Praksisændring og genoptagelse for kraftvarmeværker

Som følge af en landsretsdom har Skattestyrelsen ændret praksis for, hvornår kraftvarmeværker anses for at fyre med en kombination af brændsler på ét anlæg, og hvornår fremstillingen af varme og el anses for at ske på forskellige anlæg.

Hvad er nyt?

Skattestyrelsen har hidtil været af den opfattelse, at et kraftvarmeanlæg skulle fyre med forskellige brændsler i samme kedel, for at der var tale om at fyre med en kombination.

Denne praksis er blevet underkendt, først i Byretten og siden i Landsretten. Som følge af Landsrettens dom, har Skattestyrelsen nu ændret praksis.

Efter den nye praksis anses et kraftvarmeværk for at fyre med en kombination af brændslerne, både hvis det fyrer med affald og andre brændsler i samme kedel, men som noget nyt også, hvis det fyrer med forskellige brændsler i f.eks. en kedel og en gasturbine. Det er dog en forudsætning for, at det kan anses for ét anlæg, at f.eks. dampen tilføres en fælles turbine, hvorfra der leveres varme og el.

Den afgiftsmæssige betydning

Om et anlæg anses for at være ét anlæg, hvor der fyres med en kombination af brændsler, eller flere anlæg, der fyrer med forskellige brændsler, har betydning for opgørelsen af energiafgifterne og CO2-afgiften, der skal betales af den leverede varme og el, da der er særlige regler for opgørelsen af anlæg, der fyrer med en kombination.

Om der er tale om ét anlæg eller flere anlæg har samtidig betydning for beregningen af, om installerede røggaskondensatorer udgør mindst 7% af anlæggets samlede produktion af varme og el, og de lempeligere regler for afgiftsberegningen derfor kan anvendes.

Hvis et kraftvarmeværk har tilladelse til at udlede CO2 (CO2-kvoter), skal tilladelsen dække affaldsforbrænding, for at selskabet kan anvende regler for kvotevirksomheders opgørelse af tillægsafgift, ellers skal værket opgøre tillægsafgiften på samme måder, som for værker, der ikke har tilladelse til at udlede CO2. 

Beierholm rådgivning og revision 29

Genoptagelse

Da Landsrettens dom er en ændring af praksis, kan virksomheder, der har betalt for meget i afgift efter den tidligere praksis, ansøge om genoptagelse. 

Kraftvarmeværker, der fyrer med en kombination af affald og andre brændsler, og hvor det efter praksisændringen anses for at ske på ét anlæg, har mulighed for at søge om genoptagelse tilbage til 1. januar 2010 af afgifter, der vedrører affald, uden at der som konsekvens heraf skal ske genoptagelse af gasafgiften. 

Kraftvarmeværker, der fyrer med en kombination af brændsler på ét anlæg efter den nye praksis, kan søge om genoptagelse af afgifterne tilbage til 1. marts 2017.

Anmodningerne om genoptagelse skal fremsendes inden 17. september 2020.

Hvis afgifterne har været indregnet i selskabets opkrævning hos forbrugerne, er det en betingelse, at godtgørelsen videregives til forbruger evt. i form af lavere priser i den kommende periode.

Kraftvarmeværker, som praksisændring er til ulempe for, kan vente med at anvende de nye opgørelsesmetoder til 17. september 2020.

Hvis du har spørgsmål til nyheden, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling.