Momsreguleringsforpligtelse

Beierholm-bogføringsloven-inspirationsmøde.jpg

Momsregulering ved erhvervelse og anvendelse af større aktiver

I al sin enkelthed handler momsregulering om at holde øje med, at visse større aktiver bliver ved med at blive anvendt i den momspligtige virksomhed i samme omfang, som da virksomheden anskaffede sig disse – dvs. der er tale om en slags omvendte afskrivningsregler. I skattemæssig forstand køber man et gode og får kun lov til at fratrække udgiften portionsvis over godets levetid. I momsmæssig henseende køber man et gode og får et straksfradrag på købsmomsen, mod at man regulerer i det foretagne fradrag, hvis anvendelsen af godet ændrer sig til mere eller mindre momsmæssig anvendelse i reguleringsperioden. I den forbindelse betragtes et salg med moms af fast ejendom som investeringsgodets overgang til fuld momspligtig anvendelse, mens en momsfri overdragelse af en fast ejendom betragtes som overgang til momsfri anvendelse – medmindre køberen overtager momsreguleringsforpligtelsen.

Pligten til momsregulering gælder kun for investeringsgoder, der er undergivet værdiforringelse. Definitionen af investeringsgoder er følgende:

  • Maskiner, inventar og andre driftsmidler, hvis anskaffelsesværdi overstiger 100.000 kr. ex moms – reguleringsperiode på 5 år.
  • Fast ejendom, samt til- og ombygning – ingen bagatelgrænse – reguleringsperiode på 10 år.
  • Reparation og vedligeholdelse af fast ejendom til samlet værdi i et regnskabsår, der overstiger 100.000 kr. ex moms – reguleringsperiode på 5 år.
  • Ydelser, der har samme egenskaber som materielle investeringsgoder – dvs. undergår værdiforringelse m.v., herunder software og rettigheder, og hvis anskaffelses- eller fremstillingspris overstiger 100.000 kr. – reguleringsperiode på 5 år.

Momsregulering – regler fra 1. juli 2021 

Momsregulering – regler fra 1. juli 2021 Den 1. juli 2021 trådte der et par væsentlige ændringer af reglerne om investeringsgoder og reglerne for udtagningsmoms i kraft. Fremover skal der betales moms ved udtagning af investeringsgoder både før og efter reguleringsperiodens ophør. Det centrale element er nu at skelne mellem fuld udtagning af et investeringsgode kontra udtagning af anvendelsen af godet. Hvis der alene er tale om udtagning af anvendelsen af investeringsgodet, skal der ske momsregulering efter reglerne for momsregulering af investeringsgoder i reguleringsperioden, og udtagningsbeskatning, hvis ændringen i anvendelsen sker efter reguleringsperiodens ophør. 

Beierholm-finansiel-rådgivning-opsparing.jpg

Den simple vejledning vedrørende fast ejendom og momsreguleringsforpligtelse 

Der er med fast ejendom og momsreguleringsforpligtelse som nævnt tale om et meget komplekst område, hvor rækkevidden af momsreglerne medfører en lang række afgrænsningsspørgsmål. Skatterådet har afgivet en lind strøm af bindende svar på området, men der er stadig masser af uafklarede spørgsmål. Derfor forventer vi, at det fortsat vil tage noget tid, inden der foreligger en utvetydig praksis på området.

Hos Beierholm har vi udarbejdet en publikation om salg af fast ejendom, som er opdateret med nyeste praksis, der foreligger pr. 1. januar 2024. Den skal ses som en generel vejledning vedr. moms på fast ejendom. Vejledningen besvarer således ikke alle spørgsmål om de komplekse regler på området, og alt vedrørende den skattemæssige behandling af salg af fast ejendom henvises derfor til særskilt vejledning. 

Vi anbefaler altid at søge konkret rådgivning om de momsmæssige og skattemæssige problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med opførelse og salg af bygninger og/eller byggegrunde.

Kontakt os, hvis du vil vide mere om momsreguleringsforpligtelse

Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om moms ved køb og salg af fast ejendom samt eventuel momsreguleringsforpligtelse i den forbindelse. Vi gør gerne vores bedste for at gøre det komplicerede letforståeligt og sidder klar til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål eller ønsker hjælp til konkrete problemstillinger og opgørelser.