De væsentligste grunde til implementering af whistleblowerordning inden den 17. december 2023


Muligheden for at håndtere sager internt

En af de absolut bedste grunde til at implementere en whistleblowerordning, før det er et krav, er muligheden for at håndtere indberetninger internt, før det rammer omverdenen. Med en implementeret whistleblowerordning har I som virksomhed bedre mulighed for at agere proaktivt og opsætte eventuel krisehåndtering, frem for at agere reaktivt med et uventet besøg eller at skulle høre om overtrædelsen fra andre.


At sikre retssikkerheden for alle implicerede i en sag

At være whistleblower er ofte svært og krævende ikke mindst på grund af frygten for repressalier fra den virksomhed eller organisation, man arbejder i. Det er netop denne frygt, der tages hånd om i implementeringen af en whistleblowerordning, da whistleblowerlovgivningen skaber bedre sikkerhed for den enkelte whistleblower.


Højnet medarbejdertryghed

Med en whistleblowerordning har den enkelte medarbejder i jeres organisation altid et trygt sted at gå hen med de svære sager. En indberetning kan være vanskelig, hvis der enten ikke er mulighed for at tage det op med medarbejderens nærmeste leder eller hvis man ikke føler sig tryk.

En whistleblowerordning sikrer, at medarbejderne ikke behøver at frygte for deres ansættelsesforhold eller at blive udsat for andre repressalier som følge af indberetningen.


De rette personer med de rette kompetencer

Når I inkorporerer en whistleblowerordning, sikrer I, at eventuelle indberetninger ender hos de rette personer med de rette kompetencer til at håndtere dem. Med en whistleblowerordning via Beierholm sendes indberetningerne til specialiserede Beierholm-medarbejdere, hvor sagerne screenes i forhold til bl.a. alvorlighed, mulige lovbrud og potentielle økonomiske tab. Alt efter sagens karakter overdrages den til videre behandling internt i virksomheden, til juridiske eksperter eller til relevante myndigheder.


Stærk signalværdi

Implementering af en whistleblowerordning sender en stærk signalværdi internt i organisationen, da det viser jeres medarbejdere, at I ikke blot tager virksomheden seriøst, men også tager de ansatte personer seriøst. Når I giver medarbejderne mulighed for at lave indberetninger i en sikker kanal, uden eventuelle repressalier, signalerer I, at I er klar til at reagere på eventuelle indberetninger der måtte komme og at I kerer jer om medarbejdernes og organisationens ve og vel.

Ikke nok med at en whistleblowerordning kan være med til at sikre rene interne linjer, så kan en ordning også være med til at styrke relationerne til omverdenen. En ordning viser og fortæller, at I tager virksomheden eller organisationen seriøst og at I er interesseret i at grave ting frem, som måske ikke ellers ville have kommet til overfladen.


Værdier og kultur i fokus

I takt med arbejdet med at implementere en intern whistleblowerordning og kommunikerer om denne til ansatte medarbejdere i organisationen, er det også en fremragende anledning til at snakke om den kultur og de værdier, I ønsker skal præge virksomheden fremadrettet. Åbenhed og gennemsigtighed er to af de mest nærliggende punkter at starte ved, da det netop er, hvad en whistleblowerordning giver og gør for en virksomhed. 

Tilmeld dig her 

Udfyld formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt. 

Hvad kan vi hjælpe med?

Q&A om Whistleblowing

En whistleblower er en medarbejder eller interessent i en virksomhed, som gør opmærksom på ulovligheder, kritisable forhold eller problematiske sager i virksomheden.

Whistlebloweren kaster ofte lys over sager, som ellers ikke ville komme frem. Det kan dreje sig om sager af stor vigtighed for virksomheden.

At blive whistleblower kan have store personlige omkostninger og indebære risiko for at blive afskediget, truet eller forfulgt. For at beskytte whistleblowerne er der vedtaget lovgivning om deres rettigheder.

Lovgivningen er vidtgående, når det gælder om at beskytte whistlebloweres identitet og rettigheder:

  • En whistleblower er beskyttet mod enhver form for repressalier fra kolleger eller chefer.
  • Hvis en whistleblower oplever at blive forfulgt, gælder omvendt bevisbyrde.
  • Hvis en whistleblower f.eks. bliver afskediget, skal ledelsen bevise, at afskedigelsen IKKE har noget med whistleblowerens indberetning at gøre.
  • Alle data om en whistleblowersag skal håndteres med stor omhu. Alle data og al kommunikation om sager skal ske i lukkede, sikrede fora. Det vil i praksis sige i et lukket, sikret IT-system.

En whistleblowerordning er et system, hvor medarbejderne i en virksomhed fortroligt eller anonymt kan indberette problematiske forhold. Det kunne f.eks. være svindet, magtmisbrug eller seksuelle krænkelser. Alt sammen noget, som kan være svært at stå frem med. 

Virksomheden har også stor interesse i, at kritisable forhold kommer frem i lyset, og whistleblowerordningen er derfor et positivt tiltag for alle parter. 

En velfungerende, seriøs og troværdig whistleblowerordning kan øge medarbejdernes følelse af sikkerhed og tryghed.

  • En dansk whistleblowerordning skal kunne håndtere en meget bred vifte af sager, og der er ingen klar afgrænsning af området. Loven stiller strenge krav til sikkerheden omkring indberetninger, håndteringen af whistleblowersager og især til beskyttelse af whistlebloweren.
  • Det er muligt for virksomheden at etablere egne, interne whistleblowerordninger, men reglerne er mange og komplekse.
  • Det kan være vanskeligt og tidskrævende for virksomheder at navigere i lovgivningen og de mange krav, der stilles, på egen hånd. Derfor kan det være en god idé at alliere sig med en rådgiver, som kan stå for at etablere og drive ordningen for virksomheden.