i virksomhedsskatteloven betyder, at man som minkavler kan opretholde virksomhedsordningen selv om virksomheden med minkavl ophører, hvis man har en anden virksomhed i sin virksomhedsordning senest ved udgangen af det andet år efter virksomhed med minkavl er ophørt. Hvis virksomhed med minkavl eksempelvis er ophørt i indkomståret 2020, så skal man have en anden virksomhed senest ved udgangen af indkomståret 2022, hvis virksomhedsordningen skal kunne opretholdes.

Skattefri virksomhedsomdannelse

Det vil ikke være muligt at foretage en skattefri omdannelse af den ophørte virksomhed med minkavl. Der er ikke fastsat særlige regler, der muliggør en sådan skattefri omdannelse.

Beierholm-minkfarm-februar-2022

Moms

Folketinget har vedtaget en lovændring for den momsmæssige behandling af fremtidige kompensationer m.v. for minkavlere og følgeerhvervene.

Der er fra 1. juli 2021 indført omvendt betalingspligt for de kompensationer, som minkerhvervene modtager fra de statslige myndigheder.

Det betyder, at minkerhvervene m.fl. ikke skal opkræve moms i forbindelse med modtagelse af kompensationen. Det er den statslige aftager, som er forpligtet til at afregne momsen, hvorfor minkavlerne og følgeerhvervene ikke skal angive og betale momsen til Skattestyrelsen.

Årsagen til, at der indføres omvendt betalingspligt, er at undgå, at minkavlere m.fl. ikke efterlades med en eventuel momsgæld.

Vær opmærksom på, at ændringen ikke gælder for de kompensationer m.v., som minkavlerne allerede har modtaget/indgået med Staten før 1. juli 2021.

Det betyder, at minkavlere og følgeerhvervene skal opkræve moms og angive moms af følgende kompensationer - begrundet i, at disse aftaler er indgået inden denne lovændring:

 • Aflivning af mink
 • Bortskaffelse af mink
 • Rengøring og desinfektion af minkfarmene.

De fremtidige kompensationer/erstatninger i form af:

 • Erstatning for tab af virksomhed  
 • Nedlukningsomkostninger  
 • Kompensation for faste omkostninger  
 • Erstatning for indtægtstab  
 • Godtgørelse af udgifter til sagkyndig bistand.

Er omfattet af de ændrede regler om omvendt betalingspligt.

Minkavlere og følgeerhvervene skal derfor ikke opkræve moms af disse kompensationer.

 

Hvis du har spørgsmål til nyheden, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms Skatteafdeling.