Slutafregning af hjælpepakkerne

 

Nedenstående orientering er senest opdateret den 16. april 2021 og indeholder de oplysninger, som var tilgængelige på det tidspunkt.

Hvem skal slutafregne?

Du har modtaget et brev fra Erhvervsstyrelsen i din e-Boks om slutafregning, hvis din virksomhed har modtaget kompensation for følgende:

  • Kompensationsordning for faste omkostninger for perioden 09.03.20–08.06.20 eller 08.07.20
  • Kompensationsordninger for tabt omsætning og tabt indkomst for perioden 09.03.20–31.08.20
  • Lønkompensation for perioden 09.03.20 – 29.08.20 (endnu ikke udsendt).

For kompensationsordningerne for de efterfølgende perioder er der ikke åbent for slutafregning, idet slutafregningen først skal ske på et senere tidspunkt.

Hvordan foretages slutafregning?

Slutafregning skal ske online i Erhvervsstyrelsens slutafregningsmodul, hvor der skal logges ind med Nem-ID. Beierholm kan hjælpe med slutafregningen, men vi har ikke adgang til slutafregningssystemet. 

Ansøgning om kompensation var baseret på virksomhedernes forventninger til f.eks. omsætning, hjemsendte medarbejdere m.v. i kompensationsperioden. Alle virksomheder skal derfor indsende dokumentation for de faktiske forhold i kompensationsperioden.

Hvad skal jeg være opmærksom på vedrørende faste omkostninger?

Der er åbent for slutafregning på virk.dk for perioden 09.03.20–08.06.20 eller 08.07.20.

Dokumentationskrav

Dokumentationskrav til slutafregningen omfatter altid kontospecifikation for omsætning og faste omkostninger samt saldobalance for kompensationsperioden – vær opmærksom på, at periodisering af de ”skæve perioder” ikke kan forventes at være foretaget i bogføringen, og dermed vil der være krav om yderligere specifikation. 

Mulighed for at forkorte kompensationsperiode

Virksomheder, der har modtaget kompensation for 4-måneders perioden 09.03.20–08.07.20, har mulighed for at forkorte kompensationsperioden til 3-måneders perioden 09.03.20–08.06.20. Dette kan være relevant, hvis omsætningstabet er mindre end forventet.  

Yderligere kompensationsberettigede omkostninger – f.eks. management fee

Hvis virksomheden mangler at medtage kompensationsberettigede omkostninger i ansøgningen, kan disse medtages i slutafregningen. Senere fortolkninger fra Erhvervsstyrelsen har bl.a. betydet, at flere omkostninger anses som kompensationsberettigede faste omkostninger, herunder bl.a. management fee, som derfor kan medtages i forbindelse med slutafregningen.

Ændrede regler om underskudsbegrænsning

Hvis kompensationen til din virksomhed blev reduceret som følge af underskud, vil virksomheden blive bedt om at indsende endelig saldobalance for kompensationsperioden. Det skyldes, at reglerne om underskudsbegrænsning er ændret. Formålet er, at virksomheder i krise (hvor ”seneste resultat” er negativt) ikke må stilles bedre med kompensationsordningen. Som udgangspunkt er det forventningen, at der er tale om en lempelse i de fleste tilfælde, men kompensationen kan reduceres eller bortfalde i visse situationer.

Hvis virksomhedens underskud i kompensationsperioden er større end underskuddet i ”seneste resultat”, vil der oftest være tale om en lempelse, dvs. et større kompensationsbeløb. Men hvis underskuddet i ”seneste resultat” er større end underskuddet i kompensationsperioden, vil kompensationen helt bortfalde.

Der henvises til Bilag 1 nedenfor med regneeksempel på de nye regler om underskudsbegrænsning.

Det er ikke afklaret, hvordan virksomheder der ikke blev underskudsbegrænset pga. ekstraordinære omstændigheder, omfattes af de nye regler om underskudsbegrænsning.

Revisorbistand

Erhvervsstyrelsen har oplyst, at der som udgangspunkt ikke er nogen virksomheder, der er blevet bedt om at anvende revisorbistand i forbindelse med slutafregningen af kompensationsordningen for faste omkostninger.

Hvad skal jeg være opmærksom på vedrørende tabt omsætning/indkomst?

Der er åbent for slutafregning for tabt omsætning på virk.dk for perioden 09.03.20–31.08.20.

Der er åbent for slutafregning for tabt B-indkomst på virk.dk for perioden 09.03.20–31.08.20.

Der er åbent for slutafregning for tabt A- og B-indkomst på virk.dk for perioden 09.03.20–31.08.20.

Dokumentationskrav

Dokumentationskrav til slutafregningen omfatter altid dokumentation for din omsætning i kompensationsperioden i form af f.eks. udtræk fra regnskabsprogram, momsafregning eller kontoudtog.

Mulighed for at forkorte kompensationsperiode

Virksomheder, der har modtaget kompensation for 4-måneders perioden 09.03.20–08.07.20, har mulighed for at forkorte kompensationsperioden til 3-måneders perioden 09.03.20–08.06.20. Dette kan være relevant, hvis omsætningstabet er mindre end forventet.  

Forbud mod at holde åbent

Virksomheder, der ikke har haft et omsætningstab på minimum 30%, skal som udgangspunkt tilbagebetale kompensationen. Men hvis din virksomhed har haft forbud mod at holde åbent og ikke har haft omsætning i perioden, kan du beholde kompensation for den periode, hvor virksomheden var tvangslukket.

Revisorbistand

Nogle virksomheder vil blive bedt om at anvende revisorbistand i forbindelse med slutafregningen for tabt omsætning og tabt indkomst. Virksomheder, der har fået udbetalt mindre end DKK 25.000, vil ikke blive anmodet om en revisorerklæring.

I en pressemeddelelse fra Erhvervsministeriet af den 15.04.21 er det udmeldt, at virksomheder, som får udbetalt op til DKK 250.000 i kompensation, kan få godtgjort 80% af revisorudgifterne i forbindelse med slutafregningen – dog maksimalt DKK 8.000. 

Hvad skal jeg være opmærksom på vedrørende lønkompensation?

Slutafregning skal ske på virk.dk for perioden 09.03.20–29.08.20, men der er foreløbig ikke åbent for slutafregning. 

Dokumentationskrav

Vi afventer nærmere udmelding vedrørende dokumentationskrav, men det vil som udgangspunkt omfatte et overblik over hjemsendte ansatte, herunder start- og slutdato for hjemsendelsen samt den faktisk udbetalte løn pr. måned i kompensationsperioden.

Revisorbistand

Nogle virksomheder vil blive bedt om at anvende revisorbistand i forbindelse med slutafregningen for lønkompensation. Virksomheder, der har fået udbetalt mindre end DKK 25.000, vil ikke blive anmodet om en revisorerklæring.

I en pressemeddelelse fra Erhvervsministeriet af d. 15.04.21 er det udmeldt, at virksomheder, som får udbetalt op til DKK 250.000 i kompensation, kan få godtgjort 80% af revisorudgifterne i forbindelse med slutafregningen – dog maksimalt DKK 8.000.

Hvornår er fristen for slutafregning?

Fristen for slutafregning er netop blevet udskudt til den 30. juni 2021 (mod før 31. maj 2021). Vær opmærksom på, at der er tale om en ”hård frist”, hvilket betyder, at kompensationsbeløb bortfalder, hvis slutafregningen ikke er foretaget inden fristens udløb.

Det er muligt at få en afdragsordning

Hvis det viser sig at, din virksomhed skal tilbagebetale mere end DKK 10.000, har du mulighed for at få en afdragsordning. Ordningen løber i et år, og beløbet skal betales i fire lige store rater. Du har dog til enhver tid ret til at tilbagebetale hele det resterende beløb på en gang.

 

Beierholm kan hjælpe dig 

Har din virksomhed modtaget brev om efterregulering, så tag fat i din revisor. Beierholm kan hjælpe med både rådgivning om og assistance til slutafregningen, samt revisorerklæringen, hvor det er påkrævet. 

 

Bilag 1 - Beregningseksempel på de nye underskudsbegrænsningsregler

I forbindelse med slutafregning er der indført nye regler om underskudsbegrænsning af kompensation for faste omkostninger for perioden 09.03.20–08.06.20 / 08.07.20. Her kan du se eksempler på beregning.

 

EKSEMPEL 1: Underskud i kompensationsperioden er STØRRE end underskuddet i seneste resultat

EKSEMPEL 2: Underskud i kompensationsperioden er MINDRE end underskuddet i seneste resultat