Udvidet gennemgang - hvad indebærer det?

Udvidet gennemgang indebærer, at der foretages en gennemgang af regnskabet baseret på analyser af regnskabet og forespørgsler til relevante personer i virksomheden. Omfanget af dette arbejde svarer til det arbejde, der skal udføres ved et review.

Ved en udvidet gennemgang skal vi supplere vores review med 4 yderligere handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed i forhold til en sædvanlig opgave med review – dog uden at det kan sammenlignes med revision. Læs mere om de 4 supplerende handlinger nedenfor.

I mindre og mellemstore virksomheder vil en udvidet gennemgang ofte foregå som en proces, hvor vi samtidig opstiller regnskabet på baggrund af virksomhedens bogholderi og andre dokumenter samt ledelsens oplysninger.

Vores arbejde indledes med, at vi opnår et overordnet kendskab til virksomheden og de brancheforhold, der gælder for virksomheden, samt den regnskabsmæssige begrebsramme. Den regnskabsmæssige begrebsramme vil sædvanligvis være årsregnskabsloven.

Vi foretager herefter en vurdering af, om det er relevant at udføre de 4 supplerende handlinger, idet disse altid skal udføres, hvis de er relevante. De 4 supplerende handlinger er:

  • Bekræftelsesbrev fra bank
  • Forespørgsel i tingbog, personbog og bilbog vedr. sikkerhedsstillelser
  • Bekræftelse hos advokat vedrørende eventuelle sager
  • Efterprøvning af indberetning af skat, moms og andre afgifter.

Vi foretager en vurdering af ”væsentlighed” i forbindelse med fastlæggelse af arten og omfanget af det øvrige arbejde, som vi planlægger at udføre, således at vores arbejde fokuseres på de væsentligste områder. 

Ved udvidet gennemgang opnår vi en såkaldt begrænset sikkerhed for, at regnskabet ikke indeholder fejl og mangler. Vi sammensætter vores planlægning med henblik på at opnå denne begrænsede sikkerhed.

Vores arbejde vil indledningsvis omfatte forespørgsler til ledelse og medarbejdere. 

Vi foretager herefter vores review af væsentlige områder ved en kombination af forespørgsler og analyser. 

Vi kan som et led i vores planlægning vurdere, at regnskabsposterne debitorer, varelager og mellemværender med pengeinstitutter er væsentlige. Dette kan eksempelvis medføre, at vi planlægger at udføre følgende handlinger:

Debitorer, kontrolleres eksempelvis til

  • Debitorspecifikation eller debitormodul
  • Forespørgsler og analyser af debitordage, udvikling i forhold til sidste år, hensættelser til tab mv.

Varelager, kontrolleres eksempelvis til

  • Varelagerliste eller varelagermodul
  • Forespørgsler og analyser af udvikling i forhold til sidste år, hensættelser til ukurans mv.

Pengeinstitut (indeståender og gæld samt sikkerhedsstillelser), kontrolleres til

  • Kontoudtog, netbank mv.
  • Bekræftelsesbrev fra bank. 

 

Vi foretager afslutningsvis en gennemlæsning af regnskabet med henblik på at vurdere, om der er sammenhæng mellem regnskabet og vores kendskab til virksomhedens forretning og drift samt de forhold, som vi er blevet opmærksom på i forbindelse med vores review af regnskabet.

Vores arbejde afsluttes med en erklæring på regnskabet, hvor vi konkluderer på, om regnskabet efter vores opfattelse er retvisende.

Kontakt os. Vi hjælper gerne.

in
Share
f
Share
Share