Regeringens iværksætterinitiativer - skatteelementer

Forslag på skatteområdet

 1. Beskatningen af selskabers udbytter fra unoterede porteføljeaktier ophæves. Efter de gældende regler beskattes 70% af sådanne udbytter.
   
 2. Progressionsgrænsen for aktieindkomstskat for personer forhøjes fra DKK 61.000 til DKK 80.000 (2024- niveau). Aktieindkomst op til DKK 80.000 vil således blive beskattet med 27% og indkomst over DKK 80.000 med 42%. For ægtefæller vil progressionsgrænsen for beskatning af aktieindkomst være det dobbelte, dvs. DKK 160.000 om året (2024-niveau).
   
 3. Der vil blive givet mulighed for at udskyde skattebetalingen, hvor salgssummen betales som en løbende ydelse, f.eks. i form af milepælsbetalinger. Dermed fjernes den nuværende likviditetsudfordring for sælger, der består i at blive beskattet af en betaling, som man endnu ikke har modtaget, idet den kapitaliserede værdi i dag indgår i salgssummen. Efter de gældende regler eksisterer denne mulighed kun ved afståelse af goodwill mod en løbende ydelse.
   
 4. Der indføres en periode på 5 år med realisationsbeskatning af selskabers nynoterede porteføljeaktier. Selskaber med under 10% ejerskab i nynoterede virksomheder får dermed mulighed for at vælge realisationsbeskatning de første fem år efter en børsnotering. Herved er der mulighed for i en periode at undgå lagerbeskatning, som i visse situationer kan medføre en stor likviditetsbelastning for selskabet, idet skatten forfalder før gevinsten realiseres. Når perioden er udløbet, vil selskabet overgå til lagerbeskatning, hvorved de urealiserede avancer, der er opbygget over perioden med realisationsbeskatning, beskattes.
   
 5. Selskabers muligheden for fuldt ud at kunne fradrage fremført underskud forhøjes fra mio.DKK 9,5 til mio.DKK 20. Det forbedrer mulighederne for at modregne fremført underskud for f.eks. virksomheder med høje investeringsomkostninger.
   
 6. Beskatningen af aktionærlån lempes, således at der ikke vil ske beskatning flere gange i de tilfælde, hvor et lån tilbagebetales og efterfølgende lånes igen eller hæves som udbytte. Aktionæren vil således alene blive beskattet én gang af det højest hævede beløb i selskabet.
   
 7. Der vil blive givet friere rammer for investering af privatadministrerede pensioner, så det er muligt for flere pensionsopsparere at placere en større andel af deres pensionsopsparing i unoterede aktier.
   
 8. Medarbejderaktieordningen for nye, mindre virksomheder udvides ved at afskaffe grænsen for, hvor stor en andel af lønnen, som nye, mindre virksomheder kan tilbyde som indkomstskattefrie medarbejderaktier og erstatte det med et krav om en grundløn til medarbejderne. Derudover skal det undersøges, om det er muligt at give ikke børsnoterede virksomheder et retskrav på at anvende en skematisk værdiansættelse for medarbejderaktier, når de anvender de øvrige regler for tildeling af indkomstskattefrie medarbejderaktier.
   
 9. Lønkravet for nøglemedarbejdere i bruttoskatteordningen lempes med DKK 15.000 fra DKK 75.100 (2024-niveau) til ca. DKK 60.000 om måneden. Det skal gøre det lettere for danske virksomheder, herunder iværksættervirksomheder, at tiltrække fremtrædende, internationale nøglemedarbejdere (højtlønnede medarbejdere), fordi disse kan opnå gunstige skattemæssige vilkår.
   
 10. Loftet over skattekreditter for udgifter til forskning og udvikling (FoU) forhøjes fra mio.DKK 25 til mio.DKK 35, så virksomheder kan få udbetalt skatteværdien af underskud, der stammer fra FoU-udgifter, op til mio.DKK 35 årligt pr. koncern. Ved en selskabsskat på 22% svarer det til, at der kan udbetales op til mio.DKK 7,7 årligt. Det styrker incitamentet til at investere i forskning og udvikling for blandt andet forskningstunge virksomheder. Derudover igangsættes en undersøgelse for at afdække, om den nuværende afgrænsning af forsknings- og udviklingsaktiviteter er tidssvarende.

Udspillet indeholder derudover en lang række andre initiativer til fremmelsen af iværksætteri i Danmark ved bl.a. at øge undervisningen i iværksætteri og universiteternes innovationsindsatser. Derudover ønsker regeringen at skabe mere overskuelighed for iværksættere ved at give dem et samlet overblik over lovpligtige autorisationer, tilladelser, tidsfrister og krav.

Der er endnu ikke oplyst noget om, hvornår de pågældende ændringer forventes gennemført, og det forventes, at regeringen vil inddrage andre partier i forhandlinger om gennemførelsen af initiativerne.

Beierholm vil naturligvis følge det videre forløb og vil udsende yderligere orientering, når der foreligger konkrete lovinitiativer.

Beierholm-Rekruttering-HERO.jpg

Afslutning

Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling.