Skattefrit gavekort fra arbejdsgiver samt forhøjelse af fradrag efter BoligJobordningen

Midlertidig lempelse af BoligJobordningen

Fradraget efter BoligJobordningen er todelt, således at der kan opnås fradrag på op til DKK 6.400 (2021) pr. person for serviceydelser og fradrag på op til DKK 12.800 (2021) pr. person for håndværksydelser. Udnyttes begge kategorier fuldt ud, kan der således opnås et samlet fradrag på DKK 19.200 pr. person i 2021. Fradraget er et ligningsmæssigt fradrag og har en fradragsværdi på ca. 25% i 2021.

Det foreslås at lempe BoligJobordningen midlertidigt i 2021, således at loftet for serviceydelser hæves til DKK 25.000, og fradragsværdien af fradraget øges til ca. 35% for serviceydelser. Loftet for håndværksydelser hæves ligeledes til DKK 25.000. 

Der foreslås ikke ændringer i de generelle betingelser for at kunne tage fradrag efter BoligJobordningen. Det betyder, at der ikke ændres på den hidtil omfattede personkreds eller de generelle betingelser for at opnå fradrag. 

Det vil f.eks. fortsat være en betingelse, at det omhandlede arbejde skal være udført vedrørende en helårsbolig, hvor den skattepligtige har fast bopæl (folkeregisteradresse), eller være udført vedrørende en fritidsbolig, hvor den skattepligtige er ejer, og som er omfattet af ejendomsværdiskatteloven.

De fradragsberettiget ydelser ændres der ligeledes ikke ved. 

Beierholm rådgivning og revision 30

Midlertidig skattefritagelse af gavekort på maks. DKK 1.200

Det foreslås at skattefritage arbejdsgiverbetalte gavekort, som kan bruges til køb af hotelydelser, restaurationsydelser og forlystelsesydelser i Danmark eller et andet EU/EØS-land.

Det er en betingelse, at den samlede værdi af gavekort modtaget fra en eller flere arbejdsgivere ikke overstiger et beløb på DKK 1.200.

Hvis den beløbsmæssige grænse på DKK 1.200 overskrides, vil medarbejderen være skattepligtig af den fulde værdi af det/de modtagne gavekort. 

Det foreslås, at den beløbsmæssige grænse på DKK 1.200 skal gælde for en eller flere arbejdsgivere samlet. Det betyder, at hvis en person har flere arbejdsgivere, kan medarbejderen skattefrit højst få omfattet gavekort til en samlet værdi af DKK 1.200 fra alle arbejdsgivere.

Hvis medarbejderen har flere arbejdsgivere og modtager gavekort fra disse til en samlet værdi, der overstiger DKK 1.200, vil det være medarbejderens eget ansvar at selvangive dette.

Hvis arbejdsgiveren giver medarbejdere gavekort til en værdi på mere end DKK 1.200, er det de hidtil gældende regler for gavekort, der skal iagttages - dvs. gavekortet skal behandles som A-indkomst.

Det bemærkes, at arbejdsgiverne fra den 1. januar 2021, og frem til at loven træder i kraft, vil skulle foretage indberetning og indeholdelse efter de gældende regler for gavekort til medarbejdere. 

Hvad må gavekortet bruges til?

For at være omfattet af skattefritagelsen, foreslås det, at gavekortet skal kunne bruges til udbydere af spise- og drikkevarer til nydelse på eller ved forretningsstedet, modtagelse af overnattende gæster med mulighed for servering, servering af spise- og drikkevarer ved enkeltstående arrangementer, udlevering af stærke drikke til nydelse på eller ved forretningsstedet, og/eller til udbydere af forlystelser, herunder oplevelser og kulturtilbud, som udbydes af spillesteder, koncert- og kulturhuse, museer, teaterforestillinger og biografforestillinger m.v.

Hotelydelser omfatter ydelser hos hoteller, gæstgiverier, vandrehjem, moteller, campingpladser og lignende. Ophold i sommerhuse er ikke omfattet.

Restaurationsydelser omfatter ydelser hos restauranter, herunder fastfoodrestauranter, caféer, pølseboder og lignende. Hvis gavekortet kan bruges til take-away, vil dette også være omfattet af skattefrihed.

Forlystelser vil omfatte forlystelsesparker, museer, kunsthaller, teatre og andre udbydere af scenekunstforestillinger, herunder også musicals og revyer, multiarenaer, cirkus, festivaler, spillesteder, koncert- og kulturhuse, zoologiske haver og lignende.

Hvis du har spørgsmål til nyheden, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling.