Godtgørelse af energiafgifter

Momsregistrerede virksomheder kan få godtgørelse af en del af de afgifter, der belaster deres brændsels- og elforbrug, hvis energien anvendes til procesformål (let proces). Fra 1. januar 2021 er det også muligt for de fleste momsregistrerede virksomheder at få godtgjort elafgift anvendt til rumvarme, varmt vand og komfortkøling med samme sats.

Derimod er det som udgangspunkt ikke muligt at få godtgørelse for CO2-afgiften.


Virksomheder, der ikke er momsregistrerede, kan med få undtagelser ikke få godtgjort energiafgifter.

Hvad er let proces?

Med let proces menes den energi, der anvendes i forbindelse med virksomhedens momspligtige aktiviteter, herunder energi anvendt til lys, drift af pc og andre maskiner. Let proces omfatter ikke energi, som anvendes til varme, opvarmning af vand eller komfortkøling. Let proces omfatter heller ikke energi anvendt til aktiviteter, som direkte fremgår af proceslisten i CO2-afgiftsloven (særligt energitunge processer). Godtgørelse af energi anvendt til disse energitunge processer følger et andet regelsæt, som ikke er behandlet her. Men det er altid muligt at få hjælp til dette regelsæt i Skatteafdelingen.

Betingelser for godtgørelse af energiafgift

  1. Energiafgiften godtgøres i samme omfang, som der er fradrag for momsen i virksomheden
  2. Energien skal forbruges af virksomheden, dvs. energiafgift godtgøres ikke af energi, der videresælges – f.eks. til lejere
  3. Energien må som hovedregel ikke anvendes til rumvarme, opvarmning af vand samt til komfortkøling - f.eks. aircondition
  4. Energiafgiften godtgøres som hovedregel ikke, hvis energien anvendes til motorbrændstof – herunder til stationære motorer

Ad 1

Hvis virksomheden både har momspligtige og momsfrie aktiviteter, er der kun ret til godtgørelse af den del af energien, der anvendes til de momspligtige aktiviteter. 

Hvis der ikke sker direkte måling - via en afregningsmåler - af den energi, der anvendes til de momspligtige aktiviteter, er det som udgangspunkt virksomhedens momsfradragsprocent, der skal anvendes til fordelingen.

Ad 2

Udlejere, der er frivilligt momsregistrerede for udlejning af fast ejendom, kan ikke få godtgørelse af energiafgiften af energi, der forbruges af lejerne. Afgifterne kan i stedet viderefaktureres til lejerne, som evt. kan få godtgørelse for en del af afgifterne. 

Udlejere kan dog få godtgørelse for afgiften af el, der bruges til belysning på fællesarealer f.eks. i trappeopgange og udenomsarealer m.v., hvis udgiften hertil ikke viderefaktureres særskilt til lejerne. Det skyldes, at udlejeren i denne situation anses som den, der har forbrugt elektriciteten.

Feriehoteller, feriecentre, hoteller, moteller, idrætshaller, svømmehaller, udstillingshaller, forsamlingshuse og medborgerhuse kan også få godtgørelse af elafgiften af elforbrug, der er anvendt i forbindelse med den momspligtige udlejning. Det skyldes, at man anser disse virksomheder for at være slutforbruger af elektriciteten.

Der gælder særlige regler for campingpladser og lystbådehavne. Reglerne gennemgås ikke yderligere her, men kontakt gerne Skatteafdelingen for yderligere oplysninger.

Ad 3

Som hovedregel gælder, at momsregistrerede virksomheder ikke kan få godtgjort energiafgift af energiforbrug, der anvendes til rumvarme/opvarmning af vand samt til komfortkøling.

Reglerne for rumvarme m.v. er beskrevet nærmere i afsnittet om ”Rumvarme, køling af lokaler og opvarmning af vand”.

Ad 4

Der er som hovedregel ikke ret til godtgørelse af afgift på olie og gas, der bruges som motorbrændstof. Det gælder også for motorbrændstof til stationære motorer.

Der gælder dog særlige regler for landbrugsvirksomheder – herunder virksomheder inden for jordbrug, husdyrbrug, gartneri, frugtavl, skovbrug, fiskeri, dambrug og pelsdyravl. 

Se særskilt afsnit om ”Motorbrændstof”.

 

Beierholm-energiafgifter-landbrug.jpg

 

Vi hjælper gerne

Vi hjælper gerne med at skabe klarhed over din virksomheds moms- og afgiftsforhold.