Offentlig revision

Virksomheder, som modtager offentlige tilskud, kan blive omfattet af krav om offentlig revision. Det betyder, at en revisor skal udføre revision efter standarderne om offentlig revision.

Juridisk-kritisk revision

Når der udføres revision efter standarderne om offentlig revision, vil revisionen omfatte en sædvanlig revision af regnskabet. Herudover skal revisor udføre ”juridisk-kritisk revision” og ”forvaltningsrevision”. 

 • Under juridisk-kritisk revision foretager en revisor en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
 • Under forvaltningsrevision foretager en revisor en vurdering af, om der er taget skyldige økonomiske hensyn i forvaltningen, dvs. om ledelsen har taget hensyn til sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.
Beierholm rådgivning og revision 47

 

Revisoren skal herefter udtale sig om, hvorvidt virksomheden har overholdt reglerne for modtagelse af offentlige tilskud, og om virksomheden har taget tilstrækkelige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de modtagne tilskud.

Vi lægger vægt på væsentlige regelbrud og forvaltningsmangler

Vi udfører juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevision således, at hovedvægten lægges på de forhold, hvor risikoen for væsentlige regelbrud og forvaltningsmangler er størst. Risikoen vil ofte være til stede inden for gennemførelse af indkøb samt løn- og ansættelsesmæssige dispositioner.

Vores planlægning skaber overblik

Vi kan efter vores indledende planlægning vurdere, at der er væsentlig risiko forbundet med udbetaling af gager og lønninger. Dette kan eksempelvis medføre, at vi planlægger at se nærmere på følgende områder:

 • Juridisk-kritisk revision
 • Er løn og ansættelsesmæssige dispotioner foretaget i overensstemmelse med love, overenskomster samt individuelle aftaler?
 • Forvaltningsrevision (sparsommelighed, produktivitet og effektivitet)
 • Er der sammenhæng mellem aktiviteter- og ressourcer, og gennemføres der tilpasninger i forhold til aktiviteten? 
 • Er løn udbetalt efter gældende overenskomster eller fastsat på anden passende måde?
 • Er løn og ansættelsesmæssige dispositioner foretaget som et led i ledelsens mål- og resultatstyring?

Vurdering af regelbrud eller forvaltningsmangler

Vi vil i forbindelse med afslutningen på revisionen vurdere, om der er konstateret regelbrud eller forvaltningsmangler, som samlet set kan have betydning for den udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision, som vi i alle tilfælde skal afgive i tilknytning til revisionspåtegningen.

Vi lægger vægt på konklusioner og anbefalinger

Et vigtigt element i den juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevisionen er at give forslag til en mere hensigtsmæssig anvendelse af de modtagne offentlige tilskud. Vi vil således både under og ved afslutningen af revisionen lægge vægt på, at vi kan komme med konklusioner og anbefalinger, der kan fremme en mere sikker efterlevelse af retsgrundlaget for de gennemførte aktiviteter, samt anbefalinger, der kan fremme konkrete forbedringer i forvaltningen. 

Kontakt os. Vi hjælper gerne.

5 gode grunde til at have en revisor

 1. Du får en nær, betroet rådgiver, som har tavshedspligt
 2. Du styrker din troværdighed over for bank, leverandører m.fl.
 3. Du får indberettet skat og moms korrekt og til tiden
 4. Du får kvalificeret, praksisnær rådgivning om drift og udvikling
 5. Du opnår samlet større reel værdi end udgiften til revisoren.

Læs mere