Henvisning

De gældende danske regler om Transfer Pricing:

SKATs vejledninger om Transfer Pricing

 

 1. Transfer Pricing; Kontrollerede transaktioner; Oplysningspligt (udgivet december 2000)
 2. Transfer Pricing; Kontrollerede transaktioner; Dokumentationspligt (udgivet december 2002 - gyldig til 5. februar 2006)
 3. Transfer Pricing; Kontrollerede transaktioner; Dokumentationspligt (udgivet februar 2006)
 4. Pjece til mindre og mellemstore virksomheder om Transfer Pricing-dokumentation (udgivet februar 2004)

 

Lovhenvisninger

 • Ligningslovens § 2 (vedrørende armslængdeprincippet og betalingskorrektion)
 • Skattekontrollovens § 3B (vedrørende oplysningspligten, dokumentationspligten, godkendelsesprocedure)
 • Skattekontrollovens § 17 (vedrørende bøder i tilfælde af manglende opfyldelse af Skattekontrollovens § 3B ved forsæt eller grov uagtsomhed)
 • Skatteforvaltningslovens § 26 (vedrørende udvidelse af fristerne for skattemyndighedernes ligning ved Transfer Pricing-sager)
 • Skatteforvaltningslovens § 27 (vedrørende udvidet adgang til genoptagelse af skatteansættelser ved Transfer Pricing-sager)
 • Skatteforvaltningslovens § 54 (der ydes ikke omkostningsgodtgørelse for dokumentation efter skattekontrollovens § 3B i klagesager)
 • Skatteforvaltningslovens § 55 (om omkostningsgodtgørelse i klagesager vedrørende ophævelse af dobbeltbeskatning som følge af en Transfer Pricing-regulering (EU-voldgiftskonventionen))
 • Tonnageskattelovens § 13 (ligningslovens § 2 og skattekontrollovens § 3B er ligeledes gældende for skatteydere omfattet af Lovbekendtgørelse om beskatning af rederivirksomhed (tonnagebeskatning))

 

Regler og anvisninger

 1. BEK nr. 40 af 25.01.06 om dansk udvidelse af EF-voldgiftskonventionen til også at omfatte de nye EU-medlemsstater
 2. BEK nr. 42 af 24.01.06 om dokumentation af priser for kontrollerede transaktioner
 3. BEK nr. 260 af 21.03.06 om EF-voldgiftskonventionen (kompetent myndighed)
 4. BEK nr. 582 af 05.06.06 om fælles retningslinjer, efter hvilke der kan udarbejdes Transfer Pricing-dokumentation
 5. SKM 2005.2 TSS om EF-voldgiftskonventionen og den hertil knyttede adfærdskodeks
 6. SKM 2005.106 TSS om EF-voldgiftskonventionens anvendelse på sager om tynd kapitalisering
 7. SKM 2005.443 TSS om godkendelsesordningen i skattekontrollovens § 3B
 8. SKM 2006.40 SKAT om udpegning af eksperter til det i EF-voldgiftskonventionen omtalte rådgivende udvalg
 9. Redegørelse om multinationale selskaber og Transfer Pricing. Afgivet i henhold til V 6 af 31.10.2002.
in
Share
f
Share
Share