Henvisning

Vilkår for at fortage en omstrukturering uden tilladelse

De almindelige regler for at gennemføre skattefrie omstruktureringer skal naturligvis være opfyldt - uanset om der er givet tilladelse eller ikke.

For at imødegå misbrug af reglerne er der fastsat værnsregler. Værnsreglerne skal sikre, at de samme hensyn, som SKAT varetager i dag i tilladelsespraksis, også vil blive overholdt efter de objektive regler. Skatteministeren vil således sikre - bl.a. ved at beskatte den fulde avance ved salg inden for 3 år - at der ikke finder misbrug sted.

Der fastsættes følgende overordnede vilkår for at kunne gennemføre en omstrukturering uden tilladelse: 

  • Værdien af vederlagsaktierne (bytteforholdet) skal opgøres på grundlag af handelsværdierne
  • Anskaffelsestidspunktet for de vederlagte aktier er fortsat det oprindelige anskaffelsestidspunkt - gælder for fusion, aktieombytning og spaltning. Dog vil selskaber (indskydende) skulle anse aktierne for erhvervet pr. beslutningsdagen for omstruktureringen. Endvidere gælder, at selskaber, der i forvejen har aktier i det modtagende selskab, også for disse aktiers vedkommende bliver anset for at have nyanskaffet disse ”gamle” aktier. For det modtagende selskab er det fortsat overdragelsesdagen, når der er tale om aktieombytning og tilførsel af aktiver.
  • Anskaffelsessummen for de nye aktier (vederlagte aktier) fastsættes til anskaffelsessummen for de oprindelige aktier. Der fremkommer herved en skattepligtig avance ved salg inden for 3 år (andet aktietab kan ikke modregnes heri)
  • Der må ikke udloddes skattefrit udbytte (inkl. tilskud mv.) ud over andel af de årligt realiserede regnskabsmæssige ordinære overskud i 3 år efter vedtagelsen - medregnet udloddet udbytte fra skæringsdagen i ombytningsåret.

Ovenstående er alene til generel orientering. Reglerne er komplekse og kræver derfor nøje drøftelse med revisor eller skatteafdelingen forinden anvendelse. Praksis er fortsat under udvikling, og vi forventer, at der vil komme en nærmere præcisering af anvendelsesområdet for de nye regler ctr. de hidtil gældende tilladelsesregler.

in
Share
f
Share
Share