Strukturændringer

Virksomheder i udvikling vil til stadighed have behov for at tilpasse sig ændrede vilkår. Denne information beskriver kort en række af de overvejelser, der bør gøres som led i en virksomheds løbende strukturtilpasning.

Overvejelser

I en virksomheds første vækstfase vil en stukturtilpasning ofte indebære en overgang fra drift i personligt regi - eventuelt via interessentskabsformen - til selskabsregi. Selv virksomheder, som forbliver i selskabsregi, vil snart få ønsker eller behov for at justere forretningsområderne og deres omfang. Det kan ske gennem såvel opkøb som frasalg af aktiviteter. Ofte sker det ved handel med enkeltaktiver, men justeringen kan også ske via fusion, spaltning, tilførsel af aktiver m.v.

Rådgivere

Uanset virksomhedens størrelse er strukturtilpasning ofte en stor beslutning - ikke mindst på det økonomiske område. Forud for beslutningen er det vigtigt at kende valgmulighederne og deres konsekvenser. De rådgivere, der sædvanligvis involveres i en nærmere drøftelse, er:

  • Advokat
  • Revisor.

Nøgleområder

Motiverne bag ønsket om strukturtilpasning kan være mange og kan ændres med tiden. Uanset skiftende motiver er der en række generelle forhold, der altid bør vurderes eller revurderes, inden den ny struktur vedtages endeligt. Som minimum er det følgende områder:

1. Virksomhedens idégrundlag og potentiale
2. Aftaleforhold mellem flere ejere
3. Hæftelsesforhold - privatøkonomi
4. Skattemæssige muligheder og begrænsninger.

 

1. Idégrundlag og potentiale

Ændring af ejerkredsens sammensætning eller strukturtilpasning har ofte rod i tanker og ønsker om virksomhedens fortsatte udvikling. Disse strategiske overvejelser vil, selv efter en gennemført tilpasning, fortsat hos mange bestå som løse overvejelser, der kun vanskeligt kan gøres operationelle og dermed målbare. Som baggrund for velovervejede strukturtilpasninger kan en virksomhed med fordel tilrettelægge en mere systematisk vedligeholdelse af idégrundlaget.

2. Aftaleforhold mellem flere ejere

Mange virksomhedsgrundlæggere vil før eller siden optage nye medejere eller lade sig opkøbe mod tildeling af en mindre ejerandel i den fortsættende virksomhed. Uanset om en virksomhed herefter forbliver i personligt regi eller overgår til selskabsregi, er forholdene mellem parterne i små og mellemstore virksomheder ofte afgørende for, om ændringerne bliver en succes. 

Derfor er det vigtigt at vedligeholde aftaleforholdet mellem flere involverede parter, så det klart er aftalt, om der eksempelvis er en forkøbsret, i tilfælde af sygdom etc. Intet er så svært og til tider så kostbart, som at indgå aftaler herom, når skaden er sket.

3. Hæftelsesforhold

Som et gennemgående træk bliver stenen til de fleste virksomheder lagt forsigtigt og sædvanligvis i personligt regi. At grundlæggeren dermed tit hæfter med den samlede personlige formue, synes for mange kun at være af mindre betydning i starten. 

I takt med virksomhedens - og forpligtelsernes - vækst øges også incitamentet til at værne om de skabte værdier gennem en hensigtsmæssig struktur. Det afstedkommer ofte en opdeling og adskillelse mellem privat- og virksomhedsøkonomien og er en af de mange overvejelser, der kan tilskynde til etablering i selskabsform med begrænset hæftelse.

4. Skattemæssige alternativer

For de fleste virksomheder vil strukturtilpasninger kunne udløse betydelige og til tider næsten ubetalelige skatter. Derfor er det vigtigt løbende at være orienteret om mulighederne for overgang til drift i aktie- eller anpartsregi samt om opkøbs- eller frasalgsmodeller, der ikke udløser en aktuel skattebetaling. Kun gennem grundig planlægning kan en strukturtilpasning gennemføres, så den bliver skattemæssigt mindst belastende. 

Selvom du ikke aktuelt står overfor en strukturtilpasning, er det til stadighed af stor betydning, at virksomheden involverer sine relevante rådgivere i de løbende overvejelser. Kun herved kan rådgiverne, under hensyn til bl.a. den skiftende skattelovgivning, i rette tid pege på alternative løsningsmuligheder.  

Du er velkommen til at kontakte Beierholm.

in
Share
f
Share
Share