Etableringskonto

Reglerne om opsparing på etableringskonto eksisterer stadig, selvom de ikke anvendes i særligt stort omfang. Det er imidlertid en særdeles god ordning ved nyetablering.

For at opnå skattemæssigt fradrag skal der foretages indskud på en særlig konto i et pengeinstitut - kontoen benævnes ”etableringskonto”. Indskuddet skal mindst udgøre DKK 5.000 årligt og være foretaget inden 15. maj året efter indkomstårets udløb. Det er således muligt at opnå fradrag i forbindelse med udfyldelse af selvangivelsen.

Indskuddet kan som udgangspunkt ikke overstige 40% af indskyderens lønindkomst mv. Dog kan der altid indskydes DKK 100.000 årligt.

Fradraget foretages i den skattepligtige indkomst (ligningsmæssigt fradrag). Skatteværdien af fradraget udgør derfor ca. 33%.

Indskuddene foretages typisk i årene op til forventet etablering. Der kan dog også foretages fradrag for indskud i etableringsåret og de 4 efterfølgende indkomstår. Det er således en meget fleksibel ordning.

Hvis etablering af virksomhed eller køb af aktier sker i perioden fra 1. januar - 15. maj, kan der foretages fradrag efter reglerne, uden at beløbet behøver at blive bundet på en konto. Beløbsgrænsen og beregningsgrundlag følger de almindelige regler, som fremgår ovenfor.

Etableres en virksomhed eksempelvis 1. marts 2008, er det muligt i selvangivelsen for 2007 at foretage fradrag for etableringskonto på mindst DKK 100.000. Der opnås herved en umiddelbar positiv likviditetsvirkning af ordningen.

De opsparede midler kan anvendes (hæves) til køb/dækning af:

  • Afskrivningsberettigede driftsmidler, maskiner og inventar
  • Skibe
  • Bygninger og installationer, afskrivningsberettiget del
  • Goodwill, og andre immaterielle aktiver
  • Retten ifølge en forpagtnings- eller lejekontrakt
  • Dræningsanlæg
  • Overførsel af de nævnte aktiver fra privat i forbindelse med - og efter - etablering
  • Driftsomkostninger
  • Aktier/anparter

Midlerne skal være anvendt senest i det 9. indkomstår efter etableringen (dog senest i det indkomstår, hvori man fylder 67), og etablering skal være sket senest ved udgangen af det indkomstår, hvor man fylder 65. Hvis indskuddet ikke er hævet inden fristen, vil der ske genbeskatning.

Kontakt din revisor eller skatteafdelingen for at vurdere hvori dine fordele består, og hvad det vil betyde i praksis.

in
Share
f
Share
Share