Grøn skattereform – forhøjede fradrag

Skatteministeren har fremsat lovforslag L178, som udmønter en del af den såkaldte grønne skattereform.

Forslaget indebærer en forbedring af mulighederne for afskrivning på driftsmidler:

  • Permanent forhøjelse af beløbsgrænsen for småaktiver
  • Midlertidig forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for visse driftsmidler.

Forslaget forlænger forhøjelsen af fradraget for forsknings- og udviklingsomkostninger til 130% til også at gælde for 2022.

Straksafskrivning på driftsmidler

Der kan efter de gældende regler ske straksafskrivning af udgiften til anskaffelse af driftsmidler, hvis anskaffelsessummen for det pågældende driftsmiddel ikke overstiger en beløbsgrænse på DKK 14.100 (2020).

Der foreslås en permanent forhøjelse af denne beløbsgrænse til DKK 30.000 (2020-grænse) med virkning for driftsmidler, der er anskaffet den 23. november 2020 eller senere.

Forhøjede afskrivninger

Der foreslås indført et midlertidigt investeringsvindue. Afskrivningsgrundlaget for fabriksnye driftsmidler forhøjes med 16%, dvs. at der kan afskrives skattemæssigt på grundlag af 116% af anskaffelsessummen for det pågældende driftsmiddel. Driftsmidler skal udelukkende være anvendt erhvervsmæssigt.

Incitamentet vil omfatte anskaffelser i perioden den 23. november 2020–den 31. december 2022. Det er valgfrit, om man ønsker at benytte disse regler.

For disse driftsmidler skal der føres en særskilt afskrivningssaldo frem til udgangen af 2026, hvor den overgår til ordinær driftsmiddelsaldo. Hvis der sker salg, vil afgangen fra saldoen skulle ske med et tillæg på 16% ift. salgssummen.

Der gælder enkelte undtagelser:

  • Ved straksafskrivning af driftsmidler
  • For maskiner, der drives eller kan drives af fossile brændstoffer (benzin, diesel, olie, kul, gas og koks m.v.), er ikke omfattet. Dog vil reglerne kunne anvendes for alle køretøjer, bortset fra personbiler
  • Skibe er ikke omfattet, og
  • Infrastrukturanlæg er heller ikke omfattet.

Forlængelse af forhøjet fradrag for forsknings- og udviklingsomkostninger til 2022

I december 2020 gennemførtes en forhøjelse af fradraget for udviklingsomkostninger efter ligningslovens § 8 B til 130% for indkomstårene 2020 og 2021.

Det foreslås, at forhøjelsen til 130% forlænges til også at gælde for indkomståret 2022.

Kontakt os - vi hjælper gerne

De foreslåede regler kan efter vores opfattelse indarbejdes i selvangivelser for indkomståret 2020.

Er selvangivelsen for indkomståret 2020 allerede indleveret, skal der i givet fald anmodes om genoptagelse, når forslaget er vedtaget.

Hvis du har spørgsmål til nyheden, er du velkommen til at kontakte din daglige revisor eller Beierholms skatteafdeling.