Udviklingsomkostninger m.v.

Vi vil derfor anbefale, at I undersøger, om jeres virksomhed kan få gavn af denne kommende mulighed i 2020 og 2021.

Der er fortsat mulighed for at få skatteværdien af afholdte udviklingsomkostninger m.v. udbetalt – den såkaldte skattekredit. Der kan dog kun udbetales skattekredit på faktiske udgifter.  

Nedenfor har vi redegjort for reglerne, herunder det seneste forslag til ændringer.

Udviklingsomkostninger m.v.

Hvilke udgifter?

Virksomheder, der afholder forsknings- og udviklingsomkostninger, har som udgangspunkt fradrag for udgifterne i den skattepligtige indkomst.

Som udgangspunkt omfatter de relevante forsknings- og udviklingsomkostninger alle udgifter til teknisk og videnskabelig udvikling af nye materialer, produkter og tjenesteydelser, produktionsmetoder og processer, herunder udgifter, der afholdes, inden virksomheden er kommet i gang med at sælge sine produkter, altså i opstarts- og udviklingsfasen. 

Forhøjet fradrag omfatter desuden udgifter til grundforskning, dvs. teknisk og videnskabelig forskning, der ikke nødvendigvis er umiddelbart anvendelig til praktiske formål, hvis de afholdes af en virksomhed, der er kommet i gang.

De forsknings- og udviklingsudgifter, der berettiger til forhøjet fradrag, er først og fremmest: 

 • Løn af de relevante medarbejdere
 • Leje og andre driftsudgifter vedrørende de bygninger/lokaler, der anvendes til forsknings- og udviklingsaktiviteter
 • Indkøb af materialer m.v.
 • Udgifter til indkøbt forskning, som udføres af andre
 • Udgifter til anskaffelse af maskiner, inventar og andet driftsmateriel, der anvendes til forskning og udvikling, og som straksafskrives efter reglerne i afskrivningsloven, dvs. at udgifterne fratrækkes fuldt ud i anskaffelsesåret. 

De fradragsberettigede/afskrivningsberettigede udgifter, der IKKE berettiger til forhøjet fradrag, er bl.a. følgende:

 • Finansieringsudgifter
 • Udgifter til erhvervelse og registrering af patenter
 • Udgifter til erhvervelse af knowhow
 • Udgifter til anskaffelse af maskiner, inventar og andet driftsmateriel, der anvendes til forskning og udvikling, og som saldoafskrives efter reglerne i afskrivningsloven
 • Udgifter til anskaffelse af bygninger og installationer, der anvendes til forskning og udvikling, der kun kan afskrives efter de almindelige regler i afskrivningsloven. 

Fradrag – nu eller fordelt over 5 år

Virksomheden kan selv bestemme, om den vil fratrække forsknings- og udviklingsomkostningerne fuldt ud i det år, de er afholdt, eller om fradragsretten skal fordeles med lige store årlige beløb over det år, de er afholdt og de følgende 4 år.

Forhøjet fradrag

For at fremme forsknings- og udviklingsaktiviteterne i danske virksomheder vedtog Folketinget i 2018 at forhøje fradraget for disse udgifter. 

Senest har Skatteministeren fremsat lovforslag om en yderligere forhøjelse af fradragene for 2020 og 2021.

De forhøjede fradrag vil - efter en vedtagelse af forslaget - være således:

Udgiften afholdt iFradrag i % af udgiften
2020130%
2021130%
2022105%
2023, 2024 og 2025108%
2026 og efterfølgende år110%

 

Fradragsprocenten afhænger af, hvilket år udgiften er afholdt, og gælder uanset om udgifterne fradrages fuldt ud i det år, de er afholdt, eller om de fordeles over det år, de er afholdt og de følgende 4 år.

Forhøjelsen indebærer således, at hvis en virksomhed i 2020 har afholdt fradragsberettigede udgifter til forskning og udvikling på DKK 1.000.000, der berettiger til forhøjet fradrag, jf. ovenfor, så har virksomheden fradrag for DKK 1.300.000.  

De forhøjede fradrag for 2020 og 2021 kan højst foretages for samlede udgifter på 845 mio. DKK for 2020 og 910 mio. DKK for 2021. Disse grænser gælder samlet for sambeskattede selskaber og har naturligvis kun reel betydning for de allerstørste forskningsvirksomheder.

Skattekredit – underskud konverteret til likviditet

Virksomheder, der afholder udgifter til forskning og udvikling, har mulighed for at få udbetalt skatteværdien af underskud, der stammer fra sådanne aktiviteter - den såkaldte skattekreditordning. 

Hvilke virksomheder?

Denne mulighed gælder for selskaber m.fl.

For personligt ejede virksomheder forudsætter skattekreditten, at ejeren af virksomheden anvender virksomhedsordningen.

Beregning af skattekredit

Hvis en virksomhed i et år har skattemæssigt underskud, så har den mulighed for at få udbetalt et beløb, der beregnes som 22% af underskuddet fra Skattestyrelsen. 

De underskud, der beregnes skattekredit af, kan ikke samtidig modregnes i anden indkomst og kan heller ikke fremføres til modregning i senere år.

Skattekreditten har dog to begrænsninger:

1. Der kan kun ske udbetaling med 22% af den del af årets underskud, der stammer fra de fratrukne forsknings- og udviklingsomkostninger, der berettiger hertil, jf. ovenfor.

Denne begrænsning kan illustreres med følgende eksempler:

 DKK
Årets skattemæssige underskud-10.000.000
Heraf årets fradrag for forsknings- og udviklingsomkostninger-6.000.000
Grundlag for udbetaling af skattekredit-6.000.000
Skattekredit til udbetaling (22%)1.320.000
Restunderskud til fremførsel (10.000.000 - 6.000.000)-4.000.000

 Eksempel 1

 DKK
Årets skattemæssige underskud-6.000.000
Heraf årets fradrag for forsknings- og udviklingsomkostninger-10.000.000
Grundlag for udbetaling af skattekredit-6.000.000
Skattekredit til udbetaling (22%)1.320.000
Restunderskud til fremførsel (6.000.000 -  6.000.000)0

 Eksempel 2

2. Der kan hvert år højst ske udbetaling af skatteværdien af underskud på 25 mio. DKK, dvs. udbetaling med 5,5 mio. DKK. Grænsen gælder samlet for sambeskattede selskaber og samlet for selskaber, der beherskes af den samme hovedaktionær. Hvis indkomståret er under 12 måneder, reduceres den maksimale udbetaling af skattekredit efter forholdet mellem indkomstårets længde og 12 måneder. Eksempelvis er maksimalbeløbet ved et indkomstår på 6 måneder reduceret til 12,5 mio. DKK.

Denne begrænsning kan illustreres med følgende eksempel:

 DKK
Årets skattemæssige underskud-30.000.000
Årets fradrag for forsknings- og udviklingsomkostninger-30.000.000
Grundlag for udbetaling af skattekredit-25.000.000
Skattekredit til udbetaling (22%)5.500.000
Restunderskud til fremførsel (30.000.000 - 25.000.000)-5.000.000

 Eksempel 3

 Bemærk, det er kun faktiske udgifter, der medgår.

Skattekredit – dog ikke af det nye merfradrag på 30%

Udbetaling af skattekredit kan kun ske med et beløb svarende til de afholdte omkostninger. 

Forhøjelsen af fradraget, som er beskrevet ovenfor, medfører derfor ikke en forhøjelse af skattekreditten.

Dette kan illustreres med følgende eksempel:

2020DKK
Årets skattemæssige resultat før fradrag for forsknings- og udviklingsomkostninger0
Årets afholdt forsknings- og udviklingsomkostninger-5.000.000
Årets fradrag (130% af de afholdte udgifter)-6.500.000
Årets skattemæssige underskud-6.500.000
Grundlag for udbetaling af skattekredit (faktisk afholdte udgifter)-5.000.000
Skattekredit til udbetaling (22%)1.100.000
Restunderskud til fremførsel (6.500.000 - 5.000.000)-1.500.000

 Eksempel 4

Skattekredit – hvordan i praksis?

Anmodning om udbetaling af skattekredit skal indgives til Skattestyrelsen samtidig med selvangivelsen for det pågældende år. 

Hvis man ikke overholder fristen, så er det muligt efterfølgende at anmode om udbetaling af skattekredit inden for de almindelige genoptagelsesfrister, dvs. at anmodning for et indkomstår skal være indgivet til Skattestyrelsen inden 1. maj i det 4 år efter indkomstårets udløb. Eksempelvis skal anmodning om genoptagelse og udbetaling af skattekredit for indkomståret 2017 være indsendt til Skattestyrelsen inden den 1. maj 2021.

Udbetaling af skattekreditten sker samtidig med udbetaling af overskydende skat for året, dvs. i november i året efter indkomståret. 

Inden udbetaling af skattekreditten modregnes virksomhedens skatte-, moms- og afgiftsrestancer inkl. morarenter.

Vær opmærksom på, at det er vigtigt, at grundlaget for dels det ekstra fradrag og dels eventuel anvendelse af skattekreditordningen ikke efterfølgende ændres. Hvis det ved en senere skattekontrol viser sig, at man reelt ikke var berettiget til fradraget, da vil der blive pålagt dels et skattetillæg (ca. 4%) og dels en månedlig rente (ca. 0,7%) på den opkrævede restskat. 

Det er vores erfaring, at det er vigtigt at få dokumenteret grundlaget for de forsknings- og udviklingsomkostninger, man dels ønsker at få merfradraget på 30% på og dels søge om udbetalt skattekredit for. 

Det skal helst være skriftligt, da Skattestyrelsen normalt vil anmode herom i forbindelse med ligningen. Det skal i den forbindelse understreges, at Skattestyrelsen i stigende omfang er begyndt at anmode om en sådan dokumentation.

Dokumentationen bør indeholde følgende

 • En beskrivelse af forsknings- og udviklingsaktiviteten/de enkelte udviklingsprojekter
 • En oplistning af de omfattede udgifter, der medgår til udviklingen, med angivelse af
  o Det bogføringsmæssige grundlag (hvilke konti m.v.)
  o Fordelingsprincipper, når kun en andel af en udgift medregnes.

Dokumentationen bør vedligeholdes løbende, så den er dækkende for de år, hvori reglerne anvendes. De årlige opgørelser af forhøjede fradrag og/eller skattekredit, herunder fordelingen mellem sambeskattede selskaber, bør indgå i dokumentationen.

Vi bistår naturligvis gerne med at etablere den nødvendige dokumentation.

Hvis du har spørgsmål til nyheden, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling.