Ny skatteaftale med Frankrig fra 1. januar 2024

Hvornår?

Siden Danmarks ensidige opsigelse af skatteaftalen med Frankrig tilbage i 2008, kom der i februar 2022 endelig gode nyheder om, at de to lande var nået til enighed om en ny skatteaftale.

De to lande har arbejdet med at få den indgåede skatteaftale godkendt efter sine interne procedurer.

Folketinget vedtog allerede i marts 2023 den lov, som godkender aftalen.

Hvis det franske parlament godkender aftalen som planlagt den 13. december 2023, kan aftalen få virkning fra den 1. januar 2024.

Såfremt det ikke går som planlagt i det franske parlament, og aftalen af en eller anden årsag ikke bliver godkendt inden udgangen af 2023, får aftalen ikke virkning fra den 1. januar 2024, men tidligst fra den 1. januar 2025.

Overgangsreglerne fra 2008

Ved opsigelse af den tidligere overenskomst blev det fastlagt, at personer, der tidligere alene havde været skattepligtig af pensionen i Frankrig kunne bibeholde deres skattefrihed i Danmark, så længe deres skattepligts status ikke ændres.

Denne overgangsregel fastholdes, så personer, der var skattemæssig hjemmehørende til Frankrig den 28. november 2007, og som modtog pension den 31. januar 2008, fortsat ikke skal beskattes af udbetalinger fra deres danske pensionsordning.

Personer, der den 28. november 2007 var omfattet af fuld dansk skattepligt, og som på dette tidspunkt ejede fast ejendom i Frankrig, blev ligeledes omfattet af overgangsregler ved opsigelsen af den tidligere overenskomst, så de fortsat var fritaget for dansk ejendomsværdiskat af deres franske ejendom.

Denne overgangsregel fortsætter også.

Den nye skatteaftale

For personer er den nye skatteaftale interessant på flere områder.

Dansk ejendomsværdiskat af fransk feriebolig

For personer bosat Danmark, der ejer fast ejendom i Frankrig i form af feriebolig el.lign., og som ikke omfattes af overgangsordningen omtalt ovenfor, vil ikke drage fordel af den nye skatteaftale, da den ikke omfatter formueskat, som den gamle skatteaftale gjorde.

Derfor skal der fortsat betales dansk ejendomsværdiskat af den franske feriebolig – og andre boliger i Frankrig.

Efter danske regler kan den beregnede danske ejendomsværdiskat nedsættes med visse franske ejendomsskatter. De danske skattemyndigheder udsendte tilbage i 2010 et styresignal, hvoraf det fremgår, hvilke franske ejendomsskatter der kan nedsætte den danske ejendomsværdiskat. Det drejer sig om følgende franske skatter:

  • Taxe foncière sur les propriétés bâties
  • Taxe d'habitation.

Såfremt der sammen med disse skatter opkræves betaling for egentlige ydelser f.eks. tv-afgift eller renovationsudgifter, kan disse ikke nedsætte den danske ejendomsværdiskat.

Frankrig gennemførte den 1. januar 2018 en ændring af fransk formueskat, hvorved der blev indført en ”l’Impôt sur la Fortune Immobilière”, som er en formueskat på ejendomsaktiver, hvor gæld, der er tinglyst i ejendommen, fragår i beregningsgrundlaget. De danske skattemyndigheder har endnu ikke offentliggjort deres stillingtagen til, hvorvidt denne skat kan nedsætte den danske ejendomsværdiskat. Da beregningsgrundlaget er nettoværdien af ejendomsaktivet – og ikke ejendommens faktiske værdi - må det forventes, at denne skat ikke kan nedsætte den danske ejendomsværdiskat.

Dansk pension

Allerede tidligt i forhandlingsforløbet om en ny skatteaftale blev Danmark og Frankrig enige om, hvorledes beskatningsretten til udbetalinger fra danske pensionsordninger skal fordeles mellem de to lande.

Med den nye skatteaftale har Frankrig bevaret deres ret til at beskatte personer bosat i Frankrig af deres udbetalinger fra danske pensionsordninger.

Danmark har dermed måtte fravige sit udgangspunkt om, at pensionsudbetalinger også skal kunne beskattes fuldt ud. Den nye skatteaftale indeholder derfor i stedet en mulighed for Danmark for at gennemføre beskatning af udbetalingerne, men den danske skat skal nedsættes med den skat, som er betalt i Frankrig af udbetalingen. Altså en form for ”omvendt creditlempelse”.

Øvrige forhold

Dobbeltbeskatningsoverenskomster regulerer, hvilket af to lande der har beskatningsretten til indkomst fra en person eller et selskab.

Med den nye skatteaftale vil det igen blive muligt at kunne fastlægge det skattemæssige domicil for en person, som er fuldt skattepligtig efter begge landes interne skatteregler. Det har betydning for at kunne fastlægge, hvilket land der kan beskatte personens globale indkomst, og hvilket land der alene kan beskatte indkomst fra visse kilder i landet.

Med skatteaftalen følger også en definition af, hvornår en virksomhed får såkaldt fast driftssted, hvilket har særlig interesse for virksomheder indenfor bygge og anlæg. Efter skatteaftalen udgør en byggeplads, et anlægs- eller monteringsarbejde kun et fast driftssted, hvis aktiviteterne varer mere end 12 måneder.

Den nye skatteaftale medfører også, at danske medarbejdere igen opnår en beskyttelse mod beskatning i Frankrig i 183 dage, hvis de midlertidigt udsendes til at arbejde i Frankrig af deres danske arbejdsgiver, og den danske arbejdsgiver ikke har fast driftssted i Frankrig. Dette kan eksempelvis være tilfældet på et byggeprojekt i Frankrig, der jf. ovenfor ikke varer mere end 12 måneder.

Afsluttende bemærkninger

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte din revisor eller skatteafdelingen.