Undgå restskat – guide til forskudsopgørelsen

Beierholm-Finansiel-Rådgivning-laptop-grafer

Forskudsopgørelsen er Skat’s bud på, hvordan din indkomst, dit fradrag og din skatteprocent kommer til at tage sig ud i det nye år. 

Der kan være sket større ændringer i dit liv, som betyder, at du er nødt til at rette dit nye skattebudget til. Det kan være ændrede lån, opkonvertering af realkredit, nyt job, lønforhøjelse, ændrede pensionsindbetaling, start eller slut på ratepensioner, skilsmisse eller ny bolig – blot for at nævne nogle typiske eksempler. 

Ajourfør dit ”skattebudget”

Skat’s ”overslag” i forhold til, hvad forventningerne for dit 2023 er, baseres som udgangspunkt på data fra skatteåret 2021 plus de felter i forskudsopgørelsen for 2022, som du selv har ændret. Dermed kan det være op til to år gamle tal.

Reagerer du ikke, risikerer du at betale for meget eller for lidt i skat i 2023 og får dermed en regulering i årsopgørelsen, der kommer i 2024. Altså bør du forholde dig til din forskudsopgørelse nu, så du minimerer risikoen for at blive ramt af restskat et år ude i fremtiden.

Vi giver her et overblik over de poster, som hyppigst kræver ajourføring. 

Personlig indkomst

Når det gælder lønindkomst, udgør jobskifte eller overgangen fra studie til arbejde samt fra arbejde til pension de mest omfattende ændringer. Det er ændringer, der med stor sandsynlighed vil påvirke din skat. Husk også eventuelt overskud fra udlejning og anden erhvervsindkomst.

Den løn, som Skat automatisk har indsat i forskudsopgørelsen, vil enten være lønnen ifølge årsopgørelsen for 2021 forhøjet med 5 pct., eller lønnen ifølge forskudsopgørelsen for 2022 forhøjet med 3 pct. Når det gælder indkomst i form af tjenestemandspensioner og private pensioner, er stigningen lavere - nemlig henholdsvis 2,4 pct. og 1,95 pct.

Du kan finde dine indkomstoplysninger fra tidligere og indeværende år ved at klikke på ”skatteoplysninger” på Tast-selv. En anden mulighed er at finde din seneste lønseddel, hvor du nederst finder din indkomst for år til dato – husk i begge tilfælde at tillægge forventet løn for den resterende del af 2022.

Renteudgifter

Renteudgifter er især vigtige for boligejere, der har opkonverteret til højere rente/lavere gæld eller har fået refinansieret deres rentetilpasningslån. Renten er steget meget markant i 2022, hvor det er en fordel at få opreguleret renteudgifter og dermed fradraget.

Renten på banklån og kassekreditter er generelt steget her i efteråret og kan sagtens stige yderligere i 2023, så også her er det vigtigt at registrere de forventede renteudgifter på forskudsopgørelsen. 

Du kan se hvor meget, du betaler i rente på realkreditlån på det lånetilbud, du har fået fra banken eller på betalingsserviceoversigten. Husk at administrationsbidrag (bidragssats) også tæller med som renteudgift. Bankrenten kan du se på netbanken under de enkelte lån og kreditters ”kontovilkår”.

Befordring

Befordring dækker over kørsel til og fra arbejde, og dette er relevant, hvis du har fået nyt arbejde eller ny bopæl – der findes beregner ved indtastningsfeltet. Regner du med at arbejde fast hjemme i 2023, skal du korrigere antallet af arbejdsdage i beregningen.

Kursgevinster, udbytte fra investeringer og renteindtægter

Rentestigningen i år betyder, at der igen kommer renteindtægter på indestående i banker eller ved investering i obligationer og/eller obligationsfonde for frie midler. Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser, skal du også forholde dig til, hvor meget du forventer at få udbetalt næste år. Det er svært at bedømme, men investeringsforeninger offentliggør i december de forventede udbytter. Husk at skelne mellem udbytte fra obligations-foreninger, der er kapitalindkomst, og udbytte fra aktier og aktiefonde, der er aktieindkomst. 

Har du i året realiserede tab ved salg af værdipapirer, skal dette tab først modregnes i indtægter i 2022, men er tabene større end gevinster og udbytter overføres resttabet til 2023 og giver dermed fradrag i udbytter og realiserede aktiegevinster næste år.
 
 

Så jo før du investerer tiden i det, jo mere gavn får du af det i længden...
Beierholm Finansiel Rådgivning

Frivillig indbetaling og rente på restskat

Hvis du under din gennemgang finder ud af, at dine 2022 tal var forkerte, kan du udregne din forventede skat på Tast-selv. Under menupunktet ”Årsopgørelse” finder du funktionen ”beregn din skat”, hvor du kan indtaste og beregne. På din lønseddel kan du se, hvor me-get du har betalt i skat. Har du betalt for lidt, har du chancen for at spare renten ved at foretage en frivillig indbetaling. Det gøres via funktionen ”betal restskat”.

Og husk nu, at der er god grund til at foretage den frivillige indbetaling. Skat beregner rente allerede fra 1. januar. Altså ca. to måneder inden du får din årsopgørelse, og dermed inden du faktisk kan se, om du skylder penge eller har nogle til gode. 

Du betaler en rente på ca. 2 pct. for restskat betalt tilbage i første halvdel af året og ca. 4 pct. for restskat betalt tilbage i anden halvdel af året. Da rente til Skat ikke giver rentefradrag, svarer det faktisk til at betale ca. 3 pct. og 6 pct. Så for langt de fleste vil det væ-re en bedre forretning, at indbetale en evt. restskat, i stedet for at bruge Skat som bank. Det er naturligvis også netop grunden til, at Skat opkræver en rente. Det skal ikke kunne betale sig at have en restskat.

Ændringer i topskattegrænse og pensionsfradrag

Udover de ting, du selv skal tilrette, er det også værd at være opmærksom på, om der er nyt fra Skat, som har betydning for den overordnede skat, du skal betale. I forhold til for-skudsopgørelsen 2023 er det tilfældet for bl.a. topskattegrænsen og beskæftigelsesfra-draget.

Topskattegrænsen hæves i 2023 til gennemsnitlig månedlig lønindkomst på 51.530 kr. før AM-bidrag. Topskattegrænsen er dermed 568.900 kr. (efter arbejdsmarkedsbidraget på 8 pct. er fratrukket).  

I 2018 kom der et nyt pensionsfradrag, som er et ekstra ligningsmæssigt fradrag for pen-sionsindbetalinger på livrente og ratepension, og er gældende for indbetalinger op til 77.900 kr. i 2023. Heri medregnes dog også ATP, som fratrækkes, inden indbetaling på egen pension.

Har du mere end 15 år til folkepension, er fradraget i 2023 på 12 pct. og har du mindre end 15 år til folkepension, er fradraget på 32 pct. fra 2023. Men da der er tale om et lig-ningsmæssigt fradrag, er den reelle værdi af fradraget kun ca. 26 pct. af de hhv. 12 og 32 pct. Altså betyder det, at fradragsværdien i 2023, for dem med mere end 15 år til pension, er ca. 3,1 pct. og 8,2 pct. for dem, som har under 15 år til pension.

Se det som en investering

At udfylde sine egne skattepapirer korrekt kan måske virke som en uoverskuelig opgave. Det er forståeligt, da det danske skattesystem er komplekst. Men hvis du vil undgå ubehagelige overraskelser i form af restskat, eller at du snyder dig selv i skat, fordi du glemmer et fradrag, så er det altså nødvendigt, at du sætter dig ind i det – og dertil skal det siges, at Skat faktisk gør en del for at hjælpe dig. 

Der findes små vejledninger ved alle indtastningsfelterne. Der findes små beregnere flere steder. Og så findes der en helt række hjælpevideoer og artikler på Skats hjemmeside. Når du først har sat dig ind i Tast-selv systemerne og hvordan du indberetter korrekt, bli-ver det bare nemmere og nemmere for hver gang. Så jo før du investerer tiden i det, jo mere gavn får du af det i længden.
 

Vi hjælper også gerne dig

Har du spørgsmål til, hvordan vi kan hjælpe dig, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om dine muligheder.

Vi indleder altid gerne med en afklaring af dine ønsker og behov samt hvilken værdi, vores rådgivning kan tilføre dig og din økonomi.

Kontakt os for en uforpligtende snak
Beierholm - gratis hotline.jpg