Risikoanalyse

En risikoanalyse er en analyse af de risikoer, der kan påvirker en virksomhed. Hos Beierholm hjælper vi virksomheder med risikoanalyser. Vi har udviklet vores egne værktøjer til risikoanalyse af virksomheder. En risikoanalyse kan f.eks. være en kortlægning af virksomhedens risikoprofil til brug for bedømmelse af økonomiske og strategiske forhold som rationalisering, effektivisering og indtjening.

Overvejelser inden en risikoanalyse

De fleste virksomheder befinder sig i en konkurrencesituation med øgede krav til konstant effektivitetsforøgelse og optimal udnyttelse af ressourcer og potentialer. Det nødvendiggør, at virksomhedens ledelse regelmæssigt lader foretage en systematisk analyse og vurdering af udnyttelsesgraden.

Ved at lave en risikoanalyse får virksomheden en systematisk kortlægning af de stærke og svage sider. En risikoanalyse er tilsvarende nødvendigt for at kunne leve op til morgendagens krav.

En virksomheds risikoanalyse vil ofte med fordel kunne gennemføres med ekstern bistand. Det sikrer, at der anvendes gennemprøvede analysemetoder, og at friske øjne med erfaring fra tilsvarende virksomheder giver en uvildig vurdering af, hvor "skoen trykker". I mange virksomheder er den eksterne bistand desuden en garanti for, at risikoanalysen bliver gennemført på systematisk grundlag og til den aftalte tid. 

Risikoanalysens nøgleområder

Følgende forhold vil som minimum indgå i en risikoanalyse til virksomheder:

 1. 1. Planlægning af risikoanalysen
 2. 2. Indsamling af oplysninger
 3. 3. Bearbejdning af de indsamlede oplysninger
 4. 4. Sammenfattende risikoanalyse og konklusioner
 5. 5. Rapportering og anbefaling af opfølgning
 6. 6. Opfølgning

1. Planlægning af risikoanalysen

Uden et søkort og en fartplan har selv den dygtigste kaptajn svært ved at nå sit mål. Sådan er det også ved gennemførelsen af en risikoanalyse. Den indledende planlægning vil bl.a. omfatte fastlæggelse af:

 • Risikoanalysens omfang - en aktivitetsplan
 • En mandskabsplan
 • En tidsplan

2. Indsamling af data til risikoanalysen

Til brug for analysefasen skal der indsamles og systematiseres en række nøgleoplysninger om virksomheden og dens omgivelser:

 • Kunder og konkurrenceforhold
 • Leverandører og produktionsforhold
 • Samfundsøkonomiske forhold
 • Virksomhedens kapacitetsrammer og organisation
 • Virksomhedens økonomistyring og ledelseskapacitet
 • Virksomhedens indtjenings- og kapitalforhold

3. Bearbejdning af data til risikoanalysen

Bearbejdningen af de indsamlede data vil sædvanligvis rumme følgende delelementer:

 • En overordnet regnskabsanalyse
 • En regnskabsmæssig detailanalyse
 • En sammenligning med normtal eller bench marking
 • Opsummering af risikofaktorer
 • Udarbejdelse af en risikoprofilanalyse

4. Sammenfatning af risikoanalyse

Et af de væsentligste formål med de fleste analyser er at kombinere studier af fortiden med relevante, aktuelle data for at skabe grundlag for påvirkning af fremtiden. I den sammenfattende risikoanalyse undersøges, om der er harmoni mellem delkonklusionerne fra de enkelte analyseelementer. En sådan harmoni er et sikkert grundlag for en konklusion på virksomhedens samlede risiko-/styrkeprofil. 

5. Rapportering af risikoanalyse

For at fastholde risikoanalysens resultater bør der altid udarbejdes en rapport om risikoanalysens gennemførelse og resultater. Det måske vigtigste element i rapporteringsfasen er forslag til mulige forbedringer eller til foranstaltninger, der kan afhjælpe virksomhedens risici eller svage sider.

6. Opfølgning

Som et led i gennemførelsen af en virksomhedsanalyse bør allerede i planlægningsfasen indgå, at der efter afslutning af risikoanalysen foretages en opfølgning. Det kan f.eks. være et halvt eller helt år efter. Opfølgningen afdækker, om væsentlige forhold har ændret sig, så det er nødvendigt med tilpasninger på virksomheden. Desuden er den med til at sikre, at de anbefalede forbedrings- eller afhjælpningsinitiativer, analysen pegede på, er iværksat, så indtjeningsmuligheder m.v. ikke forspildes.

Hvis du overvejer at få gennemført en systematisk risikoanalyse med ekstern bistand, er du velkommen til at kontakte os og trække på vores erfaringer både i den planlæggende og den gennemførende fase. 

in
Share
f
Share
Share