Slutafregning af hjælpepakkerne

Beierholm kompensationsregler.jpg

Vi giver dig overblik over særlige forhold, du skal være opmærksom på i forbindelse med
slutafregningen. Denne orientering er senest opdateret den 19. august 2021 og indeholder de oplysninger, som var tilgængelige på det tidspunkt. Vi har tidligere udsendt en lignende orientering i april 2021, og har derfor tydeligt markeret væsentlige nye og opdaterede afsnit.

Hvem skal slutafregne?

Du har modtaget et brev fra Erhvervsstyrelsen i din e-Boks om slutafregning, hvis din virksomhed har modtaget kompensation for følgende:

 • Kompensationsordning for faste omkostninger for perioden 09.03.20 – 08.06.20 eller 08.07.20
 • Kompensationsordninger for tabt omsætning og tabt indkomst for perioden 09.03.20 – 31.08.20
 • Lønkompensation for perioden 09.03.20 – 29.08.20.

For kompensationsordningerne for de efterfølgende perioder er der ikke åbent for slutafregning, idet slutafregningen først skal ske på et senere tidspunkt.

Hvordan foretages slutafregning?

Slutafregning skal ske online i Erhvervsstyrelsens slutafregningsmodul, hvor der skal logges ind med Nem-ID. Beierholm kan hjælpe med slutafregningen, men vi har ikke adgang til slutafregningssystemet.

Ansøgning om kompensation var baseret på virksomhedernes forventninger til f.eks. omsætning, hjemsendte medarbejdere m.v. i kompensationsperioden. Alle virksomheder skal derfor indsende dokumentation for de faktiske forhold i kompensationsperioden.

Beierholm kompensation af revisoromkostninger.jpg

 

Hvad skal jeg være opmærksom på vedrørende faste omkostninger? - OPDATERET

Der er åbent for slutafregning på virk.dk for perioden 09.03.20 – 08.06.20 eller 08.07.20.

Forberedelse til slutafregning - NYT

I forbindelse med slutafregningen, skal der angives realiseret omsætning og realiserede faste omkostninger i kompensationsperioden.


Omsætningen skal ligesom på ansøgningstidspunktet opgøres på momspligtig omsætning, momsfritaget omsætning og eksportomsætning.

Hvis virksomheden var tvangslukket, skal omsætningen opgøres særskilt for hver delperiode. F.eks. en restaurant, der var tvangslukket i perioden 18.03.20– 17.05.20, skal opgøre omsætning for følgende 3 delperioder:

 1. Åbenperiode I: 09.03.20 – 17.03.20
 2. Lukkeperiode: 18.03.20 – 17.05.20
 3. Åbenperiode II: 18.05.20 – 08.06.20.

Faste omkostninger skal i forbindelse med slutafregningen indtastes på nye underkategorier. Her finder du en oversigt over underkategorierne i slutafregningssystemet.

Dokumentationskrav – OPDATERET

Dokumentationskrav til slutafregningen omfatter altid saldobalance for kompensationsperioden og kontospecifikation for omsætningskonti. Der er ikke krav om, at periodisering tilpasses i bogføringen, herunder er der ikke krav om, at de efterangivne beløb for omsætning og faste omkostninger i kompensationsperioden skal kunne genfindes direkte i saldobalancen. Virksomheden kan dog blive bedt om at fremsende yderligere dokumentation, der specificerer de efterangivne beløb.

Der vil herudover være krav om yderligere dokumentation, f.eks. hvis de realiserede faste omkostninger afviger fra forventede faste omkostninger i ansøgningen. Du kan finde skabeloner og detaljeret vejledning om dokumentationskravene på virk.dk (se under punktet ”Skabeloner m.v.”).

Mulighed for at forkorte kompensationsperiode

Virksomheder, der har modtaget kompensation for 4-måneders perioden 09.03.20 – 08.07.20, har mulighed for at forkorte kompensationsperioden til 3-måneders perioden 09.03.20 – 08.06.20. Dette kan være relevant, hvis omsætningstabet er mindre end forventet.

Yderligere kompensationsberettigede omkostninger – f.eks. management fee

Hvis virksomheden mangler at medtage kompensationsberettigede omkostninger i ansøgningen, kan disse medtages i slutafregningen. Senere fortolkninger fra Erhvervsstyrelsen har bl.a. betydet, at flere omkostninger anses som kompensationsberettigede faste omkostninger, herunder bl.a. management fee, som derfor kan medtages i forbindelse med slutafregningen.

Ændrede regler om underskudsbegrænsning - OPDATERET

Hvis kompensationen til din virksomhed for perioden 09.03.20-08.06.20 / 08.07.20 blev reduceret som følge af underskud i ”seneste resultat”, vil du i forbindelse med slutafregning blive bedt om at tage stilling til, om du ønsker frivilligt tilvalg af underskudsbegrænsning efter en ny metode.

”Den nye metode” er et frivilligt tilvalg, som kan være relevant, hvis virksomhedens underskud i kompensationsperioden (pr. dag) er større end underskuddet i ”seneste resultat” (pr. dag). 

Læs mere i denne artikel, som indeholder en forklaring på og et regneeksempel for den nye metode.

Hvis din virksomhed ikke blev underskudsbegrænset i ansøgningen som følge af ekstraordinære omstændigheder, anses virksomheden ikke længere for at være omfattet af reglerne om  underskudsbegrænsning, og der skal således ikke foretages noget i relation til underskudsbegrænsning i slutafregningen.

Hvis din virksomhed blev begrænset til 50% reduktion i udbetalingen i forbindelse med ansøgning, skal kompensationsbeløbet i slutafregningen efter ”den gamle metode” opgøres efter fuld reduktion af underskud i det ”seneste resultat”. Dette vil således som udgangspunkt medføre en hel eller delvis tilbagebetaling af kompensationsbeløbet, medmindre der ved frivilligt tilvalg af den ”nye metode” kan opnås et højere kompensationsbeløb.

Revisorbistand

Erhvervsstyrelsen har oplyst, at der som udgangspunkt ikke er nogen virksomheder, der er blevet bedt om at anvende revisorbistand i forbindelse med slutafregningen af kompensationsordningen for faste omkostninger.

 

Beierholm - kop og laptop i grønt miljø.jpg

 

Hvad skal jeg være opmærksom på vedrørende tabt omsætning/indkomst?

Der er åbent for slutafregning for tabt omsætning på virk.dk for perioden 09.03.20 – 31.08.20.

Der er åbent for slutafregning for tabt B-indkomst på virk.dk for perioden 09.03.20 – 31.08.20.

Der er åbent for slutafregning for tabt A- og B-indkomst på virk.dk for perioden 09.03.20 – 31.08.20.

Dokumentationskrav

Dokumentationskrav til slutafregningen omfatter altid dokumentation for din omsætning i kompensationsperioden i form af f.eks. udtræk fra regnskabsprogram, momsafregning eller kontoudtog.

Mulighed for at forkorte kompensationsperiode

Virksomheder, der har modtaget kompensation for 4-måneders perioden 09.03.20 – 08.07.20, har mulighed for at forkorte kompensationsperioden til 3-måneders perioden 09.03.20 – 08.06.20. Dette kan være relevant, hvis omsætningstabet er mindre end forventet.

Forbud mod at holde åbent

Virksomheder, der ikke har haft et omsætningstab på minimum 30%, skal som udgangspunkt tilbagebetale kompensationen.

Men hvis din virksomhed har haft forbud mod at holde åbent og ikke har haft omsætning i perioden, kan du beholde kompensation for den periode, hvor virksomheden var tvangslukket.

Revisorbistand

Nogle virksomheder vil blive bedt om at anvende revisorbistand i forbindelse med slutafregningen for tabt omsætning og tabt indkomst. Virksomheder, der har fået udbetalt mindre end DKK 25.000, vil ikke blive anmodet om en revisorerklæring.

Virksomheder, som får udbetalt op til DKK 250.000 i kompensation, kan få godtgjort 80% af revisorudgifterne i forbindelse med slutafregningen – dog maksimalt DKK 8.000.

Revisions billede hænder

 

Hvad skal jeg være opmærksom på vedrørende lønkompensation? - OPDATERET

Der er åbent for slutafregning for lønkompensation på virk.dk for perioden 09.03.20–29.08.20.

Om slutafregningen - NYT

Virksomheden skal for hver ansat, der er søgt lønkompensation på, indberette den ansattes hjemsendelsesperiode.

Der kan ændres i hjemsendelsesperioden i forhold til ansøgningen, hvis den ansatte f.eks. er tilbagekaldt tidligere på arbejde, end hvad der forventedes på ansøgningstidspunktet. Derudover skal der for den enkelte ansatte tillige indberettes:

 • Kontraktuelle arbejdsdage i kompensationsperioden Dage, 
  • hvor den ansatte skulle have været mødt på arbejde, hvis ikke den ansatte var hjemsendt. Feriedage med løn og genindkaldelsesdage er også kontraktuelle arbejdsdage. Feriedage uden løn og helligdage/weekenddage, hvor den ansatte ikke skulle være mødt på arbejde er ikke kontraktuelle arbejdsdage.
 • Genindkaldelsesdage Dage, 
  • hvor den ansatte har været på arbejde i hjemsendelsesperioden. Ikke relevant for elever og lærlinge, da disse gerne må arbejde i kompensationsperioden.
 • Øvrige dage undtaget Dage, 
  • hvor virksomheden har modtaget offentlig støtte til lønudgiften, f.eks. under uddannelse, sygdom, barsel eller lignende. Hvis virksomheden har modtaget kompensation for perioden 9. juli – 29. august 2020, skal kontraktuelle arbejdsdage med løn, hvor der var sammenfald med de 21 kalenderdage i sommerferieperioden, også angives som øvrige dage undtaget.

Erhvervsstyrelsen har automatisk fået oplysninger om den faktisk udbetalte løn via eIndkomst. Den løn, der søges kompensation for, kan ikke overstige den løn, der er indberettet til eIndkomst.

Opsparede løndele - NYT

Foruden den faktiske løn er det muligt at modtage kompensation for opsparede løndele, hvilket omfatter:

 • Arbejdsgivers faktiske lønomkostninger til bruttoferiepenge for funktionærer, modregnet afholdt ferie med løn i perioden
 • Lønomkostninger, som ikke er indberettet til eIndkomst, og som ikke allerede er dækket af arbejdsgivers faktiske lønomkostninger til bruttoferiepenge. Det kan være:
  • Søgnehelligdagsbetaling (SH-dage)
  • Feriepenge for funktionærer
  • Frivalgsordning
  • Særlig opsparing til frihedsbetaling eller anden tilsvarende ordning.

Vær opmærksom på, at ansøgning om kompensation for opsparede løndele kræver en attestation fra en uafhængig, godkendt revisor. Hvis virksomheden har modtaget op til DKK 250.000 i kompensation for den pågældende periode, kan der modtages godtgørelse for 80% af udgiften til revisor, dog maks. DKK 8.000. Hvis der allerede er modtaget maksimal kompensation for de ansattes løn, er det ikke relevant at søge kompensation for opsparede løndele. Kontakt din lokale revisor, hvis du er i tvivl om, hvorvidt det er relevant at søge om kompensation for opsparede løndele.

Revisorbistand

Nogle virksomheder vil blive bedt om at anvende revisorbistand i forbindelse med slutafregningen for lønkompensation.

Virksomheder, der har fået udbetalt mindre end DKK 25.000, vil ikke blive anmodet om en revisorerklæring.

Virksomheder, som får udbetalt op til DKK 250.000 i kompensation, kan få godtgjort 80% af revisorudgifterne i forbindelse med slutafregningen – dog maksimalt DKK 8.000.

Mennesker rundt om et bord

Hvornår er fristen for slutafregning? - OPDATERET


Fristen for slutafregning er blevet udskudt til den 30. september 2021 (mod før 30. juni 2021 og oprindeligt 31. maj 2021). Vær opmærksom på, at der er tale om en ”hård frist”, hvilket betyder, at kompensationsbeløb bortfalder, hvis slutafregningen ikke er foretaget inden fristens udløb.

Det er muligt at få en afdragsordning

Hvis det viser sig at, din virksomhed skal tilbagebetale mere end DKK 10.000, har du mulighed for at få en afdragsordning. Ordningen løber i et år, og beløbet skal betales i fire lige store rater. Du har dog til enhver tid ret til at tilbagebetale hele det resterende beløb på en gang.

Beierholm Vigtige datoer