Forhøjede størrelsesgrænser i årsregnskabsloven

Lempeligere krav ved indplacering i lavere regnskabsklasse

De forhøjede størrelsesgrænser medfører, at en række virksomheder kan aflægge årsrapport efter en lavere regnskabsklasse end tidligere – med lempeligere krav til følge. Ligeledes vil en række modervirksomheder som følge af de forhøjede størrelsesgrænser kunne undlade at udarbejde koncernregnskab, hvis koncernen samlet kommer under de nye størrelsesgrænser for klasse C-mellem. De nye størrelsesgrænser er som følger:

 

 Mikro (under grænserne)Klasse B (under grænserne)

Klasse C-mellem (under grænserne)

Klasse C-stor (over grænserne)

 GældendeNyGældendeNy

Gældende

Ny
Balancesum2.700.0003.500.00044.000.00055.000.000156.000.000195.000.000
Nettoomsætning5.400.0007.000.00089.000.000111.000.000313.000.000391.000.000
Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede10105050250250

 

De gældende detailregler for indplacering i regnskabsklasse videreføres, f.eks. ændres en regnskabsklasse kun, hvis virksomheden på balancetidspunktet har overskredet eller ikke længere overskrider to af de tre størrelsesgrænser i to på hinanden følgende regnskabsår. Ved en fornyet vurdering af regnskabsklasse for regnskabsåret 2023, anvendes de forhøjede størrelsesgrænser også på sammenligningstallene.

 

De nye størrelsesgrænser kan benyttes fra og med 2023-årsrapporten

De forhøjede størrelsesgrænser har virkning allerede for regnskabsår, der begynder 1. januar 2023 eller senere, hvis regnskabet aflægges d. 1. juni 2024, hvor lovændringen træder i kraft, eller på en senere dato.

Det vil med andre ord sige, at virksomheder, som endnu ikke har aflagt årsrapport for 2023, og som efter de nye størrelsesgrænser skal indplaceres i en lavere regnskabsklasse, kan aflægge årsrapporten for 2023 efter reglerne for denne lavere regnskabsklasse, hvis blot regnskabet tidligst aflægges d. 1. juni 2024.

For årsrapporter for 2023, der enten allerede er aflagt, eller som aflægges inden d. 1. juni 2024, gælder de gamle størrelsesgrænser.

 

Eksempler på lempelser ved overgang til lavere regnskabsklasse

 

Skift fra regnskabsklasse C-mellem til regnskabsklasse B

Følgende er eksempler på oplysninger, som kan undlades for virksomheder, der som følge af de forhøjede størrelsesgrænser skifter regnskabsklasse fra C-mellem til regnskabsklasse B:

 • Aktivering af finansielt leasede aktiver
 • Produktionsmetoden for igangværende arbejder og tjenesteydelser
 • Aktivering af IPO på lager
 • Pengestrømsopgørelse
 • Noteoplysning om ledelsesvederlag
 • Noteoplysning om transaktioner med nærtstående parter
 • Anlægsnoter
 • En række krav i ledelsesberetningen, herunder hoved- og nøgletalsoversigt.

Derudover vil flere virksomheder have mulighed for at tilvælge udvidet gennemgang for det kommende år som alternativ til revision. Bemærk, at beslutning herom skal træffes på den ordinære generalforsamling.

 

Skift fra regnskabsklasse C-stor til regnskabsklasse C-mellem

Følgende er eksempler på oplysninger, som kan undlades for virksomheder, der som følge af de forhøjede størrelsesgrænser skifter regnskabsklasse fra C-stor til regnskabsklasse C-mellem:

 • Segmentoplysninger (fordeling af nettoomsætning)
 • Oplysning om honorar til revisor
 • Redegørelse for CSR/samfundsansvar
 • Redegørelse for kønsmæssig sammensætning af ledelsen
 • Redegørelse for dataetik.
ft.dk: Lov om ændring af årsregnskabsloven, revisorloven og forskellige andre love.

 

 

Har du spørgsmål til nyheden, eller er du i tvivl om, hvordan ændringerne til årsregnskabsloven påvirker din virksomhed, er du naturligvis velkommen til at rette henvendelse til os.