Ledelsesstøtte

Ifølge lovgivningen må revisorer ikke være medlem af bestyrelser i andre virksomheder end deres egen. Gennem vores nære kontakt med vore kunder har vi imidlertid stor erfaring i ledelsesstøtte, og hvorledes bestyrelsesarbejdet foregår i den mindre eller mellemstore virksomhed. Et kendetegn for revisors virke er, at vi ofte er med på tætteste hold af beslutningerne, bl.a. fordi de fleste virksomhedsejere har behov for et direkte og personligt samspil.  

I denne information vil vi gerne, meget kort, redegøre for vores erfaringer med ledelsesstøtte og ledelsesrådgivning. Er du interesseret i en uddybning, er du velkommen til at kontakte os.

Lovkrav

Aktieselskabsloven stiller krav om en bestyrelse på mindst 3 medlemmer. I anpartsselskaber er der i de fleste tilfælde ikke krav om en bestyrelse, men derfor kan det jo godt være en god idé at have en.

Rettigheder, pligter og ansvar

Bestyrelsen har en række lovfæstede pligter, eks. til at sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed. Udover de lovmæssige forpligtelser har bestyrelsen en lige så vigtig funktion, nemlig at drage omsorg for at virksomheden drives på en lønsom og fremadrettet måde.

Sammensætning

Lovgivningen kræver 3 generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, hvortil i større selskaber kan komme medarbejdervalgte medlemmer. I selskaber, der reelt er enkeltmandsvirksomheder, og hvor selskabsformen kun er valgt af praktiske grunde, er det ikke usædvanligt, at bestyrelsen består af familien eller af gode venner. Dette kan i mange tilfælde være ganske udmærket - der er ingen grund til at gøre tingene sværere, end de er. Imidlertid vil et selskabs ekspansion eller udvikling i øvrigt, i mange tilfælde gøre, at ejeren har brug for mere sagkyndigt modspil. - Han søger altså en mere "professionel" bestyrelse. Og hvilke kvalifikationer skal han så søge efter?

Kvalifikationer

En person der påtager sig en bestyrelsespost, skal i det mindste opfylde følgende:

  • Han skal have den fornødne tid
  • Have en omfattende forretningsmæssig indsigt og erfaring
  • Have en høj forretningsmoral
  • Være ubetinget loyal over for virksomheden
  • Ubetinget iagttage den tavshedspligt, han har i følge loven

Herudover kan branchemæssige kvalifikationer være ønskværdige. Nogle mener, at en bestyrelse bør være sammensat således, at alle "mennesketyper" er repræsenteret. Mange holdninger giver gode debatter, men overordnet er det vigtigst, at medlemmerne kan samarbejde om et fælles mål - nemlig at udvikle selskabet.

Bestyrelsesmødet

Mødet indkaldes af bestyrelsens formand, ofte efter drøftelse med direktøren. Indkaldelsen vedlægges en dagsorden med punkter til drøftelse, samt tidspunkt for start og slut på mødet. Tidspunkterne bør overholdes.

Forberedelse

Medlemmerne skal møde forberedte og således modtage alt relevant materiale inden mødet. Det tjener ikke noget formål, at bruge flere personers kostbare tid, til på mødet at skulle gennemlæse materiale, der kunne være forberedt i forvejen.

Mødets gennemførelse

Formanden leder mødet og har i denne funktion pligt til at sikre sig, at alle relevante synspunkter kommer frem, og til at styre debatten. Dette kan være en vanskelig opgave, især hvis antallet af deltagere er stort. Det kræver således gennemslagskraft, at være bestyrelsesformand. Det er et lovkrav, at der laves referat fra mødet. Loven stiller ikke krav om referatets form.

Samspillet

Formelt er bestyrelse, direktion og aktionærer 3 selvstændige organer. I praksis er det ofte sådan i den mindre eller mellemstore virksomhed, at hovedaktionæren også er direktør. Tredelingen er derfor mange steder ganske uformel, hvilket letter kommunikationen.

Aflønning

Hvis en ejer af et selskab vælger at have en bestyrelse, bestående af udefra kommende personer, skal han stille krav til disse. Omvendt har disse også krav på et rimeligt vederlag for den præsterede indsats. Aflønning kan ske ved et fast årligt honorar, ved et honorar pr. møde, eller på timebasis. Pålægges, eller påtager et bestyrelsesmedlem sig særlige opgaver, bør disse vederlægges særskilt. 

Som nævnt har vi gennem vores revisorgerning deltaget i mange bestyrelsesmøder, og har derfor erfaring med ledelsesstøtte og ledelsesrådgivning. Ligeledes kender vi en række personer, der er interesseret i at påtage sig et bestyrelseshverv. Vi kan derfor være til hjælp for en virksomhed, der ønsker at etablere en bestyrelse, der består af andre end ejeren og familie eller venner, ligesom vi mener, at vi kan assistere en "familie/vennebestyrelse" med dens arbejde. Kontakt os, hvis du har behov for ledelsesstøtte.

in
Share
f
Share
Share