Hårde straffe for misbrug af COVID-19-hjælpepakker

Perioden under COVID-19 har været præget af specifikke indgreb med krav om aflysning af arrangementer og mere generelle krav om lukning af butikker, restauranter osv.

For at afbøde effekten af disse indgreb er der lavet en lang række hjælpepakker til erhvervslivet. Der vil for mange virksomheder være tale om ganske betydelige beløb, som kan friste svage sjæle. Myndighederne forlanger derfor som led i kontrol af udbetalingerne i en række tilfælde bistand og/eller erklæringer fra en godkendt revisor.


Hjælpepakkerne

COVID-19-hjælpepakkerne omfatter bl.a. følgende:

  • Lønkompensation for lønmodtagere
  • ”Lønkompensation” til selvstændige (kompensation for tabt omsætning)
  • Kompensation for faste omkostninger.

Disse tre hjælpepakker omtales af og til som ”de tre store hjælpepakker”, men der eksisterer også en lang række andre hjælpepakker.


Skærpede strafferammer

For at mindske risikoen for misbrug af hjælpepakkerne har Folketinget skærpet strafferammerne betydeligt i tilfælde af f.eks. misbrug.

Af en relativt ny bestemmelse i straffeloven fremgår således bl.a. følgende:

  • Straffen for en lang række lovovertrædelser kan fordobles, hvis ”lovovertrædelsen har baggrund i eller sammenhæng med COVID-19-epidemien i Danmark”
  • Straffen kan firedobles, hvis ”lovovertrædelsen har fundet sted under sådanne omstændigheder, at der uberettiget er opnået eller søgt opnået lån, kredit, støtte, tilskud eller lignende kompensation fra hjælpepakker til imødegåelse af skadevirkninger ved COVID-19-epidemien i Danmark”
  • Det skal i almindelighed indgå som en skærpende omstændighed, hvis ”lovovertrædelsen har baggrund i eller sammenhæng med COVID-19-epidemien i Danmark”.


De to første domme om misbrug af hjælpepakkerne

Der er indtil videre afsagt to domme om misbrug af hjælpepakkerne.

Den første dom

I den første dom blev en mand i Københavns Byret fundet skyldig i forsøg på misbrug af hjælpepakken vedrørende lønkompensation for lønmodtagere for DKK 427.500. 

Fra sit firma, der udlejer varebiler, bildte manden myndighederne ind, at han havde fem ansatte, heriblandt sin far. 

Strafudmålingen i byretten resulterede i fængsel i 1 år og 6 måneder samt en bøde på DKK 1.275.000.

Dommen blev anket til landsretten, som skærpede straffen til fængsel i 2 år og 3 måneder. Hertil kom bøden på DKK 1.275.000.

Straffen er mere end en tredobling i forhold til det normale niveau i andre sager om bedrageri i samme størrelsesorden.

Den anden dom

I den anden dom blev en mand i Københavns Byret fundet skyldig i forsøg på misbrug af hjælpepakkerne vedrørende lønkompensation for lønmodtagere, ”lønkompensation” til selvstændige og kompensation for aflyste arrangementer for samlet DKK 1,6 mio.

Manden gjorde bl.a. brug af falske ansættelseskontrakter.

Strafudmålingen resulterede i fængsel i 3 år og 6 måneder samt en bøde på DKK 2,85 mio.

Dommen er anket til landsretten, der endnu ikke har afsagt dom.

Generelt om dommene

Bemærk, at der i begge sager var tale om forsøg på misbrug af hjælpepakkerne. Misbruget blev med andre ord stoppet af myndighederne, før der blev udbetalt kompensationsbeløb.

Når der på et tidspunkt dukker sager op, hvor der ikke blot er tale om forsøg, men gennemført misbrug af hjælpepakkerne, må det forventes, at straffene bliver endnu hårdere.

Afslutning

Hjælpepakken vedrørende faste omkostninger kræver bistand og erklæring fra en godkendt revisor. 

Herudover må det forventes, at der vil ske en risikobaseret udvælgelse af ansøgninger vedrørende flere af de øvrige hjælpepakker til kontrol hos en godkendt revisor. 

Revisors involvering i hjælpepakkerne giver tryghed for både ledelsen og virksomheden samt skatteborgerne.