Køb af aktier til indre værdi - praksisændring

Skattestyrelsen har med virkning fra 1. december 2020 reelt set afskaffet denne mulighed for at etablere en enkel medarbejderaktieordning, jf. SKM 2020.351 SKTST. Herefter vil kun ordninger omfattet af LL § 28 og LL § 7P kunne indføres.

Denne ændring skal ses i sammenhæng med praksisændringen (skærpelsen) vedrørende A/B-modellen omtalt i vores nyhedsbrev 2020-42.

Hidtidig praksis

Det har hidtil været en mangeårig praksis, at medarbejdere kan erhverve ejerandele i form af unoterede aktier/anparter til indre værdi uden beskatning, når det blev betinget i aftalen, at et senere salg af disse aktier/anparter også skulle ske til indre værdi.

Skatterådet har godkendt disse ordninger med denne passus fra Skattestyrelsen:

”Det er styrelsens vurdering, at når der ved en erhvervelse af aktier ikke betales for en virksomheds goodwill og der i en senere afståelse af aktierne ikke er mulighed for at få andel i virksomhedens goodwill, så er kurs indre værdi for aktierne udtryk for handelsværdien af de pågældende aktier under den forudsætning, at det ikke er muligt at få andel i goodwill ved en senere afståelse af aktierne.

Ved vurderingen af om medarbejderne er afskåret fra at få andel i goodwill ved en senere afståelse, skal medarbejderen være direkte og indirekte helt afskåret fra at kunne opnå en andel i selskabets goodwill.”

Herefter ville det blot være værditilvæksten på ikke-bogførte værdier, som medarbejderen skulle beskattes af som aktieindkomst.

Eksempel: et selskab med en markedsværdi på DKK 500 og en indre værdi på DKK 100, som om 2 år vil have en markedsværdi på DKK 700 og en indre værdi på DKK 130.

Efter nuværende praksis vil en medarbejder kunne købe aktierne for DKK 100 og sælge dem for DKK 130 og kun blive beskattet af DKK 30, svarende til den faktiske kontante gevinst.

Baggrunden for denne model har været, at man har ønsket at give medarbejderne del i det overskud, som virksomheden genererer, og som medarbejderen har mest indflydelse på.

Ved at kunne købe og sælge til indre værdi, så har medarbejderen ikke skulle finansiere en nær så stor omkostning, men samtidigt ville medarbejderen reelt have en direkte interesse i selskabets udvikling. Det var således en fornuftig model for involvering af medarbejdere i ejerskab og ledelse af virksomheden.

Beierholm rådgivning og revision 17

Ny praksis

Baggrunden for at komme med praksisændringen er ifølge Skattestyrelsens opfattelse, at:

  • Nuværende praksis ikke med 100% sikkerhed beskatter et favørelement, som kan opstå qua ikke-bogførte værdier ekskl. goodwill
  • Ordningen er i realiteten en incitamentsordning / aktieaflønningsordning – og derfor bør den følge beskatningen i ligningslovens § 16, § 28 og § 7P.

Skattestyrelsens argumenter er blandt andet, at:

  • Der opnås et procentvis højere afkast på investeringen, end hvis man kom ind som uafhængig køber (overskuddet sat i forhold til indre værdi / markedsværdi)
  • Frasalg af en del af virksomheden medfører realisation af ikke bogførte værdier, som efterfølgende kan indgå i beregningen af indre værdi. Gevinsten på ikke-bogførte merværdier kommer således medarbejderen til gode.

Skattestyrelsen gennemgår i Styresignalet en række tidligere godkendte afgørelser, hvor de i Styresignalet i alle sammenligninger når frem til, at:

”medarbejderne var ikke helt afskåret fra at få direkte eller indirekte andel i goodwill m.m.”

Med den nye praksis skal alle køb/salg således opgøres til markedsværdien.

I eksemplet ovenfor skulle medarbejderen således lønbeskattes af DKK 400 (forskellen på DKK 500 og købesummen på DKK 100) og efterfølgende anses for at have solgt til DKK 700, med den konsekvens at der vil ske aktieavancebeskatning af DKK 200. Dette skal ses i forhold til, at medarbejderen i eksemplet efter gældende praksis alene opnår en fortjeneste på aktierne på DKK 30 og derfor alene beskattes af de DKK 30 som aktieindkomst.

De nuværende aktieordninger kan derfor ikke videreføres efter 1. december 2020 efter denne model. Medarbejderen vil som vist blive beskattet af merværdier, som vedkommende efter aftalen ikke har ret til at få.

Der må efter 1. december 2020 således tages afsæt i de i øvrigt gældende regler.

Vores kommentarer

Der er flere af afgørelserne, hvor netop beregningen af indre værdi tager højde for eventuelle delsalg m.v., hvor ikke-bogførte værdier realiseres. I aftalerne korrigerer man således for delsalgets realisation af de ikke-bogførte værdier, således det ikke kommer medarbejderen til gode ved et senere salg til indre værdi. 

Alligevel mener Skattestyrelsen i disse situationer, at det ikke er tilstrækkeligt dokumenteret, at medarbejderen ikke kan/vil få andel i ikke-bogførte værdier.

Skattestyrelsens argument for ændringen er baseret på en omgåelsesbetragtning, idet man mener, at modellen med køb og salg til indre værdi giver et skjult merafkast:

”Når en medarbejder ikke betaler for en eventuel goodwill mv i selskabet, men modtager et merafkast i form af udbytte, der stammer fra selskabets aktiver, inklusive goodwill og andre ikke bogførte immaterielle aktiver, opstår der således et misforhold mellem medarbejderens afkast og risiko i forhold til alternative investeringer med en tilsvarende beløbsstørrelse. Dertil kommer, at medarbejderne opnår en skattebesparelse, idet udbytte beskattes som aktieindkomst, hvilket er en lempeligere beskatning end lønbeskatning.”

Med denne ændring kan medarbejdere kun erhverve aktier til markedsværdien, jf. dog de særlige beskatningsregler, der gælder efter LL § 7P (incentive med mulighed for favørkurselement).

Ikrafttrædelse

Den nye praksis har virkning fra 1. december 2020.

Den nye praksis vil ikke finde anvendelse på allerede købte aktier/anparter eller på aktier/anparter købt inden 1. december 2020. Heller ikke ved et senere salg af disse aktier/anparter, selvom salget måtte ske senere end 1. december 2020.

Hvis du har spørgsmål til nyheden, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling.