Politisk aftale om Personskattereform

Aftalen er baseret på det udspil, som regeringen fremlagde den 6. november 2023, men indeholder et par ændringer i forhold hertil, bl.a. et par lempelser af boafgiften.

Vi har beskrevet hovedpunkterne i aftalen nedenfor.

 

Den politiske aftale svarer i store træk til Regeringens udspil fra den 6. november 2023. Læs vores nyhedsbrev herom her.

Ved de politiske forhandlinger er aftalepartierne blevet enige om følgende yderligere tiltag.

Lempelser af boafgiften

Forhøjet bundfradrag

Der skal betales boafgift med 15% af værdien af de aktiver, der udloddes fra et dødsbo til arvinger og legatarer – dog er arv til afdødes ægtefælle fritaget for boafgift.

Der skal dog kun betales boafgift i det omfang, de samlede aktiver, som udloddes til arvinger og legatarer, overstiger et bundfradrag, der for 2023 er på DKK 321.700.

Aftalen betyder, at dette bundfradrag forhøjes til DKK 348.000 fra 2026 og yderligere til DKK 375.000 fra 2029.

 

Tillægsboafgift – Lempelse for arv til søskende

Ud over boafgiften på 15% skal der betales en tillægsboafgift på 25% af arv, der går til andre end afdødes nærmeste slægtninge.

Der er ikke noget bundfradrag i grundlaget for tillægsboafgiften, men der er til gengæld fradrag for den beregnede boafgift. Den samlede afgift på arv, der omfattes af både boafgift og tillægsboafgift, er derfor 36,25%.

De nærmeste slægtninge, der ikke omfattes af tillægsboafgift, er følgende:

  • Børn og stedbørn, samt deres afkom, dvs. børnebørn og oldebørn
  • Forældre
  • Fraseparerede eller fraskilte ægtefæller
  • Samlevere, som afdøde har haft fælles bopæl med i mindst 2 år
  • Plejebørn, hvis en række nærmere betingelser er opfyldt.

Det betyder, at arv til afdødes øvrige slægtninge omfattes af både boafgift og tillægsboafgift.

Aftalen betyder, at afdødes søskende med virkning fra 2027 overføres til gruppen af nærmeste slægtninge, og at arv til søskende dermed fra dette tidspunkt ikke længere belægges med tillægsboafgift.

Der er ikke i aftalen lagt op til en tilsvarende lempelse af beskatningen af gaver mellem søskende, der derfor fortsat ikke omfattes af reglerne om 15% gaveafgift, men er indkomstskattepligtige for modtageren.

Beierholm-Rekruttering-HERO.jpg

Øvrige tiltag

Nyt ekstra beskæftigelsesfradrag til seniorer

Aftaleparterne er enige om, at indføre et nyt ekstra beskæftigelsesfradrag, der gælder for beskæftigede, der har 2 år eller mindre til folkepensionsalderen.

Fradraget bortfalder ved folkepensionsalderen.

Fradraget er et ligningsmæssigt fradrag i den skattepligtige indkomst, der indføres fra 2026.

Fradraget udgør 1,4% af arbejdsindkomsten (opgjort før arbejdsmarkedsbidrag og inkl. pensionsindbetalinger) – dog med et maksimalt fradrag på DKK 5.400 (2023-niveau) fra 2026.

Fradraget forhøjes yderligere i 2029 og 2030.

 

Seniorpræmie forhøjes

Aftalepartierne er enige om, at:

  • Førsteårspræmien forhøjes med DKK 5.000 til DKK 50.415 fra 2026 og med yderligere DKK 8.585 til DKK 59.000 fra 2029 (2023-niveau), samt at
  • Andetårspræmien forhøjes med DKK 2.967 til DKK 30.000 fra 2026 og yderligere med DKK 5.000 til DKK 35.000 fra 2029. (2023-niveau).

Forhøjelsen af førsteårspræmien vil medføre en forhøjet skattefri præmie for knap 12.000 personer, og andetårspræmien vil medføre en forhøjet skattefri præmie for knap 9.000 personer i 2029.

Aftalepartierne mener, at dette vil bidrage til at gøre det mere attraktivt for seniorer at blive på arbejdsmarkedet efter folkepensionsalderen er nået.

 

Bonuspulje til udsatte unge

Aftalepartierne ønsker, at flere unge bliver en del af et arbejdsfællesskab.

Der afsættes derfor midler til en bonus på mio.DKK 55 årligt fra 2026 og frem, der skal give udsatte unge bedre økonomiske incitamenter til beskæftigelse.

Rammen udmøntes i første halvdel af 2024 på baggrund af et oplæg fra regeringen.

Der sigtes efter, at midlerne går til at understøtte beskæftigelse i målgruppen 25-29-årige, der ikke har gennemført anden uddannelse end grundskolen, ikke er i gang med en uddannelse, ikke er i beskæftigelse og som har haft svag arbejdsmarkedstilknytning.

Tiltaget evalueres efter tre år.

Link til den politiske aftale.

Afslutning

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling.