Tilskud

For sambeskattede selskaber, herunder udenlandske selskaber, der kan indgå i en frivillig valgt international sambeskatning, er der særlige regler for skattefrihed for tilskud. Tilskud omfatter overførsler i form af penge eller andre økonomiske goder (fordringer, aktiver mv.) uden fuld modydelse.

Selskaber skal ikke medregne tilskud til den skattepligtige indkomst, når tilskud ydes fra koncernforbundne selskaber eller foreninger mv., jf. definitionen i selskabsskattelovens § 31C. Selskaberne skal således være omfattet af tvungen sambeskatning, eller kunne vælge international sambeskatning (de behøver ikke at have valgt dette).

Det samme gælder, når tilskudsyderen er direkte eller indirekte moderselskab for tilskudsmodtageren, eller tilskudsyderen og tilskudsmodtageren har fælles direkte eller indirekte moderselskab (søsterselskaber). Ved tilskud mellem to selskaber (søsterselskaber) med fælles direkte eller indirekte moderselskab finder fritagelsen kun anvendelse, hvis det fælles moderselskab kan modtage skattefrit udbytte fra tilskudsyderen. 

Reglerne vil typisk finde anvendelse i disse tilfælde:

  • Kapitalisering af koncernselskab
  • Rekonstruktion af koncernselskab
  • Skattepligtige omstruktureringer
  • Skattepligtige overdragelser af aktiver mv. mellem koncernselskaber
  • Afregning af skat under sambeskatning mv.
  • Ved eventuelle skattesager

Reglerne er komplicerede at anvende i praksis, hvorfor vi anbefaler, at det undersøges konkret i hvert tilfælde. Kontakt revisor eller skatteafdelingen herom.

in
Share
f
Share
Share