Regeringens lovprogram for det kommende år

På Skatteministeriets område kan vi – ud over den såkaldte Arne-finansiering og yderligere lovgivning i konsekvens af finansloven - bl.a. vente følgende forslag (ikke fuldstændig oversigt):

 • Forhøjelse af bundfradraget ved udlejning af sommerhuse i 2020, når der sker indberetning af lejeindtægten
 • Justering af regler for forældrekøb i virksomhedsordningen (tilpasset rentekorrektion for at reducere skatteværdi af renteudgifter), jf. nyhedsbrev 2020-41
 • Børne- og ungeydelsen skal fremover udbetales med halvdelen til hver forældrene
   
 • Virksomheders fradrag for udgifter til forskning- og udvikling øges til 130% i 2020 og 2021, dvs. der gives et skattemæssigt merfradrag i forhold til faktiske omkostninger
   
 • Tydeliggørelse af skattemyndighedernes adgang til at foretage skønsmæssige forhøjelser, når den lovpligtige Transfer Pricing dokumentation ikke er indsendt rettidigt (oprindeligt forslag L48 angav pligt til indsendelse samtidig med indgivelse af selvangivelsen for indkomståret 2020, dvs. eksempelvis 1. juli 2021 – fristen forventes udskudt med et år som følge af genfremsættelse af forslaget)
 • Justering af CFC-regler (tidligere fremsat i L48, men genforhandlet og forventes nu vedtaget)
 • Lovfæstning af danske selskabers ret til at fratrække underskud (endelige underskud, der ikke kan udnyttes m.v.) realiseret i ikke-sambeskattede udenlandske datterselskaber m.v. (EU-praksis implementeres i Danmark)
   
 • Genfremsættelse af tidligere fremsat forslag (L156) om at gøre det muligt at overdrage en kontrollerende andel af en erhvervsvirksomhed/aktieselskab til en almennyttig fond (gældende praksis vedr. overdragelse af aktier eller andet til en almenvelgørende eller almennyttig fond forventes opretholdt)
 • Implementering af tidligere vedtaget forslag om at forbedre medarbejderaktieordningen for nye, mindre virksomheder (har afventet EU-godkendelse)
   
 • Indføre mulighed for at fravælge indefrysning af grundskyld, jf. gældende indefrysningsordning
 • Tilpasninger på ejendomsområdet, herunder ved fastsættelse af grund- og ejendomsværdier for erhvervsejendomme
   
 • Genindføre pvc-afgiftsloven fra 1. januar 2021
 • Genindføre emballageafgift på pvc-folie, forhøje afgift på væddemål og online kasino
 • Udspil på vejtransportområdet, jf. regeringens klimaudspil.

I takt med at lovforslag offentliggøres, vil vi orientere herom. Det samlede katalog kan ses her.

Bemærk, at eksempelvis forslaget om ændret beskatning af selskabers udlejningsejendomme ikke er nævnt her, idet det indgår i finansieringen af Finansloven. Se nyhedsbrev 2020-40.

Hvis du har spørgsmål til nyheden, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling.