Transfer pricing-dokumentationspligt for indkomstår 2022 og fremadrettet

Transfer pricing-dokumentation for danske selskaber

Hovedreglen er, at et dansk selskab, der overskrider de nedenfor omtalte grænser for antal medarbejdere, omsætning og balancesummer, er forpligtet til årligt at udarbejde og indsende en ajourført transfer pricing-dokumentation for sine kontrollerede transaktioner med udenlandske koncernforbundne selskaber eller fysiske personer, der ultimativt ejer det danske selskab og som bor i udlandet.

Transfer pricing-dokumentationen består af en fællesdokumentation og en landespecifik dokumentation.

For meget store koncerner skal der endvidere udarbejdes og indsendes en land-for-land rapportering.

Undtagelser

Der er en række undtagelser til hovedreglen. Overordnet går undtagelserne ud på, at såfremt et dansk selskab har kontrollerede transaktioner med et koncernforbundet dansk selskab, der har en lempeligere beskatningsform end normal selskabsbeskatning, skal det danske selskab udarbejde en transfer pricing-dokumentation for transaktioner med det særligt lempeligt beskattede danske selskab.

De vigtigste eksempler på undtagelserne er kontrollerede transaktioner med et dansk selskab, der er:

  • Andelsbeskattet
  • Foreningsbeskattet
  • Kulbrintebeskattet
  • Tonnagebeskattet
  • Skattefri (f.eks. kommuner).

Automatisk indsendelse

Det danske selskab er forpligtet til uopfordret at indsende sin transfer pricing-dokumentation til skattemyndighederne senest 60 dage efter fristen for indsendelse af oplysningsskemaet (tidl. Selvangivelsen).

For et selskab, med kalenderåret som indkomstår, skal transfer pricing-dokumentationen for indkomståret 2022 indsendes senest den 29. august 2023.

Indsendelsen skal således foregå, selvom skattemyndighederne ikke har indkaldt det danske selskabs transfer pricing-dokumentation.

Betingelser for dokumentationspligtige

Som Koncernforbundne selskaber anses her juridiske personer, hvor samme aktionærkreds (eller fonde) direkte eller indirekte ejer mere end 50% af aktiekapitalen eller råder over mere end 50% af stemmerne.

Har den koncern, som det danske selskab tilhører, ansat > 250 medarbejdere omregnet til fuldtidsmedarbejdere, skal det danske selskab altid, uanset koncernomsætningens eller koncernbalancens størrelse, årligt udarbejde og indsende en transfer pricing-dokumentation for sine grænseoverskridende kontrollerede transaktioner.

Hvis koncernen beskæftiger < 250 fuldtidsmedarbejdere, er det danske selskab fritaget for at udarbejde TP-dokumentation, såfremt mindst én af nedenstående to betingelser er opfyldt:

  1. Koncernomsætningen er < m.DKK 250, eller
  2. Koncernbalancen er < m.DKK 125.

Beløbsgrænserne opgøres ultimo indkomståret. Hvis én af 2 sidstnævnte betingelser er opfyldt, er koncernens danske selskaber fritaget for dokumentationspligten. Se dog nedenfor i afsnittet ”Begrænset dokumentationspligt”.

Koncernomsætningen og koncernbalancen opgøres efter regnskabsmæssige standarder. Opgørelse af antal beskæftigede, den samlede balance og omsætning skal ske på konsolideret basis.

Beierholm - intelligent økonomistyring.jpg

Begrænset dokumentationspligt

Selskaber skal altid udarbejde en transfer pricing-dokumentation for transaktioner med koncernselskaber i lande, som Danmark ikke har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med, og hvor landene samtidig ikke er medlem af EU eller EØS.

Hvis et dansk selskab har transaktioner med et koncernselskab i f.eks. Hong Kong, Iran, Jordan eller SNG-landene (selvstændige stater, der tidligere hørte under Sovjetunionen), skal transaktioner med koncernselskaber (eller fysiske hovedaktionærer) i disse lande - uanset foranstående beløbsgrænser - altid dokumenteres.

 

Konsekvenser ved manglende overholdelse af reglerne om transfer pricing-dokumentationen

Konsekvenserne ved ikke årligt, rettidigt at indsende en fyldestgørende transfer pricing-dokumentation til skattemyndighederne kan være meget voldsomme.

I korthed kan reglerne beskrives således:

Såfremt det dokumentationspligtige selskab ikke rettidigt indsender en fyldestgørende transfer pricing-dokumentation, er der en risiko for, at skattemyndighederne vil foretage en skønsmæssig indkomstansættelse.

Ud over risikoen for at skattemyndighederne foretager en skønsmæssig ansættelse, har skattemyndighederne tillige mulighed for at pålægge en bøde på DKK 250.000, såfremt den årlige transfer pricing-dokumentation ikke indsendes, indsendes for sent eller er mangelfuld. Bøden vil efterfølgende kunne nedsættes til halvdelen, såfremt en fyldestgørende transfer pricing-dokumentation senere indsendes. Bøden kan i særlige tilfælde forhøjes med 10% af en eventuel indkomstforhøjelse vedrørende de kontrollerede transaktioner.

Endvidere skal man være særlig opmærksom på, at der er skærpede bøder, hvis der gives urigtige eller vildledende oplysninger om koncernens antal beskæftigede, balance og omsætning i forbindelse med afgivelse af oplysningerne om opfyldelse af betingelserne for at anvende de lempeligere dokumentationsregler (afgives i forbindelse med selskabets oplysningsskema (selvangivelsen)).

Behov for assistance

Det er erfaringsmæssigt en tidskrævende opgave årligt at udarbejde og ajourføre Transfer Pricing-dokumentationen. Det forudsætter ofte assistance/informationer fra andre (udenlandske) koncernselskaber, hvilket kan være tidskrævende.

 

 

Afsluttende bemærkninger

Kontakt gerne din daglige revisor eller Beierholms Skatteafdeling, når du skal i gang med at opdatere transfer pricing-dokumentationen. Vi har erfaringen og værktøjerne til at styre jer godt igennem processen.