Mulighed for udbetaling af indefrosne feriepenge

Ordningen giver mulighed for førtidig udbetaling svarende til 3 ugers ferie – nedenfor er kort redegjort for ansøgningsregler og konsekvenserne af en udbetaling.   

I forbindelse med overgangen til samtidighedsferie kan ferie, som er optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 som udgangspunkt først udbetales til den ansatte, når vedkommende når folkepensionsalderen – de er således indefrosne. 

De nuværende regler om indefrysning indeholder enkelte undtagelser, således at udbetaling af feriepenge kan ske, hvis den ansatte ansøger herom i forbindelse med, at vedkommende har

  • Fået tilkendt førtidspension, eller
  • Fået tilkendt seniorpension, eller
  • Er overgået til efterløn
  • Fået tilkendt fleksydelse 
  • Fået udbetalt alderspension oprettet i arbejdsforhold 
  • Taget varigt ophold i udlandet.

Derudover udbetales feriepenge, hvis de ikke overstiger DKK 1.500. 

De nye regler om førtidig udbetaling af feriemidler

Efter de nye regler kan der ske udbetaling af 3 ugers feriepenge. De indefrosne feriepenge, der kan udbetales efter de nye regler, er de feriepenge, der er optjent i perioden 1. september 2019 – 31. marts 2020, hvilket svarer til 3 ugers ferie. 

Der kan hverken ske udbetaling af mere eller mindre end 3 ugers ferie. 

Det er således frivilligt, om man ønsker udbetaling af de 3 ugers feriepenge. 

Udbetaling forudsætter, at der ansøges herom. De nærmere regler for ansøgning og udbetaling fastsættes i en (endnu ikke udstedt) bekendtgørelse. 

Hvis der ikke ansøges om udbetaling af de 3 ugers feriepenge inden for den fastsatte ansøgningsfrist, vil det ikke være muligt at få udbetalt feriepenge, før der opstår begivenheder såsom folkepension, førtidspension, efterløn osv.

Den førtidige udbetaling af feriemidler for perioden 1. september 2019 til 31. marts 2020 vil blive fastsat på baggrund af oplysninger fra eIndkomst, FerieKonto, Arbejdsmarkedets Tillægspension m.v. 

For de lønmodtagere, hvor arbejdsgiveren har foretaget indberetning af feriemidlerne til FerieKonto eller Feriepengeinfo, vil udbetaling kunne ske på baggrund af disse indberetninger, som de fremstår på udbetalingstidspunktet. 

Anvendelse af fondsferiedage 

Efter de nuværende regler kan en lønmodtager, som har optjent ferie i perioden fra den 1. september til den 31. december 2019, men

  • Som ikke har optjent ferie i perioden fra den 1. januar 2019 til den 31. august 2019, eller
  • Som i samme periode har optjent mindre end 8,4 feriedage

afholde op til 8,4 af feriedagene (som optjent i perioden 1. september til 31. december 2019) som særlige fondsferiedage. Hvis sådanne dage er afholdt, skal de fratrækkes de 3 ugers ferie, inden udbetaling. 

Skattemæssig behandling af udbetalingen  

Udbetalingen af de indefrosne feriepenge skal medregnes til den skattepligtige indkomst. 

Udbetalingen beskattes som personlig indkomst før arbejdsmarkedsbidrag. Det vil sige, at feriepengene indgår i grundlaget for eventuel topskat. Grænsen for topskat er i 2020 DKK 531.000 (efter AM-bidrag). Hvis udbetaling af feriepengene medfører, at den personlige indkomst overstiger DKK 531.000 (efter AM-bidrag), skal der således betales topskat heraf. 

Marginalskatten for topskatteydere udgør i gennemsnit 55,9%, mens marginalskatten under topskattegrænsen gennemsnitligt udgør 42,1% inkl. arbejdsmarkedsbidrag. 

For personer, der er topskatteydere i 2020 eller med udbetalingen bliver topskatteyder – men som ikke forventer at være topskatteyder ved folkepensionsalderen, kan det således skattemæssigt være en fordel at lade feriepengene stå indtil folkepensionsalderen.  

Bemærk dog, at i tilfælde, hvor udbetalingen hidrører fra feriegodtgørelse under FerieKonto eller feriekasse, vil udbetalingen være skattefri, da der er fratrukket skat ved indberetningen til FerieKonto. Udbetalingen behandles således skattemæssigt som den ”almindelige” udbetaling i forbindelse med afgang fra arbejdsmarkedet. 

Praktiske informationer 

For arbejdstagere 

Det er særskilt bestemt, at udbetalingen ikke påvirker udbetaling af indkomstafhængige forsørgelsesydelser eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser for ydelsesmodtageren, dennes ægtefælle, samlever eller andre husstandsmedlemmer (f.eks. boligstøtte, førtidspension, børne- og ungeydelse, SU). 

Vær dog opmærksom på, at der kun ses bort fra udbetalingen til og med år 2022, og at man selv skal gøre opmærksom på, at udbetalingen ikke skal indgå i tildelingen og udmålingen af sociale ydelser. Hvis de udbetalte feriemidler ikke er forbrugt ved udgangen af 2022, vil feriepengene således indgå i beregningen af formue i forbindelse med visse forsørgelsesydelser. 

Hvis man ønsker at få udbetalt de indefrosne feriepenge, skal man ansøge herom via www.borger.dk. Der åbnes for ansøgninger i starten af oktober 2020, og der kan ansøges frem til den 1. december 2020. 

Hvis feriepengene derimod ønskes gemt til senere (folkepensionsalderen), skal man ikke foretage sig noget på nuværende tidspunkt.  

Det er muligt at se, hvad arbejdsgiveren har indberettet på Lønmodtagernes Feriemidler. Nogle arbejdsgivere indberetter løbende, og andre vil først indberette lige inden indberetningsfristen den 31. december 2020.

Det er oplyst, at alle får brev fra Lønmodtagernes Feriemidler, når de kan oplyse den endelige opgørelse fra arbejdsgiverne. Se nærmere på borger.dk 

For arbejdsgivere 

Der er ikke ændret på arbejdsgivernes retsstilling. Det vil sige, at det stadig er udgangspunktet, at det skal være muligt at indbetale de indefrosne feriepenge til Lønmodtagernes Feriemidler, beholde feriepengene som et lån eller indbetale for en andel af medarbejderstaben. 

Der er endnu ikke etableret en indbetalingsløsning – og arbejdet hermed er midlertidigt sat i bero. 

Hvis du har spørgsmål til nyheden, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling.