Fondsstiftelse

I forbindelse med f.eks. generationsskifte er fondsstiftelse en ofte overset mulighed. Andre motiver til stiftelse af en fond kan være ønsket om at sikre uddannelseshjælp til ens efterkommere eller til børn af virksomhedens ansatte eller midler til velgørende formål. I denne information beskrives kort de problemstillinger, der bør overvejes i forbindelse med en fondsstiftelse.

Planlægning

Det er vigtigt i forbindelse med overvejelser om stiftelse af en fond at få klarlagt konsekvenserne. Derfor bør relevante rådgivere inddrages allerede tidligt i forløbet. Det vil ofte være:

 • Revisor
 • Advokat.

Fordele

Fondsstiftelse i forbindelse med f.eks. generationsskifte giver en række fordele:

 • Virksomheden kan bevares samlet (selvom der eksempelvis er flere arvinger).
 • Fondens fundats kan anvendes til en hensigtsmæssig fordeling af fremtidig indtjening.
 • Stabil ledelse og kapital i fremtiden. Arvingernes indflydelse begrænses.
 • Arvingerne kan sikres et fremtidigt stabilt afkast ved udlodninger fra fonden.
 • Afgiften af indskudte nettoaktiver kan være lavere end arve-/gaveafgiften.
 • Formueskat kan reduceres for stifteren efter overdragelsen til fonden.

Overvejelser

Da stiftelse af en fond er omgivet af meget stramme formalia/krav, er det nødvendigt med et udtømmende beslutningsgrundlag. 

Her er nogle af nøgleområderne i forbindelse med fondsstiftelse:

 1. Fondens formue skal være effektivt og definitivt udskilt fra stifterens formue
 2. Fonden er selvstændigt virkende, styret af en fundats og en bestyrelse
 3. Fonden er selvejende
 4. Fonden skal have et bestemt, defineret formål
 5. Formalia omkring fonden er meget strikse
 6. Hvilke skatter udløses ved fondsstiftelsen?

1. Fondens formue

Det er et ufravigeligt krav, at stifteren er frataget enhver rådighedsret over fondens formue. Dette punkt skal tages meget bogstaveligt, da formuen efter fondens stiftelse for bestandig vil være uden for stifterens og eventuelle arvingers rådighedsret.

2. Fonden er selvstændigt virkende

Fonden er selvstændigt virkende og et selvstændigt retssubjekt. Den er styret af fundatsen og bestyrelsen, der skal være uvildig og uafhængig af stifteren. Bestyrelsen skal varetage forvaltning og udlodning af formuen, og det kan udelukkende ske i henhold til fundatsen.

3. Fonden er selvejende

At fonden er selvejende bevirker, at ingen fysisk eller juridisk person ejer den og derfor heller ikke kan råde over den.

4. Fonden skal have et bestemt defineret formål

Alle fonde skal, for at opnå registrering som fonde, have et fundatsbestemt formål, som det efter stiftelsen er bestyrelsens pligt at overholde. Formålet kan være af erhvervsmæssig eller velgørende karakter.

5. Strikse formalia

Formalia omkring fonden fra stiftelsen og i fremtiden er meget strikse. Et af hovedformålene med den megen kontrol er at sikre såvel stifterens absolutte afgivelse af rådighedsretten over formuen som fondens opfyldelse af fundatsen. Myndighederne stiller meget store åbenhedskrav til fonde med hensyn til vedtægter, bestyrelsessammensætning, årsregnskaber etc.

6. Skatter

Ved overdragelse af en virksomhed til en fond kan der udløses realisationsavancer på de overdragne aktiver som f.eks. driftsmidler og ejendomme. Det kan ofte dreje sig om betydelige beløb. 

Hvis De har seriøse overvejelser om at stifte en fond, er De meget velkommen til at kontakte os og udnytte vor erfaring på dette specielle område. Så kan vi sammen gennemgå sagen, opstille en "køreplan" og kontakte de, der skal impliceres.

in
Share
f
Share
Share