Øget registreringsafgift og beskatning af fri bil

Nyhedsbrevet beskriver følgende punkter fra klimaaftalen:

1. Registreringsafgift

• Omlægning af registreringsafgift

• C02-tillæg

• Nyt bundfradrag

• Elbiler

• Plugin biler / Lavemissionsbiler 

• Motorcykler, varebiler, veteranbiler og autocampere

2. Godtgørelse af elafgift til ladning af elbiler

3. Beskatningsgrundlaget for fri bil.

Beierholm elbil lader

1. Omlægning af registreringsafgiften

Omlægningen medfører en ændring i beregningen af registreringsafgiften. 

Efter de gældende regler beregnes registreringsafgiften med 85% af bilens værdi op til DKK 202.200 (2021-tal) og 150% af værdien derover. Hertil regulerer en række tillæg og fradrag den endelige registreringsafgift.

Efter aftalen indføres et ekstra skalatrin, og tillæg og fradragene fjernes, som ses i skemaet herefter, som erstattes af et Co2-tillæg.

RegistreringsafgiftGældende reglerNy aftale 2021

Lav sats

85%25%
Mellem sats 85%
Høj sats150%150%
Lavt skalaknæk 65.000
Højt skalaknæk202.200202.200
Fradrag/tillæg  
5 NCAP-stjerner8.0000
Selealarm, maks. 31.0000
Airbags5.1200
God brændstoføkonomi4.0000
Dårlig brændstoføkonomi6.0000
Nyt bundfradrag021.700
Yderligere for nulemision (elbiler)40.000170.000
Yderligere for lavemision (f.eks. plug-in)40.00050.000

 

Co2-tillæg

Der indføres et CO2-tillæg, som udgør DKK 250 pr. g CO2 -udledning op til 125 g CO2 pr. km. DKK 500 pr. g CO2-udledning mellem 125-160 g CO2 pr. km. DKK 950 pr. gram CO2 -udledning over 160 g CO2 pr. km.

Nyt bundfradrag

Efter de nuværende regler om brændstoføkonomi kan elbiler opnå store fradrag på op til DKK 200.000. 

Aftalen indebærer et nyt bundfradrag i registreringsafgiften, der er differentieret efter CO2-udledningen.

Alle biler opnår et bundfradrag på DKK 21.700.

Nulemissions biler (elbiler) kan opnå et yderligere tillæg på DKK 170.000 i 2021. Bundfradraget aftrappes med DKK 2.500 årligt i 2022-2025 til DKK 160.000 i 2025.

Lavemissionsbiler (f.eks. plugin), der højst udleder 50 g CO2 pr. km, vil opnå et yderligere bundfradrag på DKK 50.000 i 2021. Bundfradraget aftrappes med DKK 1.250 om året i 2022-2025, så bundfradraget udgør DKK 35.000 i 2025.

Elbiler

Registreringsafgiften på elbiler udgør 20% i 2020.

Efter de gældende regler skulle registreringsafgiften på elbiler stige til 65% 2021.

Med aftalen ændres stigningen til 40% i 2021-2025, og med en gradvis øgning af registreringsafgiften med 8 procentpoint årligt op til 80% i 2030, herefter med en stigning på 4 procentpoint om året til 100% frem til 2035.

Fradraget i grundlaget for registreringsafgiften på elbiler på DKK 1.700 pr. kWh (op til 45 kWh) batterikapacitet videreføres, med en aftrapning frem til 2025.

I 2021 udgør fradraget DKK 1.700 pr. kWh, i 2022 nedsættes fradraget til DKK 1.300 pr. kWh, i 2023 DKK 900 pr. kWh og i 2024 DKK 500 pr. kWh.

Desuden opnås der et yderligere bundfradrag, jf. ovenfor.

Plugin / lavemissionsbiler

For biler, der udleder under 50 g CO2 pr. km, indfases registreringsafgiften i 2021 med 45%.

Indfasningsprocenten øges med 5 procentpoint om året til 65% i 2025. Herefter øges registreringsafgiften med 3 procentpoint om året til 80% i 2030, og med 4 procentpoint om året til 100% i 2035.

De eksisterende tillæg og fradrag for brændstoføkonomi og sikkerhedsudstyr bortfalder og erstattes af CO2-tillægget.

Desuden opnås der et yderligere bundfradrag, jf. ovenfor.

Motorcykler, varebiler, veteranbiler og autocampere

Registreringsafgiften for disse typer af køretøjer skal fremadrettet følge afgiftssystemet for personbiler.

Det vil sige, at de eksisterende tillæg og fradrag for brændstoføkonomi og sikkerhedsudstyr bortfalder og erstattes af CO2-tillæg og bundfradrag.

Varebiler ændres til udelukkende 50% registreringsafgift, og et bundfradrag som varierer i størrelse efter CO2-udledning.

Motorcykler ændres til nyt skalaknæk på DKK 25.000 og en registreringsafgift på 25%. For værdien mellem DKK 25.000-68.000 udgør registreringsafgiften 85%, og 150% af værdien over DKK 68.000.

Eldrevne motorcykler vil opnå et yderligere bundfradrag i 2021 på DKK 106.500.

Autocampere ændres til at være fuldt omfattet af de nye regler for personbiler, og reglen om, at beboelsesdelen kan holdes uden for afgiftsgrundlaget, opretholdes. Reglen om, at den samlede registreringsafgift ikke må være under 45% af autocamperens samlede værdi inkl. beboelsesdelen, der overstiger DKK 12.100, opretholdes.

Autocampere skal kun beregne CO2-tillægget efter det laveste trin, mens der ikke gives bundfradrag i registreringsafgiften.

Veteranbiler. Efter registreringsafgiftsreglerne er et køretøj omfattet af lempelige regler, hvis bilen er ældre end 35 år. Aftalen indebærer afskaffelse af originalitetskravet, således veteranbiler kan sættes i stand med nyere uoriginale dele. Veteranbilerne friholdes for CO2-tillægget og bundfradrag. Registreringsafgiften for veteranbiler øges fra 40% til 75%.

2. Godtgørelse af elafgift til ladning af elbiler

Den gældende ordning for godtgørelse af elafgiften til ladning af elbiler fortsætter frem til 2030.

3. Justering af beskatningsgrundlaget for fri bil

Der er enighed om blandt aftalepartierne, at miljøtillægget skal vægtes højere i beskatningsgrundlaget, og anskaffelsessummen skal vægtes mindre.

Beskatningsgrundlaget beregnes i dag som 25% af bilens værdi op til DKK 300.000 og 20% af den del af bilens værdi, der overstiger DKK 300.000. Miljøtillægget medregnes med 150% af den årlige ejerafgift/vægtafgift.

Ændringerne medfører, at miljøtillægget forhøjes til 250% i 2021, 350% i 2022, 450% i 2023, 600% i 2024 og fra 2025 medregnes miljøtillægget til beskatningsgrundlaget med 700%.

Herudover reduceres satsen på 25% af bilens værdi op til DKK 300.000 med 0,5% årligt fra 2021, og satsen på 20% af bilens værdi over DKK 300.000 øges med 0,5% årligt fra 2021, så der fra og med 2025 kun skal anvendes en sats på 22,5%.

Der er ligeledes enighed om at skattefritage værdien af arbejdsgiverbetalte ladestandere opsat på medarbejderens bopæl i forbindelse med fri bil. Herover skal der ikke længere ske beskatning af medarbejderen, hvis ladestanderen overgår til privat brug, hvis medarbejderen har været beskattet af fri elbil eller pluginhybridbil i en sammenhængende periode på mindst 6 måneder inden overdragelsen.

Det er aftalt, at ændringerne skal have virkning fra og med 1. juli 2021 for alle medarbejdere, der beskattes af fri bil.

Ikrafttrædelse

Ændringerne i registreringsafgiften har virkning for biler, der indregistreres fra fremsættelse af lovforslaget den 18. december 2020. 

Bindende aftaler, der er indgået senest dagen før lovforslaget, er ikke omfattet af de nye regler.

Biltype2020 DKK2021 DKKÆndring DKK

VW E-Up(el)

 

(Reg. afg.)

200.500

 

0

200.500

 

0

 

 

0

Nissan Leaf(el)

 

(Reg. afg.)

311.700

 

0

311.700

 

0

 

 

0

Tesla 3(el)

 

(Reg. afg.)

496.300

 

14.100

482.200

 

0

 

 

-14.100

Mercedes E(plug-in)

 

(Reg. afg.)

651.900

 

255.400

521.900

 

125.500

 

 

-130.000

Porsche Taycan(el)

 

(Reg. afg.)

1.797.700

 

327.300

2.059.900

 

589.600

 

 

+262.300

 

Derudover indeholder aftalen følgende forhold på skatteområdet:

Skattefritagelse af arbejdsgiverbetalt gavekort i 2021

Der er enighed om i regeringen og støttepartierne at indføre en midlertidig skattefritagelse i 2021 for arbejdsgiverbetalte gavekort til restaurationsydelser op til DKK 1.200. Gavekortet skal kunne bruges til hoteller, restauranter og forlystelser herunder teater- og biografforestillinger. Det er en forudsætning, at gavekortet ikke kan ombyttes til kontanter.

Midlertidig lempelse af BoligJobordningen i 2021

Der er enighed om i regeringen og støttepartierne om midlertidigt i 2021 at hæve loftet for såvel håndværksydelser som serviceydelser til DKK 25.000, således det samlede fradrag for 2021 kan udgøre på til DKK 50.000. 

Samtidig øges skatteværdien af fradraget til 35% for serviceydelser.

Hvis du har spørgsmål til nyheden, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling.