Nye moms- og A-skattelån - yderligere frister og tiltag

Endvidere er der givet yderligere betalingsfrist for A-skattebetalinger for maj måned (udskudt med 4 ½ måned).

Endelig er der givet adgang til momslån for små og mellemstore virksomheder – gældende for indbetalinger for marts måned.

Dette er et væsentligt supplement til den Askattelåneordning, der allerede er åbnet for små og mellemstore virksomheder for januar måned - se nærmere her.

Det forventes, at der bliver åbnet for adgang til at søge om de yderligere lån fra medio marts 2021. Det er vigtigt, at indberetninger er sket/sker rettidigt. I modsat fald kan der ikke opnås lån.

Betaling kan eventuel afvente opnåelse af de rentefrie lån, dog vil dette medføre renter og eventuelt rykkergebyr (hvis der ikke er dækning på skattekontoen).

Nye tiltag

Der er vedtaget følgende til yderligere styrkelse af virksomheders likviditet:

  • A-skattelåneordningen udvides til også at omfatte betalingerne af A-skat og AM-bidrag i februar og marts måned.
    Udvidelsen gælder for alle virksomheder, dvs. at også store virksomheder kan anmode om lån efter den udvidede A-skattelåneordning
  • Den ordinære betalingsfrist for A-skat og AM-bidrag i maj 2021 udskydes med 4 ½ måned for alle virksomheder
  • En ny momslåneordning for små og mellemstore virksomheder for den udskudte og ordinære moms, der skal angives og betales den 1. marts 2021.

A-skattelåneordningen (februar/marts)

Alle virksomhederne kan - som et rentefrit lån - få udbetalt et beløb svarende til det beløb, der rettidigt er indberettet som indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag og skal betales i februar 2021 og marts 2021.

Det indebærer, at låneordningen konkret omfatter:

1. Indberetningen vedrørende afregningsperioden januar 2021, der har betalingsfrist den 10. februar 2021

2. Indberetningen vedrørende afregningsperioden februar 2021, der har betalingsfrist den 26. februar 2021

3. Indberetningen vedrørende afregningsperioderne september 2020 og februar 2021, der har betalingsfrist henholdsvis den 31. marts 2021 og den 10. marts 2021

4. Indberetningen vedrørende afregningsperioderne september 2020 og marts 2021, der har betalingsfrist henholdsvis den 16. marts 2021 og den 31. marts 2021.

I det oprindelige forslag skulle lånet tilbagebetales pr. 1. februar 2022. Dette er ændret under forslagets behandling, så tilbagebetaling af lån omfattet af nr. 1 og nr. 2 ovenfor skal ske pr. 1. april 2022, mens tilbagebetaling af lån omfattet af nr. 3 og nr. 4 ovenfor skal ske pr. 1. juni 2022. Betaling sker via skattekontoen.

Bemærk, at det forhøjede loft på skattekontoen (1 mia. DKK) er tilsvarende forlænget til den 1. juni 2022.

Iværksætterselskaber

Under forslagets behandling blev der endvidere indsat en særlig bestemmelse vedrørende iværksætterselskaber (som allerede er foreslået vedr momslån).

Er lånet bevilget til et iværksætterselskab, som ikke efterfølgende er kommet under likvidation, konkurs eller tvangsopløsning, er fristen for tilbagebetaling dog den 1. november 2021, medmindre det senest den 29. oktober 2021 af Det Centrale Virksomhedsregister fremgår, at iværksætterselskabet er omregistreret til et anpartsselskab. Told- og skatteforvaltningen kan efter anmodning dispensere herfra, hvis omregistreringen til et anpartsselskab fremgår af Det Centrale Virksomhedsregister efter den 29. oktober 2021.

Udskudt betalingsfrist (A-skat, maj 2021)

Virksomhederne har efter gældende regler to betalinger af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i maj 2021. Dette skyldes, at virksomhederne - foruden de almindelige betalinger den 10. maj 2021 (afregningsperioden april 2021) og den 31. maj 2021 (afregningsperioden maj 2021) - har en udskudt betaling for afregningsperioden oktober 2020.

Der er vedtaget en midlertidig udskydelse af virksomhedernes almindelige betalingsfrist i maj 2021 for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag.

For små og mellemstore virksomheder udskydes den sidste rettidige betalingsdag for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for afregningsperioden april 2021 til den 27. september 2021.

For store virksomheder udskydes den sidste rettidige betalingsdag for indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for afregningsperioden maj 2021 til den 15. oktober 2021.

Dette er uændret i forhold til forslaget.

Beierholm rådgivning og revision 47

Momslån (maj 2021)

Den eksisterende momslåneordning udvides til at omfatte den moms, som små og mellemstore virksomheder skal angive og betale senest den 1. marts 2021.

Små virksomheder vil herefter kunne anmode om at få udbetalt et beløb svarende til deres rettidige angivne momstilsvar for første og andet halvår 2020 som et rentefrit lån.

Mellemstore virksomheder vil kunne anmode om at få udbetalt et beløb svarende til deres rettidige angivne momstilsvar for tredje og fjerde kvartal 2020 som et rentefrit lån.

Tilbagebetaling af de rentefrie lån skal ske senest den 1. februar 2022 til skattekontoen.

Dette er uændret i forhold til forslaget.

Iværksætterselskaber

Der gælder en tilsvarende bestemmelse for iværksætterselskaber, som omtalt ovenfor vedr. A-skattelån.

Ansøgning

Der gælder forskellige frister for ansøgning om rentefrie lån.

A-skattelån

Anmodning om lån i henhold til § 1 i lov om rentefrie lån svarende til indberettet A-skat og arbejdsmarkedsbidrag skal være modtaget af Skatteforvaltningen senest den 31. marts 2021.

Er anmodningen om lån modtaget rettidigt, sker udbetaling af beløb til virksomhedens Nemkonto så vidt muligt senest 12 bankdage efter modtagelsen af anmodningen. Der ydes ikke rentegodtgørelse ved udbetaling efter 12 bankdage.

Momslån

Anmodninger om lån skal være modtaget af Skatteforvaltningen i perioden fra og med den 17. marts 2021 til og med den 14. april 2021.

Efter modtagelsen af anmodningen skal Skatteforvaltningen så vidt muligt udbetale beløb indenfor 12 bankdage.

Skatteforvaltningen vil således få længere tid til at behandle anmodningerne om udbetaling af beløb som rentefrie lån. Det vil fortsat ikke være muligt at få rentegodtgørelse ved udbetalinger efter 12 bankdage.

Ejerskifte

Virksomheder, der i perioden fra og med den 17. december 2020 til tidspunktet for anmodning om A-skattelån har skiftet 50% eller mere af ejerkredsen ud, er udelukket, medmindre anmodningen om lån ledsages af en erklæring fra en uafhængig, godkendt revisor om ejerskiftet.

Virksomheder, der ansøger om momslån, og som i perioden fra og med den 29. januar 2021 (hvor regeringen offentliggjorde muligheden for en genåbning af låneordningen) til og med tidspunktet for anmodningen om det nye momslån har skiftet 50% eller mere af ejerkredsen, udelukkes fra låneordningen, medmindre anmodningen om lån for disse virksomheder ledsages af en erklæring fra en uafhængig, godkendt revisor om ejerskiftet.

Ud over de generelle udelukkelsesgrunde, kan ejerskifter på 50% eller mere være en årsag. Generelt er det konkurs m.v., strafbare forhold eller skønsmæssige ansættelser (der ikke er erstattet af en angivelse), der er udelukkelsesgrunde. Dette er ikke en fuldstændig oversigt.

Hvis du har spørgsmål til nyheden, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling.