Fonde

Har man som virksomhedsejer fundet, at de direkte arvinger er tilstrækkeligt tilgodeset, eller at der eventuelt ikke er legale arvinger, og det derfor ønskes at sikre, at værdierne anvendes til det ønskede formål, kan en fondsstiftelse være interessant.

Formålet med en fondsstiftelse vil oftest være at støtte et formål, der har væsentlig betydning for giveren, eksempelvis forskning i sygdomsbekæmpelse.

Der er mulighed for at etablere familiefonde eller fonde med blandede formål, men stiftelse af sådanne familiefonde er belagt med en afgift på 20%. Denne mulighed benyttes derfor sjældent i praksis.

Fonden skal være uafhængig af stifteren m.fl., og da midlerne ikke senere kan tilbageføres, vil det være en uigenkaldelig disposition. Beslutningen kan således ikke ”gøres om igen”.

For almennyttige og -velgørende fonde er der adgang til særligt beregnede fradrag, der i praksis bevirker, at denne fondstype normalt ikke skal betale skat.

Generelt har fonde skattemæssigt fradrag for uddelinger til modtager, der er skattepligtig af gaven efter danske regler. Tilsvarende har fonde en udvidet adgang til at fratrække udgifter til fondens administration mv.

Fonde skal overholde de regler for selvangivelse mv., der gælder for selskaber. Fonde beskattes også med en skattesats på 22%.

Selskabsretlige krav til fondsetableringen

Der findes hverken i fondslovene eller andetsteds nogen definition af begrebet fond. Efter praksis er hovedbetingelserne for, at der foreligger en fond:

  • At der er tale om en formue af mere varig karakter
  • At der uigenkaldeligt er udskilt fra stifterens formue til et bestemt eller flere bestemte formål, og
  • At fonden har en selvstændig ledelse i forhold til stifteren.

Etableringen af en fond er i praksis ukompliceret, når først formålet og kapitalgrundlaget er på plads, samt at der er udpeget en bestyrelse for fonden. Der er tale om sædvanligt advokatarbejde.

Kontakt din revisor eller skatteafdelingen for at vurdere hvori dine fordele består, og hvad det vil betyde i praksis.

in
Share
f
Share
Share