Budget

Budgettet er virksomhedens køreplan, der sætter tid og tal på målsætningen og beskriver de økonomiske muligheder og ønsker for en kommende periode. Denne information fortæller kort om formålet med budgettering.

Overvejelser

I lighed med et lovbefalet årsregnskab med historiske data bør virksomheden udarbejde et budget med økonomiske beregninger for det kommende år, nedbrudt på relevante perioder. Budgettet skal således være udtryk for de handlinger/planer, virksomheden ønsker og har mulighed for at realisere i det kommende regnskabsår - eller endog længere ude i fremtiden.

Budgettering er ledelsens overordnede og vigtigste økonomiske styringsredskab, og ved udarbejdelsen øges kendskabet til virksomhedens muligheder inden for det valgte forretningsområde. Samtidig har ledelsen yderligere mulighed for at stramme op eller igangsætte nye idéer.

I budgetproceduren er det muligt at styre og at fokusere på knappe ressourcer som f.eks. likviditet og medarbejderkapacitet. Med budgetterne kan virksomhedsledelsen endvidere formidle økonomiske og tillidsskabende oplysninger til interessegrupper.

Nøgleområder 

  1. 1.Budgettets bestanddele
  2. 2. Forskellige virksomhedstyper/situationer
  3. 3. Budgetopfølgning og rapportering
  4. 4. Simulering og hjælpeværktøjer

1. Budgettets bestanddele

De økonomiske oplysninger i budgettet har en struktur, der ligner årsregnskabets. Hovedbestanddelene er et resultat-, balance- og likviditetsbudget, som ofte er opdelt på perioder som måneder eller kvartaler. Foruden talmaterialet kan budgettet indeholde beskrivelser af forudsætninger og en budgetkonklusion med sammenhænge eller udvikling set i forhold til det seneste årsregnskab.

2. Forskellige virksomheder

Både produktions-, handels- og servicevirksomheder kan forbedre den økonomiske styring og dermed måske indtjeningen via budgetter. Budgetteringen bør være en naturlig proces i den årlige økonomirapportering. I særlige situationer, som større udvidelser og investeringer, er der et særligt behov for at beregne konsekvenser af de planlagte handlinger.

I andre situationer, f.eks. opstart af virksomhed eller behov for udvidelse af kreditter, vil der fra ledelse og långiver opstå et behov/krav om et veldokumenteret beslutningsgrundlag i form af et budgetmateriale.

Ingen virksomhed er for lille og ingen for stor til at budgettere. Velkonsoliderede selskaber eller personer kan via budgettet styre overskudslikviditet og forrentning heraf.

3. Budgetopfølgning 

Selvom der altid vil være afvigelser fra de registrerede regnskabsdata og budgettal, betyder det ikke, at budgettet var forkert, men blot at det faktiske forløb altid vil være anderledes både i tid og beløb.

Skal budgettet fungere som et styringsredskab, kræves der periodiske opfølgninger.

Budgetrapporter kan udformes i mindre eller større omfang, men en rapportering i oversigtsform, med beskrivelse af afvigelser, giver mulighed for løbende vurdering og justering af det oprindelige budget. Herved bliver budgettet et styringsredskab, der løbende kan tilpasses nye forudsætninger i en hurtigt foranderlig verden.

4: Budgetsimulering 

Den nødvendige talmæssige beregning af budgetdata kan finde sted i de hjælpeprogrammer, der i dag findes på edb. Ofte er datamængden og detaljeringsgraden stor. Derfor er det til registrering, beregning og efterfølgende simulering nødvendigt at have det rigtige hjælpeværktøj.

Følsomhedsberegninger eller blot få ændringer af budgetgrunddata bør kunne foretages, for at ledelsen kan træffe de rigtige konklusioner. Det er desuden givet, at budgetprocessen på alle niveauer opstiller forskellige alternativer, der bør beregnes, inden budgettet godkendes.

Til opbygning af budgetprocedure og til indsamling og bearbejdning af data yder Beierholm konsulentassistance og medvirker til en rationel udarbejdelse af virksomhedens budget. Vi har erfaringen og de nødvendige IT-værktøjer.

Når dit budget skal anvendes eksternt, vil vores revisorerklæring stå som udtryk for, at beregningerne er kontrolleret, og at vi har vurderet, om budgettet bygger på realistiske forudsætninger og indeholder de nødvendige informationer.

in
Share
f
Share
Share