Revision eller andre erklæringsydelser

Revision eller andre erklæringsydelser – hvad giver mest værdi for mig?

Virksomheder med begrænset ansvar, f.eks. aktie- og anpartsselskaber, skal en gang årligt aflægge et årsregnskab. Regnskabet er primært udarbejdet til virksomhedens ejere, men en række andre regnskabsbrugere kan også have interesse i oplysninger om virksomhedens økonomi, herunder virksomhedens indtjening og kapitalforhold. 

Regnskabsbruger

Regnskabsbrugerne kan omfatte:

 • Ejere/aktionærer
 • Medarbejdere
 • Kunder
 • Leverandører
 • Banker/långivere
 • Skat og andre myndigheder

Aktie- og anpartselskaber

I aktie- og anpartsselskaber skal regnskabet godkendes af ejerne (aktionærerne eller anpartshaverne – også kaldet kapitalejerne). Når det er sket, skal regnskabet indsendes til Erhvervsstyrelsen, hvor offentligheden og dermed alle med interesse i virksomhedens økonomi og kapitalforhold kan få adgang til regnskabet.

Beierholm mennesker i møde.jpg

Andre virksomheder 

Herunder personligt drevne virksomheder – skal tillige udarbejde et regnskab, men i disse virksomheder skal regnskabet ikke indsendes til Erhvervsstyrelsen. Hvis en eller flere af ovenstående regnskabsbrugere har brug for virksomhedens regnskab, må dette ske gennem direkte henvendelse til virksomheden.

Beierholm-outsourcing

Fælles for alle

Typer virksomheder er, at de herudover kan være pålagt at give oplysninger om virksomhedens økonomiske forhold mv. Dette gælder eksempelvis oplysninger til Skattestyrelsen og andre offentlige myndigheder.

Beierholm - kop og laptop i grønt miljø.jpg

Krav om erklæring fra revisor

I de store virksomheder vil ledelsen ofte selv udarbejde regnskabet og herefter overlade det til virksomhedens revisor at foretage en kontrol af regnskabet, hvilket kommer til udtryk i en erklæring på regnskabet. 

I de mindre og mellemstore virksomheder vil revisor ofte som et led i kontrollen udføre assistance med opstilling af regnskabet. 

Regnskabsbrugeren kan i en erklæring på regnskabet læse, hvordan regnskabet er kontrolleret, og om denne kontrol af regnskabet har givet anledning til bemærkninger.

Revisor kan afgive erklæringer med forskellig grad af sikkerhed for regnskabet. 

Revisor erklæring
Søjlerne i dette diagram giver en indikation af forskellene i den sikkerhed, der ligger i erklæringer i forhold til den kontrolindsats, som en virksomhed ønsker. 

Årsregnskabsloven

Virksomhederne kan ikke altid selv vælge mellem de forskellige grader af sikkerhed og dermed omfanget af kontrollen.

I de store aktie- og anpartsselskaber mv. er der krav om, at der skal udføres arbejde med høj grad af sikkerhed (revision), mens de mellemstore virksomheder kan vælge mellem revision og udvidet gennemgang.

De mindre virksomheder kan frit vælge mellem de forskellige former for sikkerhed.

De kriterier, som er afgørende for virksomhedernes mulighederne for valg af forskellige grader af sikkerhed, er primært afhængig af visse størrelsesgrænser.

Selskaber omfattet af årsregnskabslovens klasse B kan undlade at få årsregnskabet revideret, hvis selskabet i 2 på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser:

 • Balancesum på 4 mio. kr.
 • Nettoomsætning på 8 mio. kr.
 • Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede 12. 

Selskaber omfattet af årsregnskabslovens klasse B kan vælge at få foretaget udvidet gennemgang i stedet for revision, hvis selskabet i 2 på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser:

 • Balancesum på 44 mio. kr.
 • Nettoomsætning på 89 mio. kr.
 • Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede 50.

Ovenstående suppleres af særlige regler for bl.a. holdingselskaber.

Valg af erklæring fra revisor

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det i første omgang er virksomhedens ejere, der - inden for de lovfastsatte valgmuligheder - træffer beslutning om, hvilken grad af sikkerhed der skal vælges i de enkelte tilfælde. 

Der kan dog også være andre regnskabsbrugere, som indirekte stiller krav til omfanget af kontrollen af en virksomheds regnskab. Pengeinstitutter kan stille krav til kontrol af årsregnskabet som en forudsætning for at yde eller opretholde virksomhedens kreditfaciliteter.

Der er en række faktorer, som i særlig grad ofte påvirker valget mellem omfanget af kontrollen. Det kan være en fordel med revision (kontrol med høj grad af sikkerhed), når en eller flere forhold gælder for en virksomhed: 

 • Flere ejere – og specielt når ikke alle ejerne er involveret i den daglige drift
 • Adskilt ejerskab og ledelse
 • Ekstern bestyrelse
 • Store lån eller forpligtelser
 • Beskeden egenkapital i forhold til gældsforpligtelser
 • Ønske om at tiltrække investorer eller långivere til at sikre fremtidig vækst
 • Overvejelser om generationsskifte eller involvering af eksterne parter til at overtage hele eller dele af virksomheden.

Revisor skal altid forsyne regnskabet med en erklæring, hvor regnskabsbrugerne dels kan konstatere, hvordan revisor har været involveret i kontrollen med virksomhedens regnskab, og om revisor er blevet opmærksom på forhold, som revisor vurderer bør komme til regnskabsbrugernes kendskab.

Beierholm - det gode budget

 

Hos Beierholm lægger vi vægt på, at der i hvert enkelt tilfælde vælges en løsning, som i videst muligt omfang er passende i forhold til virksomhedens konkrete situation.

 

Kontakt os. Vi hjælper gerne

5 gode grunde til at have en revisor

 1. Du får en nær, betroet rådgiver, som har tavshedspligt
 2. Du styrker din troværdighed over for bank, leverandører m.fl.
 3. Du får indberettet skat og moms korrekt og til tiden
 4. Du får kvalificeret, praksisnær rådgivning om drift og udvikling
 5. Du opnår samlet større reel værdi end udgiften til revisoren.

Læs mere