Dokumentation og angivelse

Som dokumentation for, at virksomheden har afholdt udgifter til energiafgifter, skal der kunne fremlægges en faktura, der opfylder fakturakravene.

Fakturaen anvendes derfor også som grundlag ved opgørelsen af den godtgørelsesberettigede energiafgift.

Hvis virksomheden ikke kan fremvise forskriftsmæssig faktura, er den som udgangspunkt afskåret fra godtgørelse.

Virksomheder med årsafregning kan dog på baggrund af aconto fakturaer løbende få godtgjort energiafgifterne. Når årsopgørelsen modtages, skal der på baggrund heraf foretages en korrektion af de i årets løb godtgjorte afgifter. Hvis virksomhedens årlige elforbrug pr. afregningsmåler er mindre end 100.000 kWh, kan virksomheden få godtgjort elafgiften på baggrund af aconto fakturering. Det er dog en betingelse, at elafgiften vedrørende aconto forbruget er specificeret på aconto faktureringen. Hvis det faktiske elforbrug afviger fra aconto faktureringen, skal virksomheden regulere differencen i forbindelse med modtagelse af årsopgørelsen fra elforsyningsvirksomheden.

Energiafgifterne skal som udgangspunkt søges tilbage via momsangivelsen. Fristen for at angive godtgørelsen følger virksomhedens momsperioder, der afhænger af den årlige omsætning i virksomheden.

 

  Beierholm-faktura-energiafgifter.jpg

   

  Fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter

  Virksomheder med en årlig energiafgiftsgodtgørelse på mindst DKK 30.000 har mulighed for at ansøge Skattestyrelsen om at få godtgørelsen refunderet månedsvis. Ansøgning om optagelse i ordningen sker ved at udfylde blanket 23.001 og indsende den til Skattestyrelsen.

  Nettoafregning

  Virksomheder med et årligt elforbrug på over 100.000 kWh har mulighed for at blive forbrugsregistreret. Det samme gælder for virksomheder med et vist minimumsforbrug af varme og gas.

  Forbrugsregistrering betyder, at virksomheden ikke skal indbetale afgift til sine energileverandører af de leverede energiprodukter for efterfølgende at få afgiften refunderet af Skattestyrelsen. Forbrugsregistreringen indebærer, at virksomheden skal foretage nettoafregning af den pågældende energiafgift, f.eks. elafgift. Virksomheden skal derfor kun betale afgift af det energiforbrug, som ikke er godtgørelsesberettiget. 

  Når en virksomhed er forbrugsregistreret for f.eks. elafgift, opkræver elselskabet ikke afgifter af virksomhedens elforbrug. Virksomheden foretager i stedet selv nettoafregning af den elafgift, som ikke kan godtgøres, direkte til Skattestyrelsen. 

  Beierholm Vigtige datoer.jpg

   

  Forældelse

  Hvis virksomheden konstaterer, at den fejlagtigt ikke har fået refunderet de energiafgifter, den har krav på, er der mulighed for – inden for en periode på 3 år, regnet fra angivelsesfristens udløb – at anmode Skattestyrelsen om tilbagebetaling.

  3-års-fristen gælder også for Skattestyrelsens mulighed for at korrigere et afgiftskrav tilbage i tiden, hvis virksomheden har fået for meget refunderet. Under visse betingelser har Skattestyrelsen mulighed for at korrigere afgiftskravet længere tilbage i tid end 3 år.

  Beierholm-et-arbejdsliv-i-balance

   

  Vi hjælper gerne

  Vi hjælper gerne med at skabe klarhed over din virksomheds moms- og afgiftsforhold.