Virksomhedsordningen L133, overdragelse til ægtefælle eller børn - succession i opsparede overskud

Kort om baggrunden

Lovændringerne har baggrund i to bindende svar, som er afgivet af Skatterådet – offentliggjort i SKM 2020.349 og SKM 2020.251.

De bindende svar synliggjorde en kendt mulighed for at ”flytte” stort set hele det opsparede overskud i en VSO til ægtefællen, uden at den frie likviditet i VSO fulgte med. Derved kunne ægtefællerne frigøre likviditet i VSO til privatforbrug, uden at det medførte en hævning og beskatning af opsparede overskud.

De bindende svar bevirkede, at Skattestyrelsen sendte Folketinget en early warning om en utilsigtet mulighed for skatteoptimering - som i yderste konsekvens også kunne udnyttes til skatteundgåelse.

De bindende svar vedrørte kun overdragelse mellem ægtefæller – men da bestemmelserne i kildeskatteloven gav en stort set tilsvarende mulighed ved overdragelser fra forældre til børn m.v., omfattede Skattestyrelsens early warning også disse.

Med baggrund heri blev lovforslaget L133 fremsat i december 2020 og vedtaget i juni 2021.

Nedenfor findes en kort redegørelse for, hvad der er ændret, og hvad der ikke er ændret på. Reglerne for overdragelse til ægtefælle og overdragelse til børn m.fl. er fortsat forskellige på flere punkter.

Lovændringen har virkning fra og med 22.12.2020 og kan dermed have indflydelse på overdragelser, som er foretaget 01.01.2021.

Overdragelser til ægtefælle

Følgende er der ikke ændret på:

• Resultatet af virksomhed beskattes fortsat ved den ægtefælle, som i overvejende grad driver virksomheden

• Dette gælder også ved udlejning af fast ejendom

• Hvis begge ægtefæller begge deltager ligeligt i udlejningsaktiviteten, kan de vælge at fordele virksomheden 50/50 mellem sig

• Hvis der skal succederes i andel af opsparet overskud ved overdragelse, så skal overdragelse og overtagelse ske 01.01

• Succession i opsparet overskud er uafhængigt af, om der er tale om aktiv eller passiv virksomhed

• Ægtefælle overtager en andel af indskudskonto.

Der er ændret på følgende ved deloverdragelse:

• Fordelingsnøglen for, hvor meget af opsparet overskud, der kan overføres, er ændret – og suppleret med en ”maksimering” 

  • Først beregnes andel af opsparet overskud som forholdsmæssig andel beregnet ud fra netto kapitalafkastgrundlaget

  • Maksimal overtagelse dog svarende til den værdi af nettokapitalafkastgrundlaget, som overtages

Eksempel: Opsparet overskud udgør DKK 5.000.000 og netto kapitalafkastgrundlaget DKK 4.000.000. Ægtefælle overtager virksomhed, som udgør DKK 1.000.000 af kapitalafkastgrundlaget.

Forholdsmæssig andel af opsparet overskud kan beregnes til 1/4 x DKK 5.000.000, svarende til DKK1.250.000. Dette maksimeres dog til den værdi som overtages – ægtefælle kan således overtage DKK 1.000.000 af opsparet overskud

• Ved deloverdragelser kan en ægtefælle ikke længere succedere i en andel af mellemregningskontoen

• Hvis ægtefællen betaler et vederlag for at overtage virksomheden, så skal denne betaling fragå i den overtagne værdi, som anvendes ved beregning og maksimering.

Beierholm rådgivning og revision 30

Overdragelse til børn, børnebørn, søskende m.fl.

Følgende er der ikke ændret på:

• Der succederes ikke i andet end (en andel af) opsparet overskud. Der overtages fortsat ikke andel af indskudskonto, mellemregning eller hensat til senere hævning

• Hvis der skal succederes i andel af opsparet overskud, så skal overdragelse og overtagelse ske 01.01

• Succession i opsparet overskud er uafhængigt af, om der er tale om aktiv eller passiv virksomhed.

Der er ændret på følgende:

• Ved fuldstændig overdragelse skal en andel af opsparet overskud forblive hos den hidtidige ejer, hvis der er finansielle aktiver i VSO. Den del, som forbliver hos ejeren, skal svare til den beløbsmæssige værdi af finansielle aktiver

Eksempel: Opsparet overskud udgør DKK 5.000.000 og netto kapitalafkastgrundlaget DKK 4.000.000, heraf finansielle aktiver DKK 2.000.000. Barn overtager hele VSO.

Barnet kan kun overtage DKK 3.000.000 af opsparet overskud, resten DKK 2.000.000, svarende til finansielle aktivers værdi, forbliver ved hidtidig ejer.

• Ved deloverdragelse af VSO er fordelingsnøgle for, hvor meget af opsparet overskud der kan overføres, ændret – også her suppleret med en ”maksimering”:  

  • Først beregnes andel af opsparet overskud som forholdsmæssig andel beregnet ud fra netto kapitalafkastgrundlaget

  • Dette reduceres så med værdien af de finansielle aktiver, som overdrages

  • Herefter maksimering til den værdi af nettokapitalafkastgrundlaget, som overdrages

Eksempel: Opsparet overskud udgør DKK 5.000.000 og netto kapitalafkastgrundlaget DKK 4.000.000, heraf finansielle aktiver DKK 2.000.000. Barn overtager andel af virksomhed/VSO, som udgør DKK 1.000.000 af kapitalafkastgrundlaget, heraf DKK 200.000 finansielle aktiver.

Forholdsmæssig andel af opsparet overskud kan beregnes til 1/4 x DKK 5.000.000, svarende til DKK 1.250.000. Beløbet reduceres med de finansielle aktiver DKK 200.000. Herefter er der DKK 1.050.000 til overdragelse. Maksimeres dog til den værdi som overtages – barnet kan således overtage DKK 1.000.000 af opsparet overskud.

Finansielle aktiver er begrebsafgrænset og omfatter ikke varedebitorer, forudbetalinger af husleje, deposita og periodeafgrænsningsposter.

Rettidig omhu

Overdragelser til ægtefælle eller børn m.fl. bør kun gennemføres med god planlægning og rettidig omhu. Derfor er det vigtigt, at du kontakter Beierholms skatteafdeling og gerne i god tid forud for 01.01., hvor den ønskede overdragelse skal gennemføres – så overdragelsen kan times og optimeres mest muligt.

Hvis du har spørgsmål til nyheden, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling.