Repræsentation

SKM 2020.269 SR

I praksis har vi hidtil antaget, at ydelser som modtages som en kommerciel gæstfrihed ”i almindelighed” ikke beskattes.

Det har været sparsomt med fortolkningsbidrag af den skattemæssige behandling af kommerciel gæstfrihed af modtageren. Antagelsen har bygget på nogle bemærkninger, som fremkom i forbindelse med behandling af det fremsatte – og senere vedtagne – forslag om begrænset fradragsret for repræsentationsudgifter. I tilknytning til forslagets beskrivelse blev det anført, at:

”Værdien af repræsentationsudgifter beskattes i almindelighed ikke hos den, der modtager repræsentationsydelserne (f.eks. gaverne eller bespisningen). Den gældende praksis med hensyn til beskatning af modtagne repræsentationsydelser tilsigtes ikke ændret med det foreliggende lovforslag.”

I Juridisk Vejledning er det anført, at lejlighedsgaver af større værdi imellem forretningsforbindelser ikke er fritaget for beskatning.

I praksis har dette formentlig også været årsagen til, at skattemyndighederne har været tilbageholdende med at gennemføre beskatning af modtagere af repræsentationsydelser.

Inden for visse brancher har omfanget af kommerciel gæstfrihed været stigende i årenes løb – hvilket måske har ført til en (fejlagtig) opfattelse af, hvornår en kommerciel gæstfrihed er af ”større værdi”. 

Det kan ikke udelukkes, at stigningen af kommerciel gæstfrihed over årene også har været en årsag til, at skattemyndighederne har søgt en fornyet tilgang til en vurdering af skattepligt hos modtageren af en kommerciel gæstfrihed.

Faktisk har skattemyndighederne allerede i 2017 haft held med at få skubbet til indgangsvinklen for deres konkrete vurdering, i en sag for Landsskatteretten.

Selv om skattemyndighederne tabte sagen, så skete den konkrete vurdering ud fra, om den ”vederlagsfri deltagelse i aktiviteter med et betydeligt privat islæt har en konkret og direkte sammenhæng med indkomsterhvervelsen, som overstiger deltagerens private interesse i at deltage”.  

Afgørelsen blev ikke offentliggjort, men indgangsvinklen tog skattemyndighederne til sig – og har nu lagt den til grund i et bindende svar ved Skatterådet, som man har valgt at offentliggøre.

I det bindende svar blev der spurgt til en beskatning af modtageren af to ydelser fra en leverandør. 

  • TV- og internetydelser, samlet værdi DKK 8.233 årligt
  • Deltagelse i et en-dagsarrangement på en festival med overnatning, bespisning og transport, værdi DKK 2.550 ekskl. værdi af frokost og aftensmad.

Modtageren var formand for en antenneforening. Der var enighed om, at ydelserne ud fra leverandørens perspektiv var en kommerciel gæstfrihed – repræsentation med begrænset fradragsret.

Det var ikke helt overraskende, at Skatterådet nåede frem til, at TV- og internetydelsen havde en så stor værdi, at ydelsen ville være skattepligtig for formanden. 

Selv om han var formand for antenneforeningen, måtte TV- og internetydelserne primært anses for at knytte sig til hans private interesser, og ikke primært knyttet til antenneforeningens interesser. 

Det var lidt mere overraskende, at en deltagerpris på DKK 2.550 til en festival kunne være af ”større værdi, som ikke er fritaget for beskatning”.

Ved afgørelsen er der ikke kommenteret på størrelsen af ydelsens værdi. Der er til gengæld lagt afgørende vægt på, at deltagelsen i festivalarrangementet ikke som sådan kunne siges at tilgodese antenneforeningens interesser i et sådant omfang, at det oversteg formandens private interesse i at deltage.

I forhold til værdiansættelsen udtalte Skatterådet, at denne for så vidt angik deltagelse i festivalarrangementet kunne sættes til 50% af udgiften, henset til den særlige praksis, der gælder for værdiansættelse af repræsentationsgaver i form af rejser. Denne praksis kunne imidlertid efter Skatterådets opfattelse ikke anvendes på TV- og internetydelserne, hvor beskatning skulle ske af hele værdien, da TV- og internetydelser ikke kunne sammenlignes med rejser m.v. 

Med offentliggørelsen af det bindende svar må det forventes, at skattemyndighederne har fået et incitament til at se nærmere på virksomhedernes repræsentationsposter og finde arrangementer m.v., som kan beskattes ved modtageren. Ud fra arrangementets art og den oplyste deltagerpris i det bindende svar, må det antages, at der vil være en hel del arrangementer, som Skattestyrelsen kunne finde på at se nærmere på. 

I forhold til vores kunder bør anbefalingen være – set i lyset af det offentliggjorte bindende svar - at man ved ydelse af en kommerciel gæstfrihed over for forretningsforbindelser drager større omhu med at få tænkt modtagerens forhold ind og sikre, at indholdet for modtageren konkret kan siges at være i overvejende grad i dennes forretningsmæssige interesse.

Hvis du har spørgsmål til nyheden, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling.