Lovforslag om bæredygtighedsrapportering vedtaget

Lovforslaget, der implementerer EU-direktivet om bæredygtighedsrapportering, blev vedtaget i Folketinget den 2. maj 2024. Med loven ændres en række eksisterende love, hvoraf de mest centrale ændringer sker i årsregnskabslovens § 99 a om samfundsansvar.
 

Den 2. maj 2024 vedtog Folketinget lovforslaget, der implementerer EU-direktivet om bæredygtighedsrapportering, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), i dansk lovgivning.

Loven vil blive anvendt trinvist og påvirker virksomheder forskelligt, hvoraf de første skal rapportere om bæredygtighedsinitiativer med tilbagevirkende kraft fra regnskabsåret startende den 1. januar 2024.

 

Beierholm-bæredygtighedsrapportering-CSRD-i-dansk-ret.jpg

Loven og mere om rapporteringen

Loven implementerer CSRD i dansk ret og omhandler virksomheders bæredygtighedsrapportering. Med loven ændres en række eksisterende love, hvoraf de mest centrale ændringer sker i årsregnskabsloven og især årsregnskabslovens § 99 a om samfundsansvar. 

I henhold til loven forpligtes en række virksomheder til at udarbejde bæredygtighedsrapportering. Rapporteringen kan, for virksomheder, der udarbejder konsolideret bæredygtighedsrapportering, blive udarbejdet af koncernen som helhed. Dermed kan en virksomhed, selvom denne selvstændigt er omfattet af reglerne, undlade at udarbejde bæredygtighedsrapportering, hvis f.eks. modervirksomheden rapporterer for den samlede koncern.  

Som følge af de nye regler skal bæredygtighedsrapporteringen udgøre et selvstændigt afsnit i virksomhedens ledelsesberetning i årsrapporten. Bæredygtighedsrapporteringen kan altså ikke længere rapporteres selvstændigt og f.eks. på virksomhedens hjemmeside. 


 

Beierholm har godkendte bæredygtighedsrevisorer i hele landet

Bæredygtighedsrapporteringen skal forsynes med en revisorerklæring med begrænset sikkerhed. For at blive godkendt til at afgive en bæredygtighedserklæring skal revisor være ”godkendt bæredygtighedsrevisor” med henblik på at sikre troværdig rapportering. Beierholm har mere end 50 godkendte bæredygtighedsrevisorer og kan derfor tilbyde denne service i hele landet.

 

Indfasning af reglerne og omfattede virksomheder

CSRD-reglerne indfases over en årrække, hvor det i første omgang er børsnoterede virksomheder og store virksomheder, der fremover skal rapportere om bæredygtighed i årsrapportens ledelsesberetning.

I første omgang er det fra 2024 de store børsnoterede virksomheder, der skal rapportere om bæredygtighed.

I 2025 følger alle andre store virksomheder, både de børsnoterede og de ikke-noterede.

I 2026 er det de resterende børsnoterede virksomheder – små og mellemstore – som bliver omfattet af rapporteringskrav. 


 

Her er oversigt over ændringernes ikrafttrædelsesdatoer samt gruppen af virksomheder, ændringerne gælder for:

Børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber (regnskabsklasse D), som er store virksomheder efter størrelsesgrænserne for regnskabsklasse C-stor, og som har flere end 500 ansatte.

Øvrige store virksomheder (såvel børsnoterede som ikke-børsnoterede) målt efter størrelsesgrænserne for regnskabsklasse C-stor

Små og mellemstore børsnoterede virksomheder (regnskabsklasse D) målt efter størrelsesgrænserne for regnskabsklasse B og C-mellem.

 

I forbindelse med vedtagelsen af CSRD er størrelsesgrænserne for, hvilken regnskabsklasse en virksomhed skal følge, øget med ca. 25%. Læs mere om dette i Faglig Udviklingsafdelings nyhedsbrev Forhøjede størrelsesgrænser i årsregnskabsloven.

 

Ny frivillig standard for bæredygtighedsrapportering for SMV’er

I forlængelse af CSRD har EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) sendt et udkast til frivillige SMV-standarder i høring, som afsluttes den 21. maj 2024. 

SMV-standarderne er gjort mere simple. Det er vores vurdering, at mange af vores kunder i SMV-segmentet kommer til at rapportere efter disse standarder. Vi følger udviklingen og holder jer orienteret herom. 

Et endeligt udkast til SMV-standarderne forventes at være klar i løbet af efteråret 2024. Herefter skal standarderne behandles af EU-kommissionen og endeligt godkendes af EU-Parlamentet og Rådet. Herefter er det forventningen, at de kan benyttes af danske SMV-virksomheder.

Kontakt os gerne

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med bæredygtighedsrapporteringen, er du naturligvis velkommen til at kontakte din daglige revisor.

 

Beierholm-outsourcing