Forslag vedrørende aftale om iværksætterpakken og aftale om et stærkere erhvervsliv sendt i høring

Lovforslaget, der nu er sendt i høring med høringsfrist den 22. august 2024, følger op på dele af Aftale om Iværksætterpakken af 21. juni 2024 mellem regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne), Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti samt dele af Aftale om Et stærkere erhvervsliv af 27. juni 2024 mellem regeringen (Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne), Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti.

Det er forventningen, at de enkelte lovforslag fremsættes i Folketinget efter sommerferien.

Lovforslagene indeholder følgende elementer:

 1. Det foreslås fra og med den 1. januar 2025 at ophæve beskatningen af udbytter, som danske og udenlandske selskaber modtager af skattefri porteføljeaktier. Konsekvensen heraf vil være, at den danske udbyttebeskatning, som udgangspunkt, ophæves. Udenlandske kapitalejere vil således, som udgangspunkt, kunne modtage skattefrit udbytte fra investering i danske unoterede selskaber uanset deres ejerandel – i dag kræves en ejerandel på min. 10% i det udbytteudloddende selskab.
   
 2. Det foreslås at forhøje loftet for indskud på aktiesparekontoen til DKK 160.000 (2024-niveau) fra og med kalenderåret 2025. I dag er loftet for kalenderåret 2025 DKK 137.200 og fra og med kalenderåret 2026 DKK 140.800 (2024-niveau).
   
 3. Det foreslås tillige at indføre en adgang for selskaber til at vælge realisationsbeskatning - i stedet for lagerbeskatning - for en periode på 7 år efter den første børsnotering. Forslaget omfatter aktier, der noteres den 1. januar 2025 eller senere. Herved vil der være mulighed for i en periode at undgå lagerbeskatning, som i visse situationer kan medføre en stor likviditetsbelastning for selskabet. Når perioden er udløbet, vil selskabet overgå til lagerbeskatning, hvorved der vil indtræde en beskatning af de urealiserede avancer, der er optjent over perioden med realisationsbeskatning. Baggrunden for denne tidsmæssige forskydning er, at værdien af kapitalandelene efter denne periode forventes at have fundet et naturligt leje.
   
 4. Endvidere foreslås det fra og med indkomståret 2025 at forhøje progressionsgrænsen for beskatning af personlig aktieindkomst fra DKK 61.000 til DKK 80.000 (2024-niveau). For ægtefæller vil progressionsgrænsen være DKK 160.000 (2024- niveau). For at gøre det lettere at rejse risikovillig kapital og styrke incitamentet til at investere i bl.a. unoterede selskaber foreslås det at forhøje progressionsgrænsen, dvs. grænsen for, hvornår aktieindkomst beskattes med 42%. Forhøjelsen af progressionsgrænsen vil særligt være interessant for hovedaktionærer, der har mulighed for at udlodde udbytte frem for at udbetale løn, der er omfattet af top-topskatten.
   
 5. Det foreslås at afskaffe muligheden for at straksafskrive på edb-software og knowhow samt patentrettigheder m.v. Det foreslås samtidig at forhøje fradraget for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed fra 110% til 120% fra indkomståret 2028. Forhøjelsen vil blive indfaset, så fradraget for indkomståret 2026 forhøjes til 114% og for indkomståret 2027 forhøjes til 116%. Dette vil skulle gælde for udgifter op til mia.DKK 1 (2024- niveau).
   
 6. I forlængelse af nr. 5 foreslås desuden at forhøje loftet over skattekreditter for forsøgs- og forskningsaktiviteter fra m.DKK 25 til m.DKK 35, så der fra og med indkomståret 2027 for hvert indkomstår kan udbetales skatteværdien af underskud på op til m.DKK 35.
   
 7. Det foreslås fra og med indkomståret 2026 at lempe bruttoskatteordningen ved at nedsætte vederlagskravet fra DKK 75.100 pr. måned til DKK 60.100 pr. måned (2024-niveau). Med nedsættelse af vederlagskravet ønskes det at gøre det lettere for danske virksomheder, herunder iværksættervirksomheder, at tiltrække flere personer til vigtige nøglefunktioner i Danmark.
   
 8. Endeligt foreslås det at justere reglerne om underskudsfremførsel, så selskaber m.v. fra og med indkomståret 2025 fuldt ud kan fradrage fremført underskud på op til ca. m.DKK 20 mod de for indkomståret 2024 ca. m.DKK 9,5 (2024-niveau).

Såfremt lovforslaget vedtages efter fremsættelse i Folketinget, vil ændringerne have virkning fra 1. januar 2025, dog så skattekreditordningen først ændres med virkning for indkomståret 2027 og forskerskatteordningen først fra indkomståret 2026.

Afslutning

Kontakt din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling, hvis du har spørgsmål.