Privatlivspolitik

 1. Overordnede betragtninger
  Beierholm tager ansvaret for jeres personlige oplysninger alvorligt og behandler denne data med fortrolighed og indhenter ikke mere data end, hvad der er nødvendigt af hensyn til at løse den aftalte ydelse til vores kunder.

  Denne privatlivspolitik henvender sig til alle fysiske personer, som Beierholm behandler data for som dataansvarlig. 
   
 2. Opbevaring af dine personoplysninger
  Vi opbevarer dine personoplysninger så længe aftaleforholdet mellem Beierholm og dig eksisterer. Ophører du med at være kunde hos os, sletter vi dine personoplysninger efter indeværende år + 5 år, jf. reglerne i bogføringsloven, revisorloven, hvidvaskloven og anden relevant lovgivning.
   
 3. Samtykke
  Vi anvender som udgangspunkt ikke samtykke i forbindelse med levering af Beierholms ydelser. Skulle du have givet samtykke til os, har du til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte din almindelige kontaktperson i Beierholm. 
   
 4. Kategorier af oplysninger
  Beierholms generelle håndtering af dine personoplysninger omhandler almindelige kategorier som kontaktoplysninger, herunder navn, telefonnummer, e-mail og adresse. Herunder indsamles også oplysninger i henhold til Beierholms cookiepolitik.

  Beierholm er i henhold til hvidvaskloven forpligtet til at kontrollere, at dem Beierholm har oprettet et kundeforhold med, ikke udgør en risiko for hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. Derfor er det nødvendigt for Beierholm at behandle oplysninger om vores kunders CPR-nummer og billedlegitimation i form af kørekort eller pas.
   
 5. Modtagere af oplysninger
  Beierholm fremsender kun oplysninger til de underdatabehandlere, der fremgår af Beierholms databehandleraftale. Herudover fremsendes oplysningerne til offentlige myndigheder som SKAT og Erhvervsstyrelsen, hvis Beierholm ved lov er forpligtet hertil eller efter aftale med kunden.
   
 6. Dine rettigheder
  Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

  Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.

  Ret til berigtigelse (rettelse) 
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

  Ret til sletning 
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

  Ret til begrænsning af behandling
  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

  Ret til indsigelse
  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

  Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) 
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. 

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.
   
 7. Klage til Datatilsynet
  Du bør altid først rette henvendelse til os som dataansvarligt selskab, såfremt du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger.

  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.
   
 8. Udøvelse af dine rettigheder
  Såfremt du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, eller du ønsker at gøre brug af dine rettigheder i henhold til persondataforordningen, bedes du kontakte din almindelige kontaktperson i Beierholm og gøre opmærksom på dette.

  Er der ikke er etableret et kundeforhold med Beierholm, men du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan Beierholm kontaktes pr. mail på aalborg@beierholm.dk.