Lempelser for udenlandsdanskere, udstationerede og personer på forskerskatteordningen

Regeringen har vedtaget L199 om en række midlertidige lempelser af skattereglerne for udlandsdanskere m.fl. i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 30. juni 2020. 

Om fuld skattepligt

Det er indført en valgfri midlertidig ordning, hvorefter fuld skattepligt kan ”fravælges” ift. opholdsreglen.

Fuld skattepligt til Danmark kan således ”fravælges”, hvis overskridelsen af ophold i sammenhængende 3 måneder eller 180 dage inden for et tidsrum af 12 måneder skyldes ophold i Danmark fra og med den 9. marts 2020 til og med den 30. juni 2020. 

Det er dog væsentligt at bemærke sig, at hvis man har opholdsdage i Danmark før den 9. marts 2020, kan der være en risiko for, at man ikke kan forlænge sit ophold i Danmark efter den 30. juni 2020 uden skattemæssige konsekvenser, herunder risiko for indtræden af fuld skattepligt.

Valget af den midlertidige ordning skal træffes senest den 1. maj 2021, og valget kan omgøres til og med den 30. juni 2022.

Der kan desuden udføres arbejde under opholdet i perioden 9. marts 2020 – 30. juni 2020, uden at den fulde skattepligt indtræder. 

Lønindkomst og honorar, der kan henføres til opholdet, skal som udgangspunkt beskattes i Danmark.

Det skal bemærkes, at Danmarks ret til at beskatte indkomsten i den angivne periode kan være begrænset af en dobbeltbeskatningsoverenskomst. 

Om udenlandsk løn (LL § 33A)

Der er vedtaget en midlertidig ordning, hvorefter der ses bort fra ophold her i riget fra og med den 9. marts 2020 til og med det tidspunkt, hvor arbejdet i arbejdslandet genoptages, dog senest 30. juni 2020.

Valget skal træffes senest den 1. maj 2021, og valget kan omgøres til og med den 30. juni 2022.

Der kan desuden arbejdes under opholdet i perioden 9. marts 2020 – 30. juni 2020, uden at det afbryder anvendelsen af ligningslovens § 33A.

Skattenedsættelse efter LL § 33A omfatter dog ikke lønindkomst, der kan henføres til opholdet i Danmark i den angivne periode. Lønindkomsten skal således beskattes i Danmark. Dette gælder, uanset om der udføres arbejde eller holdes ferie under opholdet.

Eksempel – Er udstationeret til Malawi for sin danske arbejdsgiver i perioden 1. september 2019 – 31. oktober 2020:

Er udstationeret til Malawi for sin danske arbejdsgiver. Der er udstedt en skattefritagelse efter LL § 33A. Familien bor i Danmark. 

Medarbejderen bliver sendt hjem til Danmark af sin danske arbejdsgiver den 15. marts 2020 og kan ikke komme retur til Malawi. Medarbejderen fortsætter sit arbejde fra Danmark vedrørende projektet i Malawi i perioden 15. marts 2020 – 15. juni 2020, hvorefter medarbejderen vender retur til Malawi. 

Lønindkomsten for perioden 15. marts 2020 – 15. juni 2020 skal beskattes i Danmark, men medarbejderen kan fortsætte med lempelse efter LL § 33A, stk. 1 for perioden 16. juni – 31. oktober 2020, uanset at opholdet i Danmark har været mere end 42 dage, og der er udført arbejde i Danmark. Opholdet anses ikke for afbrudt, og dermed kan den resterende periode således lempes efter LL § 33A, stk. 1. 

Beierholm rådgivning og revision 35

Om forskerskatteordningen

Der er vedtaget en række midlertidige lempelser af forskerskatteordningen, som har til formål at sikre, at ingen bliver udelukket fra at kunne anvende ordningen som følge af længerevarende ophold i Danmark eller udlandet i perioden fra og med den 9. marts 2020 til og med den 30. juni 2020. 

Det er væsentligt at bemærke sig, at der f.eks. er mulighed for midlertidigt at nedsætte vederlaget, uden at man diskvalificeres for at kunne benytte forskerskatteordningen.

Det er vedtaget, at der i perioden fra og med 9. marts 2020 til 30. juni 2020 skal ses bort fra manglende opfyldelse af vederlagskravet, således, at medarbejderne fortsat kan være omfattet af forskerskatteordningen, hvis vederlagskravet er opfyldt i den øvrige del af kalenderåret. Det er en betingelse, at ansættelsesforholdet er indgået forud for den nævnte periode. 

Eksempel – Nedsættelse af vederlaget: 

En højtlønnet medarbejder ansættes i en dansk virksomhed pr. 1. januar 2020. Medarbejderen flytter til Danmark for at bo og arbejde. Alle betingelser for anvendelse af forskerskatteordningen, herunder vederlagskravet er opfyldt.

Den 1. april 2020 bliver den danske virksomhed nødt til at indgå aftale med medarbejderen om at gå ned i løn grundet COVID-19-situationen. 

I april, maj og juni får medarbejderen nedsat løn, men da samfundet så småt er ved at normalisere sig igen, får medarbejderen fuld løn igen allerede fra 1. juli 2020. 

I dette tilfælde kan medarbejderne fortsat være omfattet af forskerskatteordningen, uagtet at det månedlige vederlagskrav ikke er opfyldt for april, maj og juni. 

Herudover er der vedtaget en række lempelser i den nævnte periode i forhold til skattepligtens ophør under forskerskatteordningen, herunder hvornår beskatningsretten til vederlaget overgår til et andet land (30-dages-reglen), samt hvis man ikke har mulighed for at starte sin ansættelse under COVID-19 m.v. 

Vores bemærkninger

Selvom det er glædeligt, at regeringen har vedtaget de midlertidige lempelser af skattereglerne, anbefaler vi, at der søges konkret rådgivning, idet der fortsat kan opstå tvivlsspørgsmål. 

Hvad gør man f.eks., hvis man stadig ikke kan komme tilbage til arbejdslandet før efter 30. juni 2020?

Det kan være hensigtsmæssigt at overveje forskellige dispositioner for ikke at komme i klemme. 

Det er desuden vigtigt at få ændret sin forskudsopgørelse i forhold til beskatningen af lønindkomsten i Danmark under opholdene, hvis man vil undgå en eventuel restskat. 

Vi tager naturligvis gerne en uforpligtende snak omkring de interne danske skatteregler, herunder de netop vedtagne midlertidige lempelser og muligheder herved. 

Hvis du har spørgsmål til nyheden, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling.