Hvad er revision?

Revision indebærer, at der foretages en kontrol af de oplysninger, som danner grundlag for regnskabet.

I mindre og mellemstore virksomheder vil dette ofte foregå samtidig med, at vi opstiller regnskabet på baggrund af virksomhedens bogholderi og andre dokumenter samt ledelsens oplysninger.

Opnå kendskab til virksomheden

Vores arbejde indledes med, at vi opnår et detaljeret kendskab til virksomheden, de brancheforhold, der gælder for virksomheden og den regnskabsmæssige begrebsramme. Den regnskabsmæssige begrebsramme vil sædvanligvis være årsregnskabsloven.

Inddragelse af virksomheden

Vi overvejer inddragelse af virksomhedens forretningsgange og de kontroller, som virksomheden selv har indført. Dette omfatter også en vurdering af virksomhedens IT-system. Vi benytter dette kendskab til at identificere risikoen for, at regnskabet kan indeholde væsentlige fejl eller mangler.

 

De 5 bedste råd, hvis du overvejer salg af en virksomhed

 

Vurdering af risiko og væsentlighed

Der sker en vurdering af ”risiko” og ”væsentlighed” i forbindelse med fastlæggelse af arten og omfanget af det arbejde, som vi planlægger at udføre. Det gør vi, for at vores arbejde fokuseres på de væsentligste og mest risikofyldte områder.

Opnå høj sikkerhed

Planlægningen sammensættes med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabet ikke indeholder fejl eller mangler med udgangspunkt i de identificerede risici.

Vi foretager vores kontrol af væsentlige og risikofyldte områder ved en kombination af fysisk kontrol, observationer, undersøgelser og vurderinger samt eksterne bekræftelser. 

Revisionshandlinger

Vi kan vurdere, at der er væsentlig risiko forbundet med regnskabsposterne debitorer, varelager og pengeinstitut. Dette kan eksempelvis medføre, at vi planlægger at udføre følgende revisionshandlinger:

 

Debitorer

Debitorer, kontrolleres eksempelvis til 

 • Debitorspecifikation eller debitormodul
 • Bekræftelsesbreve udsendt til debitorer (er beløbet rigtigt)
 • Efterfølgende indbetaling (er debitor betalingsdygtig)
 • Korrespondance med advokat (er der igangværende sager)
 • Forespørgsler og analyser af debitordage, udvikling i forhold til sidste år, hensættelser til tab mv.
Beierholm-ny-bogfoeringslov.jpg

Varelager

Varelager, kontrolleres eksempelvis til

 • Varelagerliste eller varelagermodul
 • Fysisk tilstedeværelse (er lageret tilstede og kurant)
 • Indkøbsfakturaer (er prisfastsættelsen for varerne korrekt)
 • Ukurans vurdering (er varerne salgbare eller for gamle)
 • Forespørgsler og analyser af udvikling i forhold til sidste år, hensættelser til ukurans mv.
Beierholm - warehouse 72 dpi.jpg

Pengeinstitut

Pengeinstitut (indeståender og gæld samt sikkerhedsstillelser), kontrollerer:

 • Bekræftelsesbrev fra bank
 • Kontoudtog, netbank mv. 
Beierholm kompensation af revisoromkostninger.jpg

Grundig afslutning

Vi foretager afslutningsvis en gennemlæsning af regnskabet med henblik på at vurdere, om der er sammenhæng mellem regnskabet og vores kendskab til virksomhedens forretning og drift samt de forhold, som vi er blevet opmærksom på i forbindelse med revisionen.

I forbindelse med afslutningen på revisionen rapporterer vi om fundne forhold, herunder væsentlige risici i forretningsgange mv. Denne rapportering sker sædvanligvis til virksomhedens ledelse (eventuelt i et revisionsprotokollat).

Vores arbejde afsluttes med en erklæring på regnskabet, hvor vi konkluderer på, om regnskabet efter vores opfattelse er retvisende.

Kontakt os. Vi hjælper gerne.

5 gode grunde til at have en revisor

 1. Du får en nær, betroet rådgiver, som har tavshedspligt
 2. Du styrker din troværdighed over for bank, leverandører m.fl.
 3. Du får indberettet skat og moms korrekt og til tiden
 4. Du får kvalificeret, praksisnær rådgivning om drift og udvikling
 5. Du opnår samlet større reel værdi end udgiften til revisoren.

Læs mere