Likvidation

Likvidation af et selskab er ofte en omfattende og tidkrævende proces, der så tidligt som muligt kræver involvering af kvalificerede rådgivere. I denne information beskrives kort de problemstillinger, der bør overvejes i forbindelse med en eventuel likvidation af et solvent selskab.

Rådgivere 

For at sikre en korrekt afvikling af selskabet vil der sædvanligvis være tale om to gennemgående rådgivere:

  • Likvidator (ofte advokat)
  • Revisor.

Desuden bør der, når det skønnes at være nødvendigt, inddrages andre eksperter i processen.

Planlægning 

Forud for likvidationen skal planlægningsfasen ofres stor opmærksomhed. Eventuelle hindringer skal forudses, og der skal bl.a. sikres en korrekt udlodning til selskabets kreditorer samt det højest mulige likvidationsprovenu. Hvis det likvidationsmodne selskab indgår i en koncern og/eller ejes af en aktionærkreds med andre igangværende aktieinteresser, kan det - for at undgå uro omkring de øvrige selskaber - være en god idé allerede i planlægningsfasen at overveje ændring af selskabets navn og hjemsted.

Overvejelser

Ved enhver likvidation er der en række forhold, som bør vurderes meget tidligt i processen:

  1. 1. Er selskabet solvent?
  2. 2. Igangværende og forventede retstvister
  3. 3. Afhændelse af selskabets aktivmasse
  4. 4. Opsigelse af medarbejdere
  5. 5. Udlodning til aktionærerne
  6. 6. Udarbejdelse af likvidationsregnskab. 

1. Er selskabet solvent?

Umiddelbart vil man sige, at selskabet er solvent, hvis det har en positiv regnskabsmæssig egenkapital. Da selskabets aktiver og passiver i en likvidationssituation skal værdiansættes efter realisationsprincippet, vil likvidationsegenkapitalen typisk være forskellig fra den regnskabsmæssige. Samtidig vil forskelle opstå gennem reguleringer, forårsaget af afsættelse af de omkostninger, likvidationen medfører, og gennem afklaring af eventual- og garantiforpligtelser m.m. Da et insolvent selskab ikke kan likvideres, men skal indgive konkursbegæring, skal selskabets solvens fastslås på et tidligt tidspunkt i processen.

2. Igangværende og forventede retstvister

Er selskabet involveret i retssager eller forventer at blive det, bl.a. som følge af likvidationen, skal disse vurderes grundigt. Da den endelige udlodning ikke kan ske, før der er vished for, at alle fordringshavere er fyldestgjorte, har en retssags tidsperspektiv indflydelse på forløbet. Vigtigheden af planlægningen understreges af, at alene tidsmæssige årsager kan påtvinge forlig i tvister.

3. Afhændelse af selskabets aktivmasse

For at opnå den bedst mulige pris for selskabets aktivmasse og dermed den størst mulige udlodning til aktionærerne, bør det på et tidligt stadium klargøres, hvordan omsætningsaktiverne (f.eks. varelager) skal afvikles.

Desuden bør der udarbejdes handlingsplaner for, hvordan selskabets anlægsaktiver (driftsmidler, ejendom m.m.) bedst kan afhændes.

4. Opsigelse af medarbejdere

Hvis der i selskabet er ansat medarbejdere med lange opsigelsesvarsler, kan manglende planlægning af opsigelserne være forbundet med meget store omkostninger. Under hensyn til medarbejderkapaciteten i likvidationsperioden skal de enkelte opsigelser foretages i god tid.

5. Udlodning til aktionærer 

Tekst på vej.

6. Udarbejdelse af likvidationsregnskab

Selskaber i likvidation har pligt til at udarbejde regnskabsmaterialet under hensyntagen til selskabets specielle situation. Det betyder, at der ud over et årsregnskabs normale bestanddele bl.a. skal opgøres en speciel likvidationskonto. Denne konto viser de indvirkninger, likvidationen har (op-/nedskrivninger, boomkostninger m.m.). Desuden kræves en beretning fra likvidator om likvidationsforløbet m.m. samt en afviklingsoversigt for udlodninger. Hvis du har seriøse overvejelser om at likvidere dit selskab, er du velkommen til at kontakte os, så vi sammen kan gennemgå sagen, planlægge forløbet og kontakte de, der skal impliceres. 

Kontakt os

Kontakt os
Felter markeret med er påkrævet
in
Share
f
Share
Share