Hoteller m.v. opnår øget adgang til godtgørelse af energiafgiften

Som udgangspunkt er der ikke godtgørelse af energiafgiften på fossile brændsler (olie, naturgas og kul), der forbruges til rumvarme m.v. En ny aftale medfører dog, at hotelsektoren m.v. fra den 1. januar 2024 kan opnå godtgørelse af energiafgiften på fossile brændsler, der netop er forbrugt hertil.

Formålet med indførslen af reglerne er at sikre, at det bliver lettere at drive virksomhed i Danmark og understøtte udviklingen af en række internationalt konkurrenceudsatte erhverv, bl.a. turismeerhvervet.

Energiafgiften på de fossile brændsler, der forbruges til den godtgørelsesberettiget aktivitet, vil kunne godtgøres svarende til processatsen, hvor den reelle udgift til energiafgiften sænkes fra DKK 68,8 pr. GJ til DKK 9,3 pr. GJ.

 

Hvem kan opnå godtgørelsen

Lempelsen er udformet med henblik på at ramme en bredt afgrænset modtagerkreds af virksomheder, der tilbyder momspligtig overnatning. Dette betyder, at hoteller, B&B, vandrerhjem, og lignende kan anvende reglerne.

Reglerne finder også anvendelse til opvarmning m.v. af campingvogne, campinghytter og telte.

Privat udlejning, der ikke er momspligtig, vil ikke kunne opnå adgang til godtgørelsen.

Hvilke aktiviteter er omfattes af de nye regler

Reglerne bærer præg af, at lempelsen ikke må være konkurrenceforvridende, hvorfor godtgørelsen af energiafgiften på brændsler er begrænset til at gælde opvarmning og komfortkøling, herunder varmt vand, der anses for at være forbrugt i forbindelse med overnatninger på hoteller m.v.

Hvis et hotels samlede areal består af en reception, restaurant, gangarealer, opholdsrum og 10 udlejningsværelser med eget badeværelse, vil det alene være energiforbruget i de 10 udlejningsværelser med eget badeværelse, der anses for at være omfattet af de nye regler. 

Der kan derfor ikke opnås godtgørelse af energiafgiften på forbrug, der vedrører accessoriske ydelser til overnatningen, som f.eks. bespisning, biograf m.v.

En særlig regel medfører dog, at en del af forbruget i receptionen og andre fællesarealer (såsom gangarealer) også anses for at være relateret til overnatningen, uden at forbruget hertil skal opgøres særskilt. Det bliver indirekte medtaget, da den godtgørelsesberettede andel af energien multipliceres med 1,2.

Kriterier til opgørelsen

Der er flere kriterier, der skal være opfyldt, før godtgørelse af energiafgiften på brændsler til disse formål kan imødekommes. Her kan bl.a. nævnes:

  • Udlejningen skal være momspligtig
  • Opholdet skal vare mindre end 1 måned
  • Der må ikke opkræves særskilt betaling for energien medgået til rumvarme, kulde og varmt vand
  • Værelset skal være udlejningsklart.

Hvis virksomheden opfylder kriterierne for at kunne anvende reglerne, skal den godtgørelsesberettige andel af energi opgøres ved brug af installerede målere eller en skematisk fordeling, der tager udgangspunkt i det areal, gæsten egenhændigt kan råde over under sit ophold.  

 

Afslutning

Hvis du vil vide mere om, hvad ændringerne betyder for din virksomhed, eller har du brug for hjælp til beregning af konsekvenserne, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling.