Nye regler for virksomheder med delvist momsfradrag

De nye regler berører virksomheder med både momspligtig og momsfritaget omsætning, som derfor kun har delvist momsfradrag for sine udgifter. De nye regler betyder ændringer i både opgørelse og indberetning af momsfradraget.

Delvist momsfradrag

Virksomheder, der kun har momspligtig omsætning, kan som udgangspunkt trække alt moms fra på de momsbelagte indkøb, der relaterer sig til virksomheden. Der findes dog særlige begrænsninger – f.eks. i forhold til personbiler.

Hvis virksomheden både har momspligtig omsætning og momsfritaget omsætning – f.eks. boligudlejning, forholder det sig anderledes. I denne situation har virksomheden kun delvist fradrag for moms af de indkøb, som både vedrører den momspligtige og den momsfritagne del af virksomheden. Det delvise momsfradrag opgøres som en omsætningsfordeling mellem den momspligtige og momsfritagne del af virksomheden.

I løbet af året bruges foreløbig fradragsprocent, som udgangspunkt, omsætningsfordelingen fra det foregående regnskabsår, og efter regnskabsårets udløb foretages der en regulering ud fra årets reelle omsætningsfordeling. De nye regler berører bl.a. den foreløbige fradragsprocent og tidspunktet for den årlige regulering

Baggrund for de nye regler

Den 1. juli 2023 træder nye renteregler i kraft på moms- og afgiftsområdet, hvilket betyder, at virksomheder, der retter tidligere perioders moms- eller afgiftsindberetninger, skal betale renter, hvis der skal efterbetales beløb. Renterne udgør pt. 0,7 % pr. måned, svarende til 8,4% p.a. og beregnes fra den oprindelige angivelses- og betalingsfrist for den periode, der rettes.

De nye regler omkring delvist momsfradrag er bl.a. indført for at sikre, at der ikke skal betales renter ved den årlige regulering af det delvise momsfradrag. En del af reglerne er dog også indført af kontrolhensyn for Skattestyrelsen.

Den foreløbige fradragsprocent

De nye regler betyder bl.a., at man skal bruge den samme foreløbige fradragsprocent i hele regnskabsåret. Hvis den endelige fradragsprocent for det foregående regnskabsår er opgjort på tidspunktet for årets første momsindberetning, skal denne bruges som foreløbig fradragsprocent i hele regnskabsåret. Hvis den endelige fradragsprocent for det foregående regnskabsår ikke er opgjort på dette tidspunkt, skal den endelige fradragsprocent for året, før det foregående regnskabsår, bruges i hele regnskabsåret.

Mange større virksomheder på månedsmoms vil derfor i praksis kunne komme ud for at skulle bruge en foreløbig fradragsprocent baseret på en omsætningsfordeling, der ligger langt tilbage.

Beierholm rådgivning og revision 16

Den endelige fradragsprocent

Regnskabsårets endelige fradragsprocent skal efter de nye regler opgøres senest samtidig med indberetning af moms for den momsperiode, der omfatter 6. måned efter regnskabsårets udløb.

Reguleringen i købsmomsen som følge af den endeligt opgjorte fradragsprocent – altså forskellen mellem denne og den foreløbige – skal indberettes med den momsindberetning, der omfatter den 6. måned efter regnskabsårets udløb.

Når reguleringen skal indberettes som en del af den almindelige momsindberetning, og ikke som en rettelse til det tidligere år, medfører det ingen betaling af renter.

Ny indberetning om delvist fradrag

Der indføres også nye regler om indberetning af det delvise momsfradrag. Disse nye regler medfører, at alle momsregistrerede virksomheder én gang årligt, i forbindelse med en momsindberetning, skal oplyse om virksomheden har delvis momsfradragsret som følge af både momspligtig og momsfritaget omsætning. Vi kender fortsat ikke til den nærmere tekniske løsning, men formentlig bliver der tale om en afkrydsning ved en af årets momsindberetninger.

De virksomheder, der angiver, at de har delvist momsfradrag, vil herefter skulle oplyse størrelsen af regnskabsårets foreløbige fradragsprocent, samt hvilket regnskabsår den foreløbige fradragsprocent er beregnet på baggrund af.

Ikrafttrædelse

Reglerne om brug af foreløbig fradragsprocent samt opgørelse af- og regulering, ud fra den endelige fradragsprocent, træder i kraft den 1. juli 2023.

Dog er der indført flere overgangsregler, der bl.a. betyder, at reglerne først vil gælde for regnskabsår, der påbegyndes fra og med 1. juli 2023. For virksomheder med kalenderåret som regnskabsår, skal de nye regler bruges fra 1. januar 2024.

Det er endnu uvist, hvornår de nye regler om indberetning af den foreløbige fradragsprocent træder i kraft. Formentlig vil Skattestyrelsen skulle lave en del systemændringer, førend det kan blive en realitet.

Kontakt derfor din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling, hvis du har spørgsmål til de nye regler.