Støttemidler (Corona)

Regeringen er nu klar med endnu en række forslag til en økonomisk håndsrækning – denne gang i form af likviditetsforbedringer til de grupper, som har behov for særlig hjælp. 

Tidligere vedtaget hjælpepakke

Spredningen af coronavirus medfører til stadighed større og større økonomiske konsekvenser for dansk økonomi. 

Regeringen har tidligere udtalt, at der er tale om tab af produktion og efterspørgsel, der ikke direkte kan indhentes, når virusepidemien klinger af igen, og der er risiko for et egentlig tilbageslag i økonomien.

I løbet af ugen fremsatte regeringen en række forslag med en række konkrete initiativer, som skal hjælpe danske virksomheder. Initiativerne er bl.a. lempeligere betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag, udskydelse af momsafregning for virksomheder på månedsafregning samt mulighed for selskaber for at nedsætte acontobetaling af selskabsskat.

Beierholm rådgivning og revision 47

 

Nye initiativer

Regeringen har senest indgået aftale om følgende:

Øget adgang til eksportkredit

Som en hjælp til særligt små og mellemstore danske eksportvirksomheder oprettes der en ny likviditetskaution i EKF – Danmarks Eksportkredit. Den skal bane vejen for nye lån for 1,25 mia. DKK til gavn for små og mellemstore eksportvirksomheder.

Forhøjet ramme til statsgaranterede låneordninger 

Rammen for statsgaranterede låneordninger for store som for små og mellemstore virksomheder forhøjes. 

For store virksomheder hæves garantirammen til i alt 25 mia. DKK, mens der for små og mellemstore virksomheder afsættes en garantiramme på i alt 17,5 mia. DKK og en tilhørende tabsramme på ca. 5 mia. DKK, hvilket vil facilitere udlån på op til i størrelsesordenen 25 mia. DKK.

Offentlige indkøb skal understøtte virksomhederne

Det offentlige indkøb skal være med til at understøtte, at virksomhederne – og dermed lønmodtagerne – kommer godt igennem krisen. Aftalepartierne er enige om, at det vil gælde i staten, og regeringen vil gå i dialog med KL og Danske Regioner om mulighederne for en tilsvarende håndtering i kommuner og regioner.

Statslig garanti til Rejsegarantifonden

For at hjælpe rejseselskaberne med at komme igennem denne ekstraordinære krise er regeringen og aftaleparterne enige om at styrke Rejsegarantifonden med en statslig garanti på 1,5 mia. DKK. 

Øget adgang til dagpenge og sygedagpenge 

For at afbøde de negative konsekvenser, som spredningen af COVID-19 kan få for dagpenge- og sygedagpengemodtagere, er aftaleparterne enige om at give lempeligere vilkår for dagpengemodtagere og sygedagpengemodtagere i den kommende midlertidige periode. 

Øgede lånemuligheder for elever og studerende 

Nogle elever og studerende på videregående uddannelser vil miste deres job som følge af COVID-19. Derfor får studerende og elever på ungdomsuddannelserne nu ret til at optage ekstra SU-lån for op til DKK 6.388 pr. måned ud over de gældende stipendie- og SU-lånemuligheder.

Afsluttende bemærkninger

Vi har givetvis ikke set de sidste tiltag for at holde hånden under dansk erhvervsliv og danske arbejdspladser. Der arbejdes på højtryk for at få lovændringer m.v. på plads og forberedt digitale systemer til at tage imod ansøgninger i den kommende uge.

Kontakt gerne din revisor eller en skattespecialist i Beierholm, hvis du har spørgsmål til ovenstående.