Begrænsning af personers fradragsret for tab på aktier – First North og lignende

Vi har nedenfor beskrevet lovændringen og virkningerne heraf.

 

Reglerne indtil 31.12.2023

Efter de hidtil gældende regler for personer afhænger den skattemæssige behandling af tab på aktier af, om aktierne er optaget til handel på et reguleret marked, det man normalt betegner som børsnoterede.

For aktier optaget til handel på et reguleret marked er der to regler, der begrænser fradrag for tab:

  1. Tab på aktierne kan alene modregnes i gevinster og udbytter på andre aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked i det år, hvori tabet er konstateret eller i et senere år. Tab kan derfor ikke modregnes i anden skattepligtig indkomst
  2. Fradragsretten for tab er desuden betinget af, at købet af aktierne blev indberettet til Skattemyndighederne på købstidspunktet. For personer, der flytter til Danmark, skal indberetningen ske i forbindelse med, at der indtræder fuld skattepligt hertil. For aktier i danske depoter sker denne indberetning fra den danske depotbank, men for depoter i udlandet skal man selv sørge for indberetningen.  

Tab på aktier, der IKKE er optaget til handel på et reguleret marked (unoterede aktier), omfattes ikke af disse begrænsninger. Tab på disse aktier kan derfor modregnes i årets øvrige aktieindkomst, og det overskydende tab omregnes til skatteværdi og modregnes i skat af anden indkomst. Tabsfradrag er heller ikke betinget af, at købet af aktierne er indberettet til Skattemyndighederne.

Det eneste regulerede marked i Danmark er hovedmarkedet på NASDAQ OMC (tidligere Københavns Fondsbørs), og det er således kun tab på aktier, der er noteret her, eller på tilsvarende regulerede markeder i udlandet, som omfattes af de pågældende begrænsninger.

Tab på aktier, der er noteret på andre handelsplatforme som f.eks. First North, er derfor fradragsberettigede efter reglerne for unoterede aktier.

Beierholm-Finansiel-analyse.jpg

Reglerne fra 01.01.2024

Lovændringen betyder, at fradragsbegrænsningerne for personers aktietab med virkning fra 01.01.2024 udvides fra kun at omfatte aktier optaget til handel på et reguleret marked til også at omfatte aktier, der er optaget til handel på en multilateral handelsfacilitet, som omfatter aktier noteret på First North og tilsvarende handelsplatforme.

Det betyder, at tab på aktier, der er noteret på en multilateral handelsfacilitet, fra 01.01.2024 kun kan modregnes i gevinster og udbytter på andre aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet i tabsåret eller et følgende år, men ikke i anden skattepligtig indkomst. Det betyder tilsvarende, at tab på begge typer aktier fremover kan modregnes i gevinster og udbytter på andre aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet.

Der er ikke fastsat særlige overgangsregler for aktier, der fra 01.01.2024 bliver omfattet af fradragsbegrænsningen. Det betyder, at tab på f.eks. First North-aktier, der konstateres ved salg 01.01.2024 eller senere, fuldt ud omfattes af fradragsbegrænsningen, selv aktierne er erhvervet på et tidligere tidspunkt, og tabet eller en del heraf dermed kan henføres til perioden før 01.01.2024.

Hvis man har sådanne aktier, hvor der allerede nu kan forventes et tab ved salg, bør man derfor overveje, om tabet skal realiseres inden udgangen af 2023 med den virkning, at det bliver fradragsberettiget efter de hidtil gældende regler i 2023.

Kravet om indberetning til Skattemyndighederne som betingelse for tabsfradrag vil fra 01.01.2024 også gælde for aktier, der er optaget til handel på en multilateral handelsfacilitet. Det gælder dog kun for aktier, der erhverves den 01.01.2024 eller senere, eller hvor fuld dansk skattepligt indtræder den 01.01.2024 eller senere.

Aktier optaget til handel på en multilateral handelsfacilitet, og som er erhvervet før 01.01.2024, omfattes ikke af indberetningspligten. Tab på disse aktier er derfor fradragsberettigede efter de ovenfor anførte regler, uanset om købet ikke blev indberettet på købstidspunktet eller tidspunktet for indtræden af fuld dansk skattepligt. Der er derfor ikke noget krav om indberetning heraf i forbindelse med ikrafttrædelsen af de nye regler fra 01.01.2024.

Reguleret marked og multilateral handelsfacilitet - udlandet

Skattelovgivningen indeholder ikke nogen definitioner af et reguleret marked og en multilateral handelsfacilitet.

For handelsplatforme i andre EU/EØS-lande kan man via et link til det såkaldte ESMA-register, som findes på Skat.dk, Den Juridiske Vejledning, afsnit C.B.2.1.1.20., få afklaret, om der er tale om et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet.

For handelsplatforme i lande uden for EU/EØS findes der samme sted på Skat.dk et link til en liste over regulerede markeder uden for EU/EØS, men ikke en tilsvarende liste over multilaterale handelsfaciliteter.

I praksis kan man dog gå ud fra, at organiserede handelsplatforme, hvorpå der er noteret værdipapirer til handel, som udgangspunkt vil blive anset som multilaterale handelsfaciliteter, hvis ikke er der tale om et reguleret marked. Hvis man er i tvivl, er den eneste mulighed at spørge Skattestyrelsen.

Afsluttende bemærkninger

Hvis der er spørgsmål til de nye regler, er du velkommen til at kontakte din revisor eller skatteafdelingen.