Nye regler for delvist momsfradrag – opgørelse og regulering i praksis

Mange virksomheder med delvist momsfradrag er netop gået ind i det første regnskabsår, hvor de nye regler om delvist momsfradrag skal bruges. Der er mange praktiske detaljer at være opmærksom på, der kan have betydning både for likviditet og renter på virksomhedens skattekonto.

Delvist momsfradrag generelt

Virksomheder, der kun har momspligtig omsætning, kan som udgangspunkt trække alt moms fra på de momsbelagte indkøb, der relaterer sig til virksomheden. Der findes dog særlige begrænsninger, f.eks. i forhold til personbiler, mobiltelefoner, bespisning m.v.

Hvis virksomheden både har momspligtig omsætning og momsfritaget omsætning, f.eks. boligudlejning, forholder det sig anderledes. I denne situation har virksomheden kun delvist fradrag for moms af de indkøb, der både vedrører den momspligtige og den momsfritagne del af virksomheden. Det delvise momsfradrag opgøres som en omsætningsfordeling mellem den momspligtige og momsfritagne del af virksomheden.

I løbet af året bruges en foreløbig fradragsprocent og efter regnskabsårets udløb foretages der en regulering ud fra årets reelle omsætningsfordeling.

Foreløbig fradragsprocent

De nye regler medfører bl.a., at man skal bruge den samme foreløbige fradragsprocent i hele regnskabsåret:

  • Hvis den endelige fradragsprocent for det foregående regnskabsår er opgjort på tidspunktet for årets første momsindberetning, skal denne bruges som foreløbig fradragsprocent i hele det indeværende regnskabsår
  • Hvis den endelige fradragsprocent for det foregående regnskabsår ikke er opgjort på tidspunktet for årets første momsindberetning, skal den endelige fradragsprocent for året før det foregående regnskabsår bruges i hele indeværende regnskabsår.
Beierholm-nye-regler-delvist-momsfradrag

Foreløbigt fradrag i praksis

Tidspunktet for opgørelse af den endelige fradragsprocent for foregående regnskabsår er altså afgørende for, hvilken foreløbig fradragsprocent man skal bruge i hele indeværende regnskabsår.

Virksomheder med månedsmoms skal indberette første momsindberetning for januar 2024 den 26. februar 2024. Er den endelige fradragsprocent for 2023 ikke opgjort på tidspunktet, hvor januar 2024 indberettes, er virksomheden altså tvunget til at bruge den endelige fradragsprocent for 2022 som foreløbig fradragsprocent i hele 2024.

Det kan altså både være en likviditetsmæssig fordel og ulempe, alt afhængig af hvad de endelige fradragsprocenter for 2022 og 2023 er. Er den endelige fradragsprocent for 2023 højere end 2022, vil det være en likviditetsfordel af få opgjort den endelige fradragsprocent for 2023 hurtigt i 2024.

I udgangspunktet vil den endelige fradragsprocent være opgjort på tidspunktet for regnskabets færdiggørelse. Dog er der efter vores vurdering intet til hinder for, at den kan opgøres på et tidligere tidspunkt end regnskabets færdiggørelse – hvis det er i virksomhedens interesse.

Vi anbefaler dog, at virksomheden kan dokumentere den endelige opgørelse af fradragsprocenten, hvis dette sker på et tidligere tidspunkt end regnskabets færdiggørelse.

Endelig fradragsprocent

Regnskabsårets endelige fradragsprocent skal efter de nye regler opgøres senest samtidig med indberetning af moms for den momsperiode, der omfatter 6. måned efter regnskabsårets udløb.

Reguleringen i købsmomsen som følge af den endeligt opgjorte fradragsprocent – altså forskellen mellem denne og den foreløbige – skal indberettes med den momsindberetning, der omfatter den 6. måned efter regnskabsårets udløb.

Når reguleringen skal indberettes som en del af den almindelige momsindberetning, og ikke som en rettelse til det tidligere år, medfører det ingen betaling af renter.

Opgørelse og regulering i praksis

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der både er en ”kan”-regel og en ”skal”-regel i forbindelse med opgørelsen af den endelige fradragsprocent og den årlige regulering.

Virksomheden bestemmer selv, hvornår den opgør den endelige fradragsprocent for det foregående regnskabsår – det skal dog senest ske samtidig med indberetning af den momsperiode, der omfatter den 6. måned efter regnskabsårets udløb. Det må altså gerne ske tidligere – f.eks. hvis man vil benytte den som foreløbig fradragsprocent i indeværende år.

Reguleringen af købsmomsen – altså reguleringen af forskellen mellem den foreløbige og den endelige fradragsprocent – skal ske i den momsperiode, der omfatter den 6. måned efter regnskabsårets udløb. Det må altså ikke ske hverken tidligere eller senere.

Foretager virksomheden reguleringen for tidligt, og medfører reguleringen et yderligere fradrag, risikerer virksomheden altså renter på Skattekontoen, hvis det yderligere fradrag skal flyttes til den korrekte momsperiode.

Afslutning

Vi har tidligere lavet en detaljeret gennemgang af de nye regler i dette nyhedsbrev, hvor du bl.a. også kan læse mere om deres baggrund og sammenhæng til rentereglerne på Skattekontoen.

Kontakt  din daglige revisor eller Beierholms Skatteafdeling, hvis du har spørgsmål til de nye regler.