Lempelse for rent danske selskaber/koncerner af TP-dokumentationskrav

Lempelser på vej

Lovforslaget indebærer en relativt vidtgående lempelse af dokumentationspligten for rent danske koncerner. Kernen i lovforslaget er, at dokumentationsforpligtelsen indskrænkes til at omfatte tilfælde, hvor der er andre danske beskatningsregimer i spil, dvs. primært kulbrinte-, tonnage- og andelsbeskatning. Er der tale om en rent dansk koncern, der ikke er udenlandsk ejet, og hvor alle selskaber er underlagt sædvanlig selskabsbeskatning, vil der således fremadrettet ikke gælde noget krav om, at der udarbejdes en udvidet TP-dokumentation.

Overordnet beskrivelse af lempelserne

Fra og med indkomståret 2021 skal danske selskaber ikke længere dokumentere prissætningen af kontrollerede transaktioner med andre danske selskaber, der udelukkende er underlagt normal dansk selskabsbeskatning (dvs. 22% af indkomsten).

Begynder indkomstår 2021 før end kalenderåret (såkaldt bagudforskudt indkomstår), gælder lempelsen først fra indkomstår 2022. Selskaber med bagudforskudt indkomstår er således fortsat omfattet af den nuværende dokumentationspligt for indkomstår 2021.

Dokumentationspligt

Betingelserne og grænserne for dokumentationspligt for et dansk selskab er uændrede.

Hvis koncernen beskæftiger under 250 ansatte, er de danske selskaber fritaget for at udarbejde TP-dokumentation overhovedet, såfremt mindst én af nedenstående to betingelser er opfyldt:

1. Koncernomsætningen er under 250 mio. DKK konsolideret, eller

2. Koncernbalancen er under 125 mio. DKK konsolideret.

Beløbene opgøres ultimo indkomståret. Hvis én af betingelserne er opfyldt, er koncernens danske selskaber fritaget.

Koncernforbundne selskaber er juridiske personer, hvor samme aktionærkreds (eller fonde) direkte eller indirekte ejer mere end 50% af aktiekapitalen eller råder over mere end 50% af stemmerne.

Koncernomsætningen og koncernbalancen opgøres efter regnskabsmæssige standarder. Opgørelse af antal beskæftigede, den samlede balance og omsætning skal ske på konsolideret basis.

Selskaber skal altid udarbejde TP-dokumentation for transaktioner med koncernselskaber i lande, hvor Danmark ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst, og hvor landene samtidig ikke er medlem af EU eller EØS. Hvis et dansk selskab har transaktioner med et koncernselskab i Hong Kong, Iran, Jordan, eller SNG-landene (selvstændige stater, der tidligere hørte under Sovjetunionen), skal transaktioner med koncernselskaber i disse lande - uanset foranstående beløbsgrænser - altid dokumenteres.

Beierholm signatur

Dokumentationspligtens omfang

Hvis lovforslaget bliver vedtaget, er dokumentationspligtens omfang stort set som før 2005, hvor et dansk selskab også alene var dokumentationspligtig af grænseoverskridende kontrollerede transaktioner, enten ind eller ud af Danmark.

Man skal være opmærksom på, at de transaktioner, der undtages fra TP-dokumentationspligten, fortsat er underlagt kravet om, at transaktionerne foregår på armslængde, jf. ligningslovens § 2.

Virksomheden skal ved en kontrol derfor afgive de oplysninger, der er nødvendige for, at Skatteforvaltningen kan vurdere, om transaktionerne er sket på armslængde.

Det kan f.eks. være nødvendigt at fremkomme med nærmere dokumentation i forbindelse med en revision, hvis der i en koncern er særunderskud i nogle selskaber, hvor der kan være et incitament til at forøge indtjeningen i de selskaber, der har særunderskud. Uagtet der ikke – som lovforslaget ser ud nu – gælder et krav om at udarbejde den udvidede TP-dokumentation, må anbefalingen dog fortsat være, at man som virksomhed i bl.a. disse tilfælde sørger for at have dokumentation på plads.

Visse danske transaktioner er fortsat omfattet

Lovforslagets overordnede formål er, at dokumentationspligten skal bestå for transaktioner, hvor de koncernforbundne kan spekulere i prissætningen til skade for den danske statskasse.

I dansk skatteret eksisterer der nogle særlige gunstige beskatningsformer for visse selskaber og foreninger.

• Kooperationsbeskatning

• Foreningsbeskatning

• Tonnagebeskatning

• Kulbrintebeskatning

• Skattefritagelse.

For et almindeligt selskabsbeskattet selskab opretholdes dokumentationspligten for transaktioner med sådanne koncernselskaber, da der kan være muligheder for at spekulere i en asymmetrisk beskatning, hvorved to danske selskaber samlet set ender med en lavere selskabsskat.

En undtagelse fra den generelle lempelse vil også gælde i situationer, hvor transaktioner mellem danske selskaber indgår i grundlaget for en grænseoverskridende transaktion. Her vil det være nødvendigt at beskrive grundlaget for disse transaktioner mellem de danske selskaber i TP-dokumentationen for den grænseoverskridende transaktion, som skal indgives senest 60 dage efter fristen for indgivelse af oplysningsskemaet. Dokumentationspligten i denne situation skyldes ifølge bemærkningerne til lovforslaget, at man ønsker at sikre, at Skatteforvaltningen har et fuldstændigt grundlag til at vurdere, om priser og vilkår for de grænseoverskridende transaktioner er fastsat i overensstemmelse med armslængdeprincippet i ligningslovens § 2.

Ovennævnte undtagelse ændrer dog ikke på, at dokumentationspligten for nationale transaktioner lempes væsentligt.

Når lovforslaget forhåbentlig vedtages…

…kan eksempelvis ”danske koncerner”, der overskrider grænserne for dokumentationspligt, ånde lettet op, fordi de enten bliver fritaget helt for dokumentationspligten, eller dokumentationsopgaven bliver væsentlig mindre end tidligere, fordi det så alene er de grænseoverskridende transaktioner - eksempelvis i form af varekøb/-salg, tjenesteydelser ind/ud af Danmark, finansielle transaktioner over grænsen, der fremover skal dokumenteres af de danske selskaber, men ikke deres indbyrdes kontrollerede transaktioner.

Vores bemærkninger

Det er glædeligt, at Skatteministeriet har reageret på de mange henvendelser fra virksomheder m.v., der har udfordret nødvendigheden af at opretholde dokumentationspligten for transaktioner mellem danske selskaber. Vi har i tidligere nyhedsbreve udtrykt håb om denne lempelse, som heldigvis er kommet hurtigere end forventet.

Det er dog fortsat vigtigt, at et dansk selskab er opmærksom på, at det for de transaktioner, der undtages fra TP-dokumentationspligten, fortsat vil være et krav, at transaktionerne foregår på armslængde, jf. ligningslovens § 2, og at man sørger for, at der foreligger et skriftligt grundlag for sådanne transaktioner.

Hvis du har spørgsmål til nyheden, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling.